Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 7.11.2016
16:30 - 19:45
Ma 14.11.2016
16:30 - 19:45
Ma 21.11.2016
16:30 - 19:45
Ma 28.11.2016
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

90 euroa. Lisätietoja.

Kurssi on täynnä.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta Johdatus oikeustieteseen -opintojakson suoritusta ei vaadita.

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

  • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
  • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
  • jos sinulla on muu vastaava suoritus.

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida työ- ja sosiaalioikeudellisen ajattelun peruspiirteitä ja periaatteita sekä kertoa niistä. Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustellen ratkaisemaan keskeisiä individuaaliseen ja kollektiiviseen työoikeuteen sekä sosiaalisiin riskeihin liittyviä oikeudellisia ongelmia sellaisina kuin ne käytännössä usein ilmenevät. Opiskelija kykenee kuvaamaan työtä oikeudellisen sääntelyn kohteena, ymmärtää työoikeuden normijärjestelmän, osaa kertoa siitä ja soveltaa sitä. Opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida yksilöllisen ja kollektiivisen työoikeuden pääpiirteitä, yhteistoimintamenettelyä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työelämässä sekä työntekijöiden sosiaaliturvaa.

A. Työsopimusoikeuden pääkohdat B. Työehtosopimusoikeuden perusteet sekä yhteistoimintamenettely C. Sosiaalioikeuden perusteet sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.

Luennot 16 t + luentotentti. Luentojen hyväksytty suorittaminen vastaa työoikeuden aineopintojen tutkintovaatimusta A (Työsopimusoikeuden pääkohdat), joka on laajuudeltaan 2 op.

Kirjatentissä 4 op tentitään tutkintovaatimusten osat
20015B: Työehtosopimusoikeuden perusteet sekä yhteistoimintamenettely ja
20015C: Sosiaalioikeuden perusteet sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.

A) Työsopimusoikeuden pääkohdat
Keskeinen asiasisältö: Työsopimusoikeuden perusteet ja työaika

Kirjallisuus:
1) Tiitinen, K-P. – Kröger, T.: Työsopimusoikeus (2012) seuraavasti:
Työsopimuslain soveltamisala ja pakottavuus s. 7-40; 55-78;
Työsopimuksen tekeminen sekä työnantajan ja työntekijän velvollisuudet s. 107–142, 155-166, 317-339;
Työsuhteen vähimmäisehdot ja ehtojen määräytyminen s. 219-264, s. 763-811.
Työsopimuksen päättyminen; s. 491-598, 699-734. (yht. 359 s.)

B) Työehtosopimusoikeuden perusteet sekä yhteistoimintamenettely
Keskeinen asiasisältö: Kollektiivisen työoikeuden perusteet, järjestäytymisvapaus, työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän keskeiset asiat, työsuhteen ehtojen määräytyminen ja yhteistoiminta.

Kirjallisuus:
1) Saloheimo, J.: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus (2012) (242 s.)
2) Liukkunen, U.: Yritystoiminnan muutokset ja yhteistoiminta. Tutkimus kansallisesta ja transnationaalista työoikeudesta (2013), s. 35-58 ja 115-194. (yht. 344 s.)

C. Sosiaalioikeuden perusteet sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Keskeinen asiasisältö: Tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja yleisen syrjintälainsäädännön työelämää koskevat keskeiset osat, työnantajan vakuuttamisvelvollisuus pääasiallisten sosiaalisten riskien varalta (työttömyys, vanhemmuus, sairaus, työtapaturmat, työkyvyttömyys, vanhuus) ja vakuutusten pääpiirteet, sosiaaliavustusten ja -palvelujen keskeiset näkökohdat, sosiaalisten ihmis- ja perusoikeuksien perusteet sekä työllisyys.

Kirjallisuus:
1) Tiitinen, K-P. – Kröger, T.: Työsopimusoikeus (2012) s. 167-219 sekä Anttila, O.: Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevan oikeuden keskeisiä kysymyksiä. Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja 2014-2015. Saatavissa Moodlesta https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=21476
2) Arajärvi, P.: Johdatus sosiaalioikeuteen (2011), seuraavat jaksot; s. 1-36, 89-95, 118-122; 126-131; 144 - 221, 242-252 (yht.240 s.).

Säädökset:

Alla oleva säädösluettelo sisältää tärkeimmät työoikeuteen kuuluvat lait, jotka on hallittava tentissä hyvin. Lisäksi tentissä edellytetään kykyä hyödyntää lakikirjojen hakemistoja ja viittauksia ja näiden myötä muita asiaankuuluvia lakikirjan säädöksiä.

I Työ- ja virkasuhde

Työsopimuslaki 26.1.2001/55. (Ty 101)

L työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta 26.1.2001/56. (Ty 102)

L lähetetyistä työntekijöistä 9.12.1999/1146. (Ty 107)

L tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233. (Ty112 a)

L yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759. (Ty 111)

L naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609. (Si 109)

Yhdenvertaisuuslaki 30.12.2014/1325 (Ty 111a)

II Kollektiivinen työ- ja virkamiesoikeus

Työehtosopimuslaki 7.6.1946/436. (Ty 201)

Valtion virkaehtosopimuslaki 6.11.1970/664. (Ty 202)

L kunnallisista työehtosopimuksista 6.11.1970/670. (Ty 201a)

Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 6.11.1970/-669. (Ty 206)

L kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta 12.3.-1993/254. (Ha 301)

L työtuomioistuimesta 31.7.1974/646. (Ty 210)

L työriitojen sovittelusta 27.7.1962/420. (Ty 212)

L yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334. (Ty 214)

III Työaikasuojelu

Työaikalaki 9.8.1996/605. (Ty 301)

Vuosilomalaki 18.3.2005/102. (Ty 317)

L nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998. (Ty 407)

L työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400 (Ty 416)

IV Työturvallisuussuojelu

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738. (Ty 403)

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44. (Ty 411)

Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383. (So 406)

V Sosiaaliturva

Työntekijäin eläkelaki 19.5.2006/395. (El 101)

Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301. (So 201)

Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326. (So 402)

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812. (So 202b)

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785. (So 422)

Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 30.12.1993/1573. (So 124)

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 24.4.2015/459. (El 201)

Kansaneläkelaki 11.5.2007/568. (So 101)

VI Työllisyys

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 28.12.2012/916.

Työttömyysturvalaki 30.12.2002/1290. (Ty 601)

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 24.7.1998/555. (Ty 604)

Luentokurssi ja kirjatentti asteikolla 0-5

Kokonaisarvosana määräytyy opintopistepainotettuna keskiarvona siten, että luentokurssin arvosanan painoarvo on 1/3 ja kirjatentin arvosanan painoarvo 2/3.

Ks. luentojen aikataulu kohdasta Aikataulu

Luentotenttipäivät:
la 3.12.2016 klo 9-11
ke 18.1.2017 klo 17-19
la 25.2.2017 klo 9-11
la 1.4.2017 klo 9-11 (ylimääräinen luentotentti)

Luentotentissä saa käyttää lakikirjaa. Ohjeet sallituista lakikirjoista Flammassa (kirjautuminen yliopiston tunnuksella).

Luentotentti tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen lakikirjatenttiin osallistumista.

Lakikirjatentit:
pe 13.1.2017 klo 9-14
ke 10.5.2017 klo 9-14
pe 16.6.2017 klo 14-19 (HUOM! KELLONAIKA MUUTTUNUT)
to 14.9.2017 klo 14-19 (neljäs, ylimääräinen tenttipäivä)

HUOM! Tarkat työoikeuden tentti-ilmoittautumisohjeet ovat moodle-ympäristössä.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita