Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2019 klo 12:00 - 3.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 3.9.2019
14:15 - 15:45
To 5.9.2019
12:15 - 13:45
Ti 10.9.2019
14:15 - 15:45
To 12.9.2019
12:15 - 13:45
Ti 17.9.2019
14:15 - 15:45
To 19.9.2019
12:15 - 13:45
Ti 24.9.2019
14:15 - 15:45
To 26.9.2019
12:15 - 13:45
Ti 1.10.2019
14:15 - 15:45
To 3.10.2019
12:15 - 13:45
Ti 8.10.2019
14:15 - 15:45
To 10.10.2019
12:15 - 13:45
Ti 15.10.2019
14:15 - 15:45
To 17.10.2019
12:00 - 14:30

Kuvaus

Opintojakso antaa uskontotieteellisiä välineitä tulkita ja tarkastella uskonnon paikkaa inhimillisessä kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten ajattelussa. Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, minkälainen oppiaine uskontotiede on ja miten se suhteutuu muihin tieteenaloihin, hahmottaa uskontotieteen tutkimuskohteen eli uskonnon määrittelyn problematiikkaa sekä tutkimuskäsitteiden arkikäytön ja tieteellisen käytön välisiä suhteita. Hän tuntee uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä ja osaa arvioida niiden merkitystä uskonnon tieteellisessä tarkastelussa, sekä tuntee ja osaa erotella uskontotieteen eri tutkimussuuntausten tavat tarkastella uskontoa.

Sisällöllisesti kurssi jakautuu kolmeen osaan. Ensinnäkin kurssilla pohditaan uskontotiedettä tieteenalana, sen rakentumista, suhdetta muihin tieteenaloihin ja merkitystä. Toiseksi tarkastellaan uskonnon käsitteen monimerkityksellistä luonnetta ja opetellaan joitakin keskeisiä tapoja, joilla uskontoa on määritelty, sekä mietitään näiden määritelmien hyviä ja huonoja puolia ja erilaisia sovellusmahdollisuuksia. Kolmanneksi esitellään joitakin tämän hetken uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä, tutkimusnäkökulmia ja tutkijoita. Tarkastelutapa on koko ajan ilmiölähtöinen, jolloin lähdetään liikkeelle esimerkkitapauksista, joiden kautta edetään teoreettisiin kysymyksenasetteluihin.

Kurssi suoritetaan luentotentillä jossa vastataan esseemuotoisesti kurssilla annetusta kysymyspatteristosta valittuihin – sekä luennoilta että kirjallisuudesta saatua tietoa soveltaviin – kysymyksiin. Kurssilla on myös alku- ja lopputehtävä, joiden tavoitteena on testata sekä opiskelijan lähtötiedot tieteenalasta että se, miten tieto ja ymmärrys tieteenalan luonteesta ovat kasvaneet kurssin myötä. Arvioinnissa annetaan erityispainoa ensinnäkin sille, miten opiskelija on pystynyt soveltamaan saamaansa tietoa ja toiseksi sille, miten hän on havainnollistanut vastaustaan esimerkeillä. Keskustelua aktivoiva luentokurssi 20-28 tuntia.

Annetaan opetuksen yhteydessä.

Jakso arvioidaan yleisellä asteikolla 0-5.Tehtävät arvioidaan osaamistavoitteiden perusteella. Arvioinnissa annetaan erityispainoa ensinnäkin sille, miten opiskelija on pystynyt soveltamaan saamaansa tietoa ja toiseksi sille, miten hän on havainnollistanut vastaustaan esimerkeillä.

Keskustelua aktivoiva luentokurssi, joka suoritetaan esseemuotoisella luentotentillä. Kurssilla on myös alku- ja lopputehtävä, joiden tavoitteena on kartoittaa opiskelijan lähtötietoja tieteenalasta sekä sitä, miten tieto ja ymmärrys tieteenalan luonteesta ovat kasvaneet kurssin myötä.

Mikäli opiskelija ei pysty osallistumaan luento-opetukseen, on vaihtoehtoinen suoritustapa Avoimen yliopiston järjestämä verkkokurssi AYTUK-105.