Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Työväen Akatemia

HUOM! Etusija kurssille opiston omilla opiskelijoilla. Kysy mahdollisia vapaita paikkoja opistolta.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että
2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson suoritusta ei vaadita.

Johdatus oikeustieteeseen -pintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

  • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
  • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
  • jos sinulla on muu vastaava yliopistollinen suoritus.

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

1. Antaa kokonaiskuva modernin oikeuden rakenteesta, oikeuslähteistä, käsitteistä, periaatteista ja rationaliteetista sekä jäsentää niitä ongelmia, joita eurooppalaistuminen ja globalisaatio aiheuttavat modernille oikeudelle.. 2. Perehdyttää oikeudellisen ajattelun aate- ja käsitehistoriaan. 3. Perehdyttää oikeustieteen luonteeseen tieteenä ja käytäntönä. Näistä perusteista lähtien oikeusteorian tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tunnistaa ja paikantaa oikeudellisesti merkityksellisiä ongelmia sekä hahmottaa oikeutta monitasoisena ilmiönä. Lisäksi oppiaineen tavoitteena on kehittää opiskelijan taitoa sellaiseen oikeudelliseen tulkintaan, argumentointiin ja ongelmanratkaisuun, joka perustuu paitsi oikeuden kokonaisvaltaiseen jäsentämiseen myös oman oikeudellisen toiminnan luonteen ymmärtämiseen. Oikeusteorian opiskelu kehittää opiskelijan teoreettisia ja metodologisia tietoja ja taitoja sekä kykyä kriittiseen ajatteluun ja tieteellisen tiedon tuottamiseen.

Oikeusteorian ja oikeusfilosofian perusteet. Oikeuslähdeoppi, laintulkintaoppi, oikeusperiaateoppi, oikeudellinen argumentaatio- ja ratkaisutoimintaoppi. Oikeuden olemus-, tieto- ja metodioppi. Oikeuden käsite- ja aatehistoria.

Luennot 20t + 20 t ja kaksi esseetä luennoista (2 op + 2 op) + kirjatentti (2 op), yhteensä 6 op

Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista luennoille.

1) William Twining, General Jurisprudence: Understanding Law from a Global Perspective (2009), osa A, sivut 1-265.
2) Kaarlo Tuori Oikeuden ratio ja voluntas (2007) lukuun ottamatta lukuja VII ja VIII, eli lukuun ottamatta sivuja 183-248.
3) Kaarlo Tuori: Kriittinen oikeuspositivismi (2000).

Luentokurssin hyväksytty suoritus korvaa tutkintovaatimusten kohdat 1 (William Twining, General Jurisprudence) ja 2 (Tuori: Oikeuden Ratio ja voluntas), joten kirjatentissä jää suoritettavaksi Kaarlo Tuorin teos Kriittinen oikeuspositivismi.

Opettajat: Juho Joensuu, Paul Tiensuu, Hanna Lukkari ja Visa Kurki

Luennot:

Ensimmäinen osa 2 op (korvaa tiedekunnan tutkintovaatimuksissa osan 200180A)

ti 3.1.2017 klo 16.15-19.30
to 5.1. klo 16.15-19.30
ti 10.1.klo 16.15-19.30
to 12.1. klo 16.15-19.30
ti 17.1. klo 16.15-19.30

Ensimmäisen osan esseen palautus (3.-17.1. luennoista): ma 23.1.

Toinen osa 2 op (korvaa tiedekunnan tutkintovaatimuksista osan 200180B)

ti 24.1. klo 16.15-18.45
to 26.1. klo 16.15-18.45
ti 31.1. klo 16.15-19.30
to 2.2. klo 16.15-18.45
ti 7.2. klo 16.15-18.45
to 9.2. klo 16.15-19.30

Toisen osan esseen palautus: 19.2.2017

Molemmat esseet tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen kirjatenttiin (2 op) osallistumista.

Kirjatenttipäivät:
pe 7.4.2017 klo 9-14, pe 16.6.2017 klo 8-13, pe 29.9.2017 klo 9-14.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.