Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 12.6.2017
16:30 - 19:45
Ti 13.6.2017
16:30 - 19:45
Ke 14.6.2017
16:30 - 19:45
To 15.6.2017
16:30 - 19:45
Pe 16.6.2017
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson suoritusta ei vaadita.

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

  • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
  • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
  • jos sinulla on muu vastaava yliopistollinen suoritus

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

Peruskäsityksen antaminen

1) Valtiosääntöoikeuden peruskäsitteistä ja yleisistä opeista

2) Perus- ja ihmisoikeuksista

3) Perus- ja ihmisoikeuksien suojajärjestelmien perusteista

4) Ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuhteista

5) Euroopan integraation ja kansainvälistymisen vaikutuksista Suomen valtiosääntöön

Keskeisiä aihepiirejä ovat:

1. Valtiojärjestyksen perusteet: täysivaltaisuus, kansanvaltaisuus, oikeusvaltioperiaate, valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi, kansalaisuus

2. Kotimaisen perusoikeusjärjestelmän sekä kansainvälisten ihmisoikeuksien suojajärjestelmien perusteet

3. Eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto sekä niiden toimivaltasuhteet

4. Lakien säätäminen, hallitusvallan käyttö ja tuomiovallan käytön perusteet

5. Toimivaltasuhteet kansainvälissä asioissa sekä kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen

6. Laillisuusvalvonta

7. EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön keskinäissuhde sekä Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu

Suoritustapa: Luennot 20t ja luennoilla osoitettavat tehtävät (2 op) + lakikirjatentti (3 op)

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
1) Hallberg, P. ym. (toim.)
, Perusoikeudet (2011), luku II.1. Perusoikeuksien käsite ja luokittelu (s. 63–87 ), luvut II.2. Perusoikeuksien soveltamisala, II.3. Perusoikeuksien rajoittaminen ja II.4. Kv ihmisoikeussopimukset ja perusoikeusjärjestelmä (s. 89–195), luvut III.1. Suomen valtiosäännön perusperiaatteet ja III.2. Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kielto (s. 217–279), luku III.7. Uskonnon ja omantunnon vapaus (s. 413–457), luku III.13. Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin (s. 631-669) sekä luvun IV.3. Perus- ja ihmisoikeuksien kansainvälinen valvonta osalta kappaleesta 2. Muut eurooppalaiset….alkaen luvun IV.3. loppuun (s. 886–905). (299 s.). Teoksen voi lukea myös WSOYpro:n Juridiikkaonlinesta saatavana sähköisenä versiona.

2) Jyränki, A. & Husa, J., Valtiosääntöoikeus (2012), luvut 2.2, 2.3 ja 2.4 (s. 68–94) sekä luvut 3 ja 4 (s. 138–371). (248 s.)

tai/eller

Jyränki, A. & - Husa, J., Konstitutionell rätt (2015), s. 58-87 och 135-384. (280 s.)

3) Ojanen, T., EU-oikeuden perusteita (2010), luvut V (s. 115–154) ja VII (s. 181–205). (65 s.)

tai 3. uudistettu laitos:

Ojanen, T., EU-oikeuden perusteita (2016), luvut V (s. 135–188) ja VII (s. 221–246). (80 s.)


4) Pellonpää, M. ym.
, Euroopan ihmisoikeussopimus (2012), luku II kohdat 2-4 sekä luku III (s. 15–80), luvut V ja VI (s. 141–311). (232 s.)

(Yhteensä 844 s.)

Erityisesti ruotsin kielellä tentin suorittavat opiskelijat voivat halutessaan tutustua oheismateriaalina seuraavaan teokseen: Ojanen, T., De grundläggande och mänskliga rättigheterna – en introduktion (2010)

Säädökset ja kansainväliset sopimukset

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731. (Va 101)

Eduskunnan työjärjestys 17.12.1999/40 v. 2000. (Va 201)

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, SopS 6/1976. (Pe 104)

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, SopS 8/1976. (Pe 103)

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus, SopS 19/1990, myös muutettuna lisäpöytäkirjoilla. (Pe 102)

Euroopan unionin perusoikeuskirja. (PeEU 102)

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja, SopS 80/2002. (Pe 105)

Tentissä edellytetään kykyä soveltaa luettelossa mainitsemattomiakin valtiosääntöön liittyviä säädöksiä sekä kansainvälisiä sopimuksia ja niihin liittyviä pöytäkirjoja.

Författningar och internationella konventioner

Finlands grundlag 11.6.1999/731. (Sta 101)

Riksdagens arbetsordning 17.12.1999/40. (Sta 201)

Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, FördrS 6/1976. (Gr 104)

Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, FördrS 8/1976. (Gr 103)

Konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, FördrS 19/1990, också ändrat genom tilläggsprotokollen. (Gr 102)

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. (Gr 101 a)

Reviderad europeisk social stadga, FördrS 80/2002. (Gr 105)

I tentamen förutsätts förmåga att tillämpa även sådana författningar och internationella konventioner samt tilläggsprotokoll som hör till statsförfattningsrätten men som inte ingår i förteckningen.

----------

Luentosarja 2 op korvaa oppimateriaalin ja kirjallisuuden osalta kohdan 3 (Ojanen, T.) kokonaisuudessaan sekä kohdan 1 (Hallberg, P. ym. (toim.)) osalta sivut 217-279, 413-457, 631-669 ja 886-905. Opiskelijoita pyydetään ilmoittamaan osasuoritus lakikirjatentissä erillisellä konseptipaperilla.

Osasuoritukset (luentokurssi 2 op ja lakikirjatentti 3 op) rekisteröidään erikseen ja arvostellaan asteikolla 0-5.

Luennot: ks. kohdasta Ajankohta
Tehtävien palautuspäivä:
ilmoitetaan kurssin alkaessa.
Kurssin Moodle-ympäristö avautuu viimeistään opetuksen alkamispäivänä


Luennot tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kirjallisuuden suorittamista.

Kirjallisuustentit (PÄIVITETTY 5.9., muutoksia aiemmin ilmoitettuun ennakkotietoon)
2.11.2017 klo 15-20
18.12.2017 klo 15-20
25.1.2018 klo 15-20

Huom! Tentit yliopistolla, katso tenttipaikka.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Tenttipaikat

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita