Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 9.6.2015
16:30 - 19:45
Ke 10.6.2015
16:30 - 19:45
To 11.6.2015
16:30 - 19:45
Ma 15.6.2015
16:30 - 19:45
Ti 16.6.2015
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot ). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdo t). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta)

Kuvaus

Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava (esim. Grundkurs i juridik) oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta opintojakson suoritusta ei vaadita.

Opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

  • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
  • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
  • jos sinulla on muu vastaava suoritus.

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta opintojakson suoritusta ei vaadita.

Opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

  • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
  • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
  • jos sinulla on muu vastaava yliopistollinen suoritus

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 5.6.2015

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää Moodle-ympäristön avautumista.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Tavoite
Peruskäsityksen antaminen
1) Valtiosääntöoikeuden peruskäsitteistä ja yleisistä opeista
2) Perus- ja ihmisoikeuksista
3) Perus- ja ihmisoikeuksien suojajärjestelmien perusteista
4) Ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuhteista
5) Euroopan integraation ja kansainvälistymisen vaikutuksista Suomen
valtiosääntöön

Keskeisiä aihepiirejä ovat:
1. Valtiojärjestyksen perusteet: täysivaltaisuus, kansanvaltaisuus,
oikeusvaltioperiaate, valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi,
kansalaisuus
2. Kotimaisen perusoikeusjärjestelmän sekä kansainvälisten
ihmisoikeuksien suojajärjestelmien perusteet
3. Eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto sekä niiden
toimivaltasuhteet
4. Lakien säätäminen, hallitusvallan käyttö ja tuomiovallan käytön perusteet
5. Toimivaltasuhteet kansainvälissä asioissa sekä kansainvälisten
velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen
6. Laillisuusvalvonta
7. EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön keskinäissuhde sekä Euroopan
unionin asioiden kansallinen valmistelu

Suoritustapa: Luennot 20t ja luennoilla osoitettavat tehtävät (2 op) + lakikirjatentti (3 op)

Luennot: ti-to 9.-11.6. ja ma-ti 15.-16.6.2015 klo 16.30-19.45

Opetuspaikat näet tämän sivun alareunassa.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, tarkista opetuspaikka ja sijainti opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Näet sijainnin myös sivun alareunan opetuspaikka linkistä. Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Luennot tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kirjallisuustenttiin osallistumista.

Lakikirjatentit: ke 7.10.2015 klo 9-14, ma 23.11.2015 klo 9-14, pe 8.4.2016 klo 9-14

Ilmoittaudu valitsemaasi lakikirjatenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa.

Ilmoita tentti-ilmoittautumisen yhteydessä luentosuorituksen päivämäärä sekä saamasi pisteet (tai arvosana, jos luentosuoritus on opintopisteytetty) . Joissakin kirjatenteissä sinun on merkittävä luentokurssin suoritus tai pistemäärä myös tenttivastauspaperiin (ohjeet ovat aina kysymyspaperissa). Puutteellinen tentti-ilmoittautuminen voidaan hylätä.

Opintomaksuun sisältyy tässä ohjelmassa mainutut kolme kirjallisuustenttikertaa.

Tarkasta tenttipaikka ennen tenttiä. Tutustu tenttiohjeisiin

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
1) Hallberg, P. ym. (toim.), Perusoikeudet (2011), luku II.1. Perusoikeuksien käsite ja luokittelu (s. 63–87 ), luvut II.2. Perusoikeuksien soveltamisala, II.3. Perusoikeuksien rajoittaminen ja II.4. Kv ihmisoikeussopimukset ja perusoikeusjärjestelmä (s. 89–195), luvut III.1. Suomen valtiosäännön perusperiaatteet ja III.2. Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kielto (s. 217–279), luku III.7. Uskonnon ja omantunnon vapaus (s. 413–457), luku III.13. Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin (s. 631-669) sekä luvun IV.3. Perus- ja ihmisoikeuksien kansainvälinen valvonta osalta kappaleesta 2. Muut eurooppalaiset….alkaen luvun IV.3. loppuun (s. 886–905). (299 s.). Teoksen voi lukea myös WSOYpro:n Juridiikkaonlinesta saatavana sähköisenä versiona.
2) Jyränki, A. & Husa, J., Valtiosääntöoikeus (2012), luvut 2.2, 2.3 ja 2.4 (s. 68–94) sekä luvut 3 ja 4 (s. 138–371). (248 s.)
3) Ojanen, T., EU-oikeuden perusteita (2010), luvut V (s. 115–154) ja VII (s. 181–205). (65 s.)
4) Pellonpää, M. ym., Euroopan ihmisoikeussopimus (2012), luku II kohdat 2-4 sekä luku III (s. 15–80), luvut V ja VI (s. 141–311). (232 s.)

