Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssin toiminta on digitaalista: viikoittain Moodlessa ilmestyy tehtäviä, jotka palautetaan viikon sisällä Moodleen ja tarkastetaan digitaalisesti Moodlessa. Tehtäviin saa digitaalista ohjausta (kysymyksiä-vastauksia), mutta tarjolla on myös vapaaehtoista ohjausta luokassa. Ohjauksen aikatalu on Moodlessa.

Linkki Moodleen: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25020

Ilmoittaudu
14.8.2017 klo 09:00 - 18.10.2017 klo 23:59

Kuvaus

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Pakollinen opintojakso kokonaisuudessa MAT120 Tilastotieteen perusopinnot.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojaksolle on kiintiö Avoimen yliopiston opiskelijoilla.

Esitietoina edellytetään lukion pitkän matematiikan oppimäärä

Tilastotieteen ja R-ohjelmiston käytön alkeet.

1. opiskeluvuosi

I periodi

Varianssi, keskihajonta, korrelaatio, ehdollinen todennäköisyys, Bayesin kaava, diskreetit ja normaalijakautuneet satunnaismuuttujat, standardinormaalijakaumam kertymäfunktio, keskeinen raja-arvolause, populaatiokeskiarvon, keskihajonnan ja osuuksien estimointi otosten avulla sekä estimaattien luottamusvälien muodostaminen. Tilastollinen hypoteesin testaus, nollahypoteesi, merkitsevyystaso, P-arvon käsite, t-testi.

R-ohjelmiston käytön alkeet: skalaarimuuttujien, vektoreiden ja matriisien laskuoperaatiot, R:n tietotyypit, tilastolliset funktiot, simulointi ja jakaumafunktiot, ristiintaulukointi, aineiton lataaminen tiedostosta, jakaumafunktiot, omien funktioiden luominen, nimetyt argumentit ja oletusarvot argumenteille, koodin osien toistaminen, for-silmukka, sapply(), apply(), aineiston luokittelu ja luottamusvälit, listat ja tilastollinen testaaminen.

Suoritus on pääasiallisesti digitaalista jossa opettajien ohjauksen lisäksi myös opiskelijat ovat toistensa ohjaajia sekä toistensa tehtävien arvioitsijoita.

Arviointi 1-5 asteikolla

Pääasiallinen suoritusmuoto on digitaalinen.