Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Perustutkinto-opiskelijat LL

 • 375060 Perusterveydenhuollon jakso 1
 • Perusterveydenhuollon jakso 2 (375059)
 • 375018 Kirurgian ja sisätautien johdantokurssi
 • 302040 Rintakipu ja hengenahdistus
 • 375020 Onkologia, hematologia ja reumatologia
 • 301099 Vatsan alueen ongelmat
 • 302050 Endokrinologia
 • 31089 Neurologia ja neurokirurgia
 • 375025 Psykiatria
 • 31095 Kliininen palvelu
 • 375055 Perusterveydenhuollon jakso 3
 • 301098 Raajat ja selkä

Vaatimukset koskevat pakolliseen opetukseen osallistumista ja potilaiden tutkimista.

 • Opiskelija osaa perusterveydenhuollon diagnostiikan erityispiirteet, osaa pitkäaikaissairauksien hoidon ja ennaltaehkäisyn sekä ymmärtää terveyden edistämisen merkityksen kaikessa perusterveydenhuollon työssä..
 • Opiskelija osaa käyttää ja opittuja kliinisiä tietoja ja taitoja terveyskeskuslääkärin työssä.
 • Opiskelija tietää perusterveydenhuollon keskeiset tehtävät ja tuntee yleislääketiedettä oppialana.
 • Opiskelijan ammatillinen identiteetti on vahvistunut niin, että hän osaa toimia moniammatillisessa työssä ja ymmärtää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon perusteet.
 • Ydiainesanalyysi moodlessa https://moodle.helsinki.fi/mod/folder/view.php?id=985776

L5

Tarkempi lukujärjestys nähtävillä ennen jakson alkua Moodlessa.

 • Ryhmäopetuksia.
 • 9–10 arkipäivää kestävä käytännön terveyskeskusharjoittelu. Terveyskeskusharjoittelu tapahtuu pääkaupunkiseudun ja HYKS-piirin terveyskeskuksissa.
 • Omatoimista opiskelua.
 • Lopputentti.
 • Palautteen antaminen Oodissa.

Materiaali sijaitsee Moodlessa.

Kurssiin kuuluvat ryhmäopetukset, harjoittelu ja loppukuulustelu sekä vapaaehtoinen palautetilaisuus. Läsnäolo teemailtapäivissä, terveyskeskusharjoittelussa ja ryhmäopetuksissa edellytetään.

Lopputentti: Arvosteluasteikko: 0–5, 0=hylätty

Tentti järjestetään neljä kertaa vuodessa (A-, B-, C- ja D-ryhmille erikseen).

Lopputentin pistemäärää voi korottaa vapaaehtoisella tehtävällä (oppimispäiväkirja, 1 piste) tai osallistumalla ”mitä opin” -seminaariin (0,5 pistettä). Tenttisuoritus on hylätty, jos pistemäärä jää liian alhaiseksi tai opiskelija saattaisi vastauksellaan vahingoittaa potilasta.

Opetus annetaan suomenkielisen opintolinjan opiskelijoille suomeksi, ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijoille ruotsiksi.

Ilmoittautuminen L5-lukuvuoden kursseille on pakollista määräaikoihin mennessä. Terveyskeskusten harjoittelupaikkoja voidaan järjestää vain ajoissa ilmoittautuneille.

Jaksolle sisältyy opetusta/harjoittelua, jonka vuoksi HUS edellyttää, että opiskelijoilla on voimassa olevan HUS:n ohjeen mukaiset rokotukset. Ohjeet löytyvät Lääketieteellisen tiedekunnan Flamma-sivulta, Opiskelu-ikkuna, kohta Ohjeet ja lomakkeet (/ Lomakkeet ja ohjeet): https://flamma.helsinki.fi/fi/HY292641.

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto

Professori Kaisu Pitkälä (kaisu.pitkala@helsinki.fi)

Kliininen opettaja Helena Karppinen (helena.karppinen@helsinki.fi)

 • Teemapäivät ja ryhmäopetus 38 t
 • Harjoittelu 70 t
 • Omatoiminen opiskelu 52 t

Yht. 160 t

Harjoittelu toteutuu terveyskeskuksessa kahden viikon jaksona. Ohjaajina toimivat kliiniset opettajat ja ohjaajalääkärit.

Tämä opintojakso on edellytyksenä OSCE-tenttiin osallistumiselle.

Opintojakso korvaa kokonaisuudessaan kurssin 375033 Yleislääketiede (6,5 op) 1.8.2017 alkaen.