Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 21.1.2015
16:15 - 19:45
Ma 26.1.2015
16:15 - 19:45
Ma 2.2.2015
16:15 - 19:45
Ma 9.2.2015
16:15 - 19:45
Ke 11.2.2015
16:15 - 19:45

Kuvaus

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta opintojakson suoritusta ei vaadita.

Opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

  • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
  • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
  • jos sinulla on muu vastaava yliopistollinen suoritus.

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava (esim. Grundkurs i juridik) oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta opintojakson suoritusta ei vaadita.

Opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

  • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
  • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa tai korkeakoulussa
  • jos sinulla on muu vastaava suoritus.

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta  lomakkeella.

 

Tavoite

Sellaisen kokonaiskuvan saaminen perhe- ja jäämistöoikeuden alan kuuluvista käsitteistä ja normistosta, että opiskelija pystyy tunnistamaan ja paikantamaan oikeudenalaan liittyvät ongelmat. Perhe- ja jäämistöoikeuden alaan kuuluvan sääntelyn sisällön tuntemus, jota tarvitaan perhe- ja jäämistöoikeuden alaan kuuluvissa tavanomaisissa lakimiestehtävissä. Opiskelijan tulee saada riittävät valmiudet esimerkiksi tavanomaisen perinnönjaon tai osituksen toimittamista taikka lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan yksinkertaisen riitajutun hoitamista varten.

Sisältö

1. Perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit, peruskäsitteet ja periaatteet. 2. Perhe-elämän suhteiden oikeudellinen sääntely. 3. Omaisuuden periytyminen ja perimykseen liittyvät elinaikaiset määräämistoimet. 4. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden taloudelliset suhteet. 5. Lapsen oikeudet ja oikeudellinen asema 6. Vajaavaltaisuus ja holhousoikeudellinen edustaminen.

Käsiteltävä asiakokonaisuus. 1. Perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit, peruskäsitteet ja periaatteet. 2. Perhe-elämän suhteiden oikeudellinen sääntely. 3. Omaisuuden periytyminen ja perimykseen liittyvät elinaikaiset määräämistoimet. 4. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden taloudelliset suhteet. 5. Lapsen oikeudet ja oikeudellinen asema 6. Vajaavaltaisuus ja holhousoikeudellinen edustaminen.

a) Luennot 20 t + luentokuulustelu + kirjallisuuskuulustelu tai
b) Luennot 20 t + artikkelin alustus ja referaatti + kirjallisuuskuulustelu tai
c) Luennot 20 t + puheenjohtajan ja kahden sihteerin tehtävät paneelikeskustelussa + kirjallisuuskuulustelu
d) Luennot 20 t + argumenttianalyysi + kirjallisuuskuulustelu.

Luennot: ke 21.1, ma 26.1, ma 2.2, ma 9.2, ke 11.2.2015 klo 16.15-19.45

Opetuspaikat näet tämän sivun alareunassa.

Luennoilla on pakollinen läsnäolo. Luentokurssin laajuus on 1 op. Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssilla on käytössä Moodle-verkko-oppimisympäristö ja kurssin aikana tehdään luentoihin liittyviä tehtäviä, jotka palautetaan verkkoon. Moodle-ympäristö avautuu   14.1.2015, jolloin voit käydä tutustumassa kurssin materiaaliin.

Opetuspaikkojen sijainnit. Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Opetuspaikat ilmoitetaan opinto-ohjelmassa noin kaksi viikkoa ennen opetuksen alkamista.

Voit tarkistaa Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyyden opetustilojen esittely -sivuilta. Ota tarvittaessa yhteyttä Avoimen yliopiston asiakaspalveluun.

1) Kangas, U, Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet (2013) 539 s. tai Kangas U, Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder (2014)

2) Lindholm, T, Perintöverokirja (10. painos, 2009) s. 54-128 tai uudemmasta painoksesta luvut 4–8.

 

Säädökset

Parisuhde

AvioliittoL 13.6.1929/234. (Si 201)

L rekisteröidystä parisuhteesta 9.11.2001/950. (Si 208)

L avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 14.1.2011/26 (Si 206)

 

Isyys

Isyyslaki 5.9.1975/700. (Si 210)

L hedelmöityshoidoista 22.12.2006/1237. (Si214a)

 

Lapseksi ottaminen

Adoptiolaki 24.1.2012/22.