(Yhteensä 844 s.)

Erityisesti ruotsin kielellä tentin suorittavat opiskelijat voivat halutessaan tutustua oheismateriaalina seuraavaan teokseen: Ojanen, T., De grundläggande och mänskliga rättigheterna – en introduktion (2010)

Säädökset ja kansainväliset sopimukset
Suomen perustuslaki 11.6.1999/731. (Va 101)
Eduskunnan työjärjestys 17.12.1999/40 v. 2000. (Va 201)
Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, SopS 6/1976. (Pe 104)
Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, SopS 8/1976. (Pe 103)
Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus, SopS 19/1990, myös muutettuna lisäpöytäkirjoilla. (Pe 102)
Euroopan unionin perusoikeuskirja. (PeEU 102)
Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja, SopS 80/2002. (Pe 105)

Tentissä edellytetään kykyä soveltaa luettelossa mainitsemattomiakin valtiosääntöön liittyviä säädöksiä sekä kansainvälisiä sopimuksia ja niihin liittyviä pöytäkirjoja.


Författningar och internationella konventioner
Finlands grundlag 11.6.1999/731. (Sta 101)
Riksdagens arbetsordning 17.12.1999/40. (Sta 201)
Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, FördrS 6/1976. (Gr 104)
Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, FördrS 8/1976. (Gr 103)
Konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, FördrS 19/1990, också ändrat genom tilläggsprotokollen. (Gr 102)
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. (Gr 101 a)
Reviderad europeisk social stadga, FördrS 80/2002. (Gr 105)

I tentamen förutsätts förmåga att tillämpa även sådana författningar och internationella konventioner samt tilläggsprotokoll som hör till statsförfattningsrätten men som inte ingår i förteckningen.

-----------

Hyväksytysti suoritettu luentokurssi (osasuoritus, 2 op) korvaa osan aineopintojen kirjatentistä (lakikirjatentti), jolloin aineopintojen arvosana määräytyy 2/5 osasuorituksen ja 3/5 lakikirjatentin pisteiden mukaan. Luentokurssi tulee suorittaa ennen lakikirjatenttiä. Myös aikaisempina vuosina valtiosääntöoikeuden luentokursseista saatuja korvaavia pisteitä voi käyttää korvaamaan osan aineopintoja.

Osasuoritus tai korvaavat pisteet korvaavat oppimateriaalin ja kirjallisuuden osalta kohdan 3 (Ojanen, T.) kokonaisuudessaan sekä kohdan 1 (Hallberg, P. ym. (toim.)) osalta sivut 217-279, 413-457, 631-669 ja 886-905. Opiskelijoita pyydetään ilmoittamaan osasuoritus tai korvaavat pisteet lakikirjatentissä erillisellä konseptipaperilla. Huom! Valtiosääntöoikeuden aiempien vuosien luentopisteet ovat voimassa oikeustieteellisen tiedekunnan luentosuorituksia koskevien ohjeiden mukaisesti.

Ohjeita lakikirjatentistä Flammassa (yliopiston intranet, kirjautuminen yliopiston käyttäjätunnuksella)

Suoritustiedot luentokurssista ja kirjatentistä ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella).

Ilmoittautuminen alkaa 14.4.2015 klo 10.00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Luennot: OTT Anu Mutanen

Lakikirjatentit: vastuuopettaja prof. Tuomas Ojanen

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Avoimen yliopiston oppiaineen yhteydenottolomake

Opintojakso on osa oikeustieteen aineopintoja.