Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Jakso on politiikan ja organisaatioiden sekä viestinnän opintosuunnan opiskelijoille pakollinen, maailmanpolitiikan opiskelijoille valinnainen.

Kandidaatintutkinto

Suoritettuaan jakson opiskelija hallitsee opiskellun menetelmän käyttötavat, rajoitteet ja mahdollisuudet. Hän pystyy soveltamaan menetelmää omaan aineistoonsa sekä maisterintutkielmassaan että myöhemmin työelämässä. Hän pystyy myös arvioimaan kriittisesti kyseisellä menetelmällä tehtyä tutkimusta ja asettaa sillä saadut tulokset omaan kontekstiinsa.

1. opintovuoden kevät tai 2. opintovuoden syksy. Kurssien järjestämisajankohdat vaihtelevat vuosittain.

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma tarjoaa useita syventäviä menetelmäkursseja, joiden sisältö vaihtelee lukuvuosittain. Jakso antaa mahdollisuuden opiskelijalle syventyä jonkun tietyn menetelmän osaamisen. Jakson opetuksen sisältö vaihtelee opetettavan menetelmän mukaisesti. Opetus sisältää kuitenkin menetelmän käytön perusvalmiudet, menetelmän rajoitteet ja siihen liittyvät perusoletukset. Kurssit eivät näin harjoita ainoastaan menetelmän käyttöön vaan ne ohjaavat myös menetelmällä saatujen tulosten kriittiseen arviointiin.

Suositeltava kirjallisuus:
- Aaltola J & Valli R (2010): Ikkunoita tutkimusmetodeihin II
- Alasuutari P (2011): Laadullinen tutkimus 2.0 (4. uudistettu painos). Tampere: Vastapaino
- Alkula T, Pöntinen S & Ylöstalo P: Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät
- Alvesson M & Deetz S: Doing Critical Management Research
- Cantijoch M, Gibson R & Ward S (eds.) (2014): Analyzing Media Data and Web Networks. Palgrave Macmillan
- Boje D M: Narrative Methods for Organization and Communication Research
- Ruusuvuori J & Nikander P & Hyvärinen M (toim.) (2010): Haastattelun analyysi
- Jokinen A Juhila K & Suoninen E (2012): Kategoriat, kulttuuri ja moraali. Johdatus kategoriaanalyysiin.
Tampere. Vastapaino
- Reese S. & Gandy Jr. O. & Grant A (2010): Framing Public Life. Perspectives on Media and Our
Understanding of the Social world. Routledge
- Pickering M (ed.) (2008): Research Methods for Cultural Studies. Edinburgh University Press
- Rose G (2011): Visual Methodologies (3th edition). Sage
- Silverman D (2013): Doing Qualitative Research (4th edition). Sage (myös aiemmin
vaatimuksissa ollut vanhempi painos käy)
- Vesala K (2007): Argumentaatio ja tulkinta. Laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa
- Yin R K (2013): Case Study Research: Design and Methods (5th edition tai uudempi). Sage

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen)

Opetuskieli: Kotimaiset kielet suomi/ruotsi tai englanti riippuen kurssista.

Opiskelija voi myös ottaa kursseja tiedekunnan menetelmäkeskuksen tarjonnasta tai muita muualla tarjottavia kursseja. Näistä on kuitenkin sovittava jakson vastuuhenkilön kanssa etukäteen.

Suorita yksi menetelmäkurssi alla olevista.