Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opetustilat vaihtuneet 21.2. luennosta alkaen!

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 31.1.2017
16:30 - 19:45
To 2.2.2017
16:30 - 19:45
Ti 7.2.2017
16:30 - 19:45
To 9.2.2017
16:30 - 19:45
Ti 14.2.2017
16:30 - 19:45
Ti 21.2.2017
16:30 - 19:00
To 23.2.2017
16:30 - 19:00
Ti 28.2.2017
16:30 - 19:45
To 2.3.2017
16:30 - 19:00
Ti 7.3.2017
16:30 - 19:00
To 9.3.2017
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

90 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson suoritusta ei vaadita.

Johdatus oikeustieteeseen -pintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

  • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
  • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
  • jos sinulla on muu vastaava yliopistollinen suoritus.

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

1. Antaa kokonaiskuva modernin oikeuden rakenteesta, oikeuslähteistä, käsitteistä, periaatteista ja rationaliteetista sekä jäsentää niitä ongelmia, joita eurooppalaistuminen ja globalisaatio aiheuttavat modernille oikeudelle.. 2. Perehdyttää oikeudellisen ajattelun aate- ja käsitehistoriaan. 3. Perehdyttää oikeustieteen luonteeseen tieteenä ja käytäntönä. Näistä perusteista lähtien oikeusteorian tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tunnistaa ja paikantaa oikeudellisesti merkityksellisiä ongelmia sekä hahmottaa oikeutta monitasoisena ilmiönä. Lisäksi oppiaineen tavoitteena on kehittää opiskelijan taitoa sellaiseen oikeudelliseen tulkintaan, argumentointiin ja ongelmanratkaisuun, joka perustuu paitsi oikeuden kokonaisvaltaiseen jäsentämiseen myös oman oikeudellisen toiminnan luonteen ymmärtämiseen. Oikeusteorian opiskelu kehittää opiskelijan teoreettisia ja metodologisia tietoja ja taitoja sekä kykyä kriittiseen ajatteluun ja tieteellisen tiedon tuottamiseen.

Oikeusteorian ja oikeusfilosofian perusteet. Oikeuslähdeoppi, laintulkintaoppi, oikeusperiaateoppi, oikeudellinen argumentaatio- ja ratkaisutoimintaoppi. Oikeuden olemus-, tieto- ja metodioppi. Oikeuden käsite- ja aatehistoria.

Luennot 20t + 20 t ja kaksi esseetä luennoista (2 op + 2 op) + kirjatentti (2 op), yhteensä 6 op

Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista luennoille.

1) William Twining, General Jurisprudence: Understanding Law from a Global Perspective (2009), osa A, sivut 1-265.
2) Kaarlo Tuori Oikeuden ratio ja voluntas (2007) lukuun ottamatta lukuja VII ja VIII, eli lukuun ottamatta sivuja 183-248.
3) Kaarlo Tuori: Kriittinen oikeuspositivismi (2000).

Luentokurssin hyväksytty suoritus korvaa tutkintovaatimusten kohdat 1 (William Twining, General Jurisprudence) ja 2 (Tuori: Oikeuden Ratio ja voluntas), joten kirjatentissä jää suoritettavaksi Kaarlo Tuorin teos Kriittinen oikeuspositivismi.

Luennot:
Ensimmäinen osa 2 op (korvaa tiedekunnan tutkintovaatimuksissa osan 200180A)

31.1.-14.2.2017, ks. tarkemmin kohdasta Aikataulu
A-osan esseen palautus 20.2.2017

Toinen osa 2 op (korvaa tiedekunnan tutkintovaatimuksista osan 200180B)
21.2.-9.3.2016, ks. tarkemmin kohdasta Aikataulu
B-osan esseen palautus 19.3.2017

Molemmat esseet tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen kirjatenttiin (2 op) osallistumista.

Kirjatenttipäivät:
pe 7.4.2017 klo 9-14, pe 16.6.2017 klo 8-13, pe 29.9.2017 klo 9-14, to 9.11.2017 klo 14-19

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.