Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
11.12.2019 klo 09:00 - 8.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 13.1.2020
16:15 - 17:45
To 16.1.2020
16:15 - 17:45
Pe 17.1.2020
16:15 - 17:45
Ma 20.1.2020
16:15 - 17:45
Ke 22.1.2020
16:15 - 17:45

Muu opetus

24.01.2020 Pe 12.15-13.45
27.01. - 03.02.2020 Ma 14.15-15.45
10.02. - 17.02.2020 Ma 12.15-13.45
24.02.2020 Ma 14.15-15.45
Patrik Scheinin
Opetuskieli: suomi
05.02.2020 Ke 10.15-13.45
20.02.2020 To 10.15-13.45
27.02.2020 To 10.15-13.45
Reijo Byman, Jyrki Reunamo
Opetuskieli: suomi
03.02.2020 Ma 12.15-15.45
17.02.2020 Ma 12.15-15.45
25.02.2020 Ti 10.15-13.45
Reijo Byman, Jyrki Reunamo
Opetuskieli: suomi
21.01.2020 Ti 16.15-17.45
27.01. - 24.02.2020 Ma 16.15-17.45
Sami Löfgren
Opetuskieli: suomi
21.01.2020 Ti 16.15-17.45
27.01. - 24.02.2020 Ma 16.15-17.45
Laura Kortesoja
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen kasvatustieteiden maisteriohjelman opiskelijoille.

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I

Edeltävänä opintojaksona suositellaan Johdatus kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin II, jos Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I ei ole kuulunut pakollisena opintojaksona kandivaiheen opintoihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää syvällisesti kvantitatiivista tutkimusta sekä sen parametrisia ja ei-parametrisia testejä,
  • osaa käyttää keskeisimpiä monimuuttuja-analyysejä kasvatustieteellisessä tutkimuksessa,
  • osaa soveltaa määrällisiä menetelmiä omassa tutkimuksessaan.

Maisteritason 1. lukuvuosi, syys- ja kevätlukukausi

Opintojaksolla opiskelija perehtyy määrällisen kasvatustieteellisen tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin sekä menetelmien käytännön soveltamiseen. Aineistoja käsitellään ja analysoidaan soveltuvan tilastollisen ohjelman avulla pääpainon ollessa tulosten tulkinnassa ja ymmärtämisessä.

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

  • Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Tutkijalaitos. 4. korjattu laitos tai uudempi, e-kirja 1. painos, luvut 8–9. Helsinki: International Methelp.
  • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics, 5. tai uudempi painos. Boston: Pearson/Allyn & Bacon.

Oheiskirjallisuus:

  • Field, A. (2009). Discovering statistics Using SPSS, 3. painos, sivut 31–130. Dubai: Oriental press.
  • Rawlings, A. & Hotulainen, R. (2016). Opetusvideot Kvantiblogi-sivustolla: http://blogs.helsinki.fi/kvantiblogi/.
  • Kurssilla jaettavat artikkelit (yhteensä enintään 50 sivua).

Det svenskspråkiga studieavsnittets litteratur:

Obligatorisk litteratur

  • Djurfeldt, G. & Barmark, M. (Red.), Statistisk vertygslåda 2: multivariatanalys. Lund: Studentlitteratur.
  • 2-4 artiklar och annat material enligt föreläsarens ansvisningar.

Opintojakson lopputyö arvioidaan asteikolla 0-5.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på studentens skriftliga arbeten och deltagande i gruppövningar.

Luennot, harjoitukset sekä arvioitava kurssityö.

Yliopistonlehtori Reijo Byman (suomenkielinen toteutus)

Yliopistonlehtori Nina Santavirta (ruotsinkielinen toteutus)