 

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361. (Si 217)

L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanosta 16.8.1996/619. (Si 219)

 

Elatus

L lapsen elatuksesta 5.9.1975/704. (Si 225)

A isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta 13.8.1976/673. (Si 226)

Elatustukilaki 29.8.2008/580 (Si 227)

 

Perintö ja testamentti

Perintökaari 5.2.1965/40. (Si 235)

Perintö- ja lahjaveroL 12.7.1940/378, 1-21a § (Ve 401)

 

Edunvalvonta

L holhoustoimesta 8.4.1999/442 (Si 121)

L edunvalvontavaltuutuksesta 25.5.2007/648 (Si 122a)

 

Muita säädöksiä

Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanheimpainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EU) 1347/2000 kumoamisesta  ( Bryssel IIa –asetus)  (SiEU 201)

Lahjanlupauslaki 31.7.1947/625. (Si 510)

L takaisinsaannista konkurssipesään 26.4.1991/758. (Pr 507)                            

L maistraattien eräistä henkilörekistereistä 4.2.2005/57 (Si 112)

VakuutussopimusL 28.6.1994/543, 6 luku. (Ra 201)

Maakaari 12.4.1995/540 1 luku, 2 luvun 1-3 § sekä 3, 4 ja 13 luku (Si 601)

Euroopan ihmisoikeussopimus 8, 12 ja 14  artikla (Pe 102 A).

Euroopan Unionin perusoikeuskirja 7 ja 9 artikla ( http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf).

Yleissopimus lasten oikeuksista artiklat 3, 5, 7-12, 14, 18-21 (SopS: 60/1991, löytyy Si 209a:n alta)

 

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Luentokuulustelut:  ke 25.2.2015 klo 17-19, la 28.3.2015 klo 9-11 ja la 25.4.2015 klo 9-11
Kirjallisuuskuulustelut: ke 1.4.2015 klo 9-14, ke 13.5.2015 klo 9-14 ja pe 14.8.2015 klo 14-19

Opintomaksuun sisältyy tässä opinto-ohjelmassa mainitut kolme luentotenttikertaa ja kolme kirjallisuustenttikertaa. Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin vähintään 10 vrk ennen tenttipäivää Omat sivut-palvelussa.

Tenttipaikka: katso tenttipaikka tenttipaikkalistalta

Tutustu tenttiohjeisiin.

Luentokurssi (1 op) tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen kirjallisen kuulusteluun osallistumista. Tämä osasuoritus on pakollinen osa kurssia. 

Perhe- ja jäämistöoikeuden pakollinen aineopintotentti on lakikirjatentti. Myös verolakikirja saa olla mukana. Laskimen käyttö on tentissä sallittua, mutta mahdolliset oikeustapaukset pystyy ratkaisemaan ongelmitta ilman laskinta.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Maksu 60 euroa
Opintomaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa tai luottokortilla. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen alkaa ti 18.11.2014 klo 10.00

Opintoihin voi ilmoittautua niiden alkamiseen asti. Kirjatentteinä suoritettaviin opintojaksoihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen AD-tunnusta.

 

Ilmoittautuminen opintojaksolle


 

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
http://www.avoin.helsinki.fi/yhteystiedot.htm#asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat

 

Verkko-oppimisympäristö, käyttölupa ja kurssiavain

Opinnoissa on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Päästäksesi Moodleen tarvitset Helsingin yliopiston tietoverkon käyttöluvan (AD-luvan). Saat käyttöluvan aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Aktivointi edellyttää henkilökohtaista tai vahvaa sähköistä tunnistamista .

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat käyttävät opinnoissa HY:n voimassaolevaa käyttölupaa.

Pääset verkko-oppimisympäristöön Avoimen yliopiston verkkopalvelun Omat sivut -osion Osallistumistiedot -sivulta, josta löydät www-osoitteen ja kurssiavaimen.

Luennot: VT, OTK Désirée Söderlund

Kirjallisuustenttien vastuuhenkikö: OTT Tapani Lohi (myös oppiaineen vastuuhenkilö)