Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta opintojakson suoritusta ei vaadita.

Opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

  • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
  • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
  • jos sinulla on muu vastaava yliopistollinen suoritus

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

Peruskäsityksen antaminen

1) Valtiosääntöoikeuden peruskäsitteistä ja yleisistä opeista

2) Perus- ja ihmisoikeuksista

3) Perus- ja ihmisoikeuksien suojajärjestelmien perusteista

4) Ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuhteista

5) Euroopan integraation ja kansainvälistymisen vaikutuksista Suomen valtiosääntöön

Keskeisiä aihepiirejä ovat:

1. Valtiojärjestyksen perusteet: täysivaltaisuus, kansanvaltaisuus, oikeusvaltioperiaate, valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi, kansalaisuus

2. Kotimaisen perusoikeusjärjestelmän sekä kansainvälisten ihmisoikeuksien suojajärjestelmien perusteet

3. Eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto sekä niiden toimivaltasuhteet

4. Lakien säätäminen, hallitusvallan käyttö ja tuomiovallan käytön perusteet

5. Toimivaltasuhteet kansainvälissä asioissa sekä kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen

6. Laillisuusvalvonta

7. EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön keskinäissuhde sekä Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
1) Hallberg, P. ym. (toim.)
, Perusoikeudet (2011), luku II.1. Perusoikeuksien käsite ja luokittelu (s. 63–87 ), luvut II.2. Perusoikeuksien soveltamisala, II.3. Perusoikeuksien rajoittaminen ja II.4. Kv ihmisoikeussopimukset ja perusoikeusjärjestelmä (s. 89–195), luvut III.1. Suomen valtiosäännön perusperiaatteet ja III.2. Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kielto (s. 217–279), luku III.7. Uskonnon ja omantunnon vapaus (s. 413–457), luku III.13. Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin (s. 631-669) sekä luvun IV.3. Perus- ja ihmisoikeuksien kansainvälinen valvonta osalta kappaleesta 2. Muut eurooppalaiset….alkaen luvun IV.3. loppuun (s. 886–905). (299 s.). Teoksen voi lukea myös WSOYpro:n Juridiikkaonlinesta saatavana sähköisenä versiona.

2) Jyränki, A. & Husa, J., Valtiosääntöoikeus (2012), luvut 2.2, 2.3 ja 2.4 (s. 68–94) sekä luvut 3 ja 4 (s. 138–371). (248 s.)

tai/eller

Jyränki, A. & - Husa, J., Konstitutionell rätt (2015), s. 58-87 och 135-384. (280 s.)

3) Ojanen, T., EU-oikeuden perusteita (2010), luvut V (s. 115–154) ja VII (s. 181–205). (65 s.)

tai 3. uudistettu laitos:

Ojanen, T., EU-oikeuden perusteita (2016), luvut V (s. 135–188) ja VII (s. 221–246). (80 s.)


4) Pellonpää, M. ym.
, Euroopan ihmisoikeussopimus (2012), luku II kohdat 2-4 sekä luku III (s. 15–80), luvut V ja VI (s. 141–311). (232 s.)

(Yhteensä 844 s.)

Erityisesti ruotsin kielellä tentin suorittavat opiskelijat voivat halutessaan tutustua oheismateriaalina seuraavaan teokseen: Ojanen, T., De grundläggande och mänskliga rättigheterna – en introduktion (2010)

Säädökset ja kansainväliset sopimukset

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731. (Va 101)

Eduskunnan työjärjestys 17.12.1999/40 v. 2000. (Va 201)

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, SopS 6/1976. (Pe 104)

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, SopS 8/1976. (Pe 103)

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus, SopS 19/1990, myös muutettuna lisäpöytäkirjoilla. (Pe 102)

Euroopan unionin perusoikeuskirja. (PeEU 102)

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja, SopS 80/2002. (Pe 105)

Tentissä edellytetään kykyä soveltaa luettelossa mainitsemattomiakin valtiosääntöön liittyviä säädöksiä sekä kansainvälisiä sopimuksia ja niihin liittyviä pöytäkirjoja.

Författningar och internationella konventioner

Finlands grundlag 11.6.1999/731. (Sta 101)

Riksdagens arbetsordning 17.12.1999/40. (Sta 201)

Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, FördrS 6/1976. (Gr 104)

Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, FördrS 8/1976. (Gr 103)

Konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, FördrS 19/1990, också ändrat genom tilläggsprotokollen. (Gr 102)

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. (Gr 101 a)

Reviderad europeisk social stadga, FördrS 80/2002. (Gr 105)

I tentamen förutsätts förmåga att tillämpa även sådana författningar och internationella konventioner samt tilläggsprotokoll som hör till statsförfattningsrätten men som inte ingår i förteckningen.

----------

Luentosarja 2 op korvaa oppimateriaalin ja kirjallisuuden osalta kohdan 3 (Ojanen, T.) kokonaisuudessaan sekä kohdan 1 (Hallberg, P. ym. (toim.)) osalta sivut 217-279, 413-457, 631-669 ja 886-905. Opiskelijoita pyydetään ilmoittamaan osasuoritus lakikirjatentissä erillisellä konseptipaperilla.


Osasuoritukset (luentokurssi 2 op ja lakikirjatentti 3 op) rekisteröidään erikseen ja arvostellaan asteikolla 0-5.

Opetuspaikkakunta:Lahti

Toteuttaja:

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Kirkkokatu 16
15140 Lahti
Puhelin: (03) 8922 0400
Faksi: (03) 783 1200
Sähköposti: info@paijathameenkesayliopisto.fi
WWW: http://www.paijathameenkesayliopisto.fi