Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

HUOM! Johtamisen temaattiseen opintokokonaisuuteen osallistuville opiskelijoille varataan opintojaksolta 10 paikkaa. Ilmoittautuminen jaksolle tapahtuu kohdasta "Johtamisen opintokokonaisuden opiskelijat". Ne opiskelijat, jotka eivät suorita johtamisen temaattista opintokokonaisuutta, ilmoittautuvat jaksolle kohdasta "Muut opiskelijat".

Suositellaan, että opiskelijan kandivaiheen opinnot on suoritettu tai loppusuoralla sekä opiskelijan suositellaan suorittavan Johtamisen opintokokonaisuuden johdantokurssi ennen tämän opintojakson suorittamista.

Johtamisen opintokokonaisuuden muut valinnaiset opintojaksot sekä soveltava opintojakso.

Opintojakson alussa selvennetyn käsitteistön avulla opiskelija osaa kytkeä opintojakson kohteena olevien oppilaitosten ja pedagogisten organisaatioiden monitasoisen johtamisproblematiikan tarkastelun yleisempiin yhteiskunta- ja organisaatioteoreettisiin keskusteluihin ja kykenee erittelemään ongelmakokonaisuuden monimuotoisuutta. Opintojaksoon sisältyvien tutkimusperustaisten vierailuluentojen tarjoamien havainnollistusten tuella opiskelija ymmärtää laajan pedagogisen johtamisen kokonaisuutta ja toiminnallista dynamiikkaa ja kykenee kehittävästi reflektoimaan omaa johtamisnäkemystään.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi Johtamisen opintokokonaisuuteen kuuluvan johdantokurssin jälkeen. Opintojakso järjestetään kevätlukukausittain.

Opintojakso koostuu

(A) kasvatustieteisiin kytkentää muodostavista ja johtamisproblematiikan (governance, steering, administration, management ja leadership) yleistä teoriaperustaa valottavista johdantoluennoista,

(B) tiedekunnassa tehdyn tutkimuksen vierailijanäkökulmin elävöitetystä oppilaitosten (koulujärjestelmä tasoineen) sekä laajemmin pedagogisten organisaatioiden (esim. aikuisopintojen organisaatiot) johtamisen erityiskysymyksiä havainnollistavasta sisällöstä sekä

(C) ns. case-kurssille siltaa muodostavan ns. laajan pedagogisen johtamisen käytäntöihin perehdyttävistä ja harjaannuttavista oppisisällöistä.

Kullekin luentokokonaisuudelle A-C osoitetaan kurssikohtainen päivittyvä pakollinen kirjallisuus; pääosin kirjan lukuja tai artikkeleita, jotka ovat pääsääntöisesti englanninkielisiä. Sallittuja poissaolokertoja korvaavasta kirjallisuudesta sovitaan ao. luennoitsijan kanssa.

Luennot etenevät opiskelijan näkökulmasta loogisesti siten, että ennen leadership johtamisen käsittelyä (jakso C) on esitetty johtamisen ongelmakokonaisuutta laajemmin sekä annettu teoreettisia välineitä johtamisen organisaatiokontekstien käsittämiseen sekä tarjottu havainnollisia tutkimustuloksia vierailuluennoin.

Opiskelija perehtyy kunkin luentojakson (a-c) kirjallisuuteen ja pohtii niiden ja luentojen välittämän materiaalin kautta omaa esseetään; opiskelija harjoittelee esseen prosessikirjoittamiseen. Opettajan luentokalvot on opiskelijan käytettävissä luennon jälkeen.

Arvioinnin kohteena ovat valmiit esseet, jotka arvioidaan asteikolla 0–5.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena eikä sitä voi suorittaa etänä. Opintojakso suoritetaan kirjoittamalla essee.

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus ja luennoilta voi olla pois 2 kertaa, jolloin osoitetaan luentoja korvaava luettavaa.

Dosentti Kari Kantasalmi