Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.10.2019 klo 12:00 - 25.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 1.11.2019
12:15 - 15:45
Pe 22.11.2019
12:15 - 15:45
Pe 13.12.2019
12:15 - 15:45

Kuvaus

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat

 • Opiskelija ymmärtää syvemmin yhteiskunnan ja sen muutosten vaikutuksia yksilön uskonnollisuuteen ja uskonnollisten yhteisöjen dynamiikkaan kuten myös yksilöiden ja yhteisöjen vaikutusta yhteiskunnassa
 • Hän osaa pohtia ja analysoida uskonnon asemaan liittyviä tekijöitä sekä uskonnon ja muiden instituutioiden suhteita
 • Opiskelija ymmärtää yksilöiden uskonnollisuuden ja arvojen monitahoista ja -tasoista vaikutusta yksilöiden elämänvalinnoissa
 • Opiskelija kykenee pohtimaan ja analysoimaan uskonnon roolia ja merkitystä yhteiskunnassa, yhteisöllisyydessä ja yksilön elämässä sekä näihin liittyviä haasteita.
 • Opiskelija osaa soveltaa tuoreintakin uskontososiologista tutkimustietoa tämän päivän yhteiskunnallisessa tilanteessa, mm. median seuraamisessa, kuten myös tutkimuksellisesti pro gradu -työssään
 • Opiskelijan valmiudet toimia kirkkososiologian asiantuntijana yhteisöissä ja yhteiskunnassa kehittyvät
 • Opiskelija osaa reflektoida kurssin aikana kehittynyttä uutta osaamistaan ja syventynyttä asiantuntijuuttaan

II tai III periodi; kurssi suositellaan suoritettavaksi samana vuonna tutkielmaseminaarin kanssa.

Kurssin ydinsisältönä on yksilöiden ja yhteisöjen uskonnollisuuden riippuvuus yhteiskunnallisesta tilanteesta, kuten myös yksilöiden ja ryhmien itseään laajempi vaikutus yhteiskunnassa. Kurssilla tutustutaan tämän hetken keskeisimpiin yhteiskunnallisiin ja uskonnollisiin ilmiöihin ja tutkitaan, mistä niissä laajemmalla tasolla on kysymys ja kuinka ne riippuvat toisistaan. Opiskelija perehtyy kurssilla kolmen tason teemoihin. Ensiksikin hän perehtyy yksilötason kysymyksiin arvoista, elämänvalinnoista, merkityksellisen elämän etsinnästä ja uskonnollisuuden eri muodoista. Toiseksi, hän tuntee uskonnollisten yhteisöjen ja myös niiden johtamisen ydindynamiikkaa. Kolmanneksi pureudutaan laajempiin kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteiskunnallisen tason ydinrakenteisiin erityisesti muutostrendien näkökulmasta. Kantavana teemana kaikissa kolmessa on yhteisöllisyys ja yhteisöjen dynamiikka: kohtaamisen ja yhteisöjen mahdollisuudet ja jännitteet.

 • vuorovaikutteisuutta rakentavilla kurssin aloittavilla ja päättävillä luennoilla
 • ryhmätapaamisilla, jotka edellyttävät jokaisen opiskelijan omaa aktiivista työpanosta
 • tiiviillä esseellä ja sen yhteisellä purkamisella kurssin lopussa. Tiiviissä esseessä opiskelija myös reflektoi oppimistaan ja ajatteluaan ja omaa toimijuuttaan, mukaan lukien työelämätaidot, suhteessa kurssin teemoihin
 • kurssiin kuuluvalla sähköisellä, oppimista tukevalla oppimisalustalla
 • kurssiin kuuluu ennakkotehtävä

Kirjallisuuden lisäksi kurssilla hyödynnetään alan laadukkaita journal-artikkeleita. Kirjallisuuslista on vasta suunnitteilla, mutta ainakin joitakin seuraavista:

B. S. Turner, Religion and Modern Society. P. Nynäs, M. Lassander & T. Utriainen (eds.), Post-Secular Society.

H. Grönlund, Volunterism as a Mirror of Individuals and Society: re ections from Young Adults in Finland.

V. Kallunki, Yhteisön ja yhteiskunnan eh- doilla. Seurakuntien ja kuntien yhteistyö vuorovaikutuksen näkökulmasta.

E. Juntunen, Vain hätäapua?

A. Bäckström, G. Davie, N. Edgardh & P. Pettersson (eds.), Welfare and religion in 21st Century Europe. Volume 2. Gende- red, Religious and Social Change.

R. McCrea, Religion and the Public Order of the European Union.

G. Brahm Levey & T. Modood, Secu- larism, Religion and Multicultural Citi- zenship.

S. Bruce, Politics and Religion.

H. Cameron, P. J. Richter & D. Davies (eds.), Studying Local Churches.

L. Dawson & D. Cowan (eds.), Religion online. Finding Faith on the Internet.

S. Hjarvard & M. Lövheim (eds.), Mediatization and Religion. Nordic Perspective.

L. N. Leustean (ed.), Representing Reli- gion in the European Union. Does God Matter?

A. Linjakumpu, Haavoittunut yhteisö.

P.Norris & R.Inglehart,SacredandSecu- lar: Religion and Politics Worldwide.

H. Pesonen & K. Vesala, Seurakunnat maaseudun kehittäjinä.

B. R. Wilson, The Social Dimension of Sectarianism. Sects and New Religious Mo- vements in Contemporary Society.

Opiskelijat arvioivat kurssin kuluessa omaa suoritustaan sekä toistensa suoriutumista vertaispalautteen avulla. Opettaja antaa loppuarvosanan (0-5), joka koostuu sovittujen tehtävien tekemisestä (30 %), aktiivisuudesta ryhmässä (40 %) sekä pohtivasta loppuesseestä (30 %). Opiskelijan suoritus rakentuu koko kurssin ajan.

Oppimista tuetaan

 • vuorovaikutteisuutta rakentavilla kurssin aloittavilla ja päättävillä luennoilla
 • ryhmätapaamisilla, jotka edellyttävät jokaisen opiskelijan omaa aktiivista työpanosta
 • tiiviillä esseellä ja sen yhteisellä purkamisella kurssin lopussa. Tiiviissä esseessä opiskelija myös reflektoi oppimistaan ja ajatteluaan ja omaa toimijuuttaan, mukaan lukien työelämätaidot, suhteessa kurssin teemoihin
 • kurssiin kuuluvalla sähköisellä, oppimista tukevalla oppimisalustalla

Anne Pessi