Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 10.00

Ilmoittaudu viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää. Maksu sisältää opinto-ohjelmassa mainitut kolme tenttiä. Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan kirjallisuus. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

HUOM! Valtiosääntöoikeuden täydennystentti (3 op) on tarkoitettu ainoastaan opiskelijoille joilla joilla on valtiosääntöoikeuden luentosarja (2 op) hyväksytysti suoritettu ja rekisteröity Helsingin yliopiston opintorekisteriin WebOodiin ja joilta puuttuu lakikirjatentin suoritus (3 op).

Valtiosääntöoikeuden luentosarja 2 op. Luentosarjan tulee olla rekisteröitynä Helsingin yliopiston opintorekisteriin WebOodissa. Jos olet epävarma onko luentosuorituksesi opintorekisterissä, kysy: yhteydenottolomake.

Osallistujamäärä täydennystentteihin on rajoitettu. Puutteellisesti täytetty ilmoittautuminen voidaan hylätä.

Lakikirjatentti (3 op). Huomaa edeltävät opinnot: luentokurssin (2 op) oltava suoritettu ja rekisteröity Helsingin yliopiston opintorekisteriin.

Osallistujamäärä on rajoitettu.

Tenttipäivät:
ke 7.10.2015 klo 9-14
ma 23.11.2015 klo 9-14
pe 8.4.2016 klo klo 9-14

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

1) Hallberg, P. ym. (toim.), Perusoikeudet (2011), luku II.1. Perusoikeuksien käsite ja luokittelu (s. 63–87 ), luvut II.2. Perusoikeuksien soveltamisala, II.3. Perusoikeuksien rajoittaminen ja II.4. Kv ihmisoikeussopimukset ja perusoikeusjärjestelmä (s. 89–195), luvut III.1. Suomen valtiosäännön perusperiaatteet ja III.2. Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kielto (s. 217–279), luku III.7. Uskonnon ja omantunnon vapaus (s. 413–457), luku III.13. Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin (s. 631-669) sekä luvun IV.3. Perus- ja ihmisoikeuksien kansainvälinen valvonta osalta kappaleesta 2. Muut eurooppalaiset….alkaen luvun IV.3. loppuun (s. 886–905). (299 s.). Teoksen voi lukea myös WSOYpro:n Juridiikkaonlinesta saatavana sähköisenä versiona.

2) Jyränki, A. & Husa, J., Valtiosääntöoikeus (2012), luvut 2.2, 2.3 ja 2.4 (s. 68–94) sekä luvut 3 ja 4 (s. 138–371). (248 s.)

tai/eller

Jyränki, A. & - Husa, J., Konstitutionell rätt (2015), s. 58-87 och 135-384. (280 s.)

3) Ojanen, T., EU-oikeuden perusteita (2010), luvut V (s. 115–154) ja VII (s. 181–205). (65 s.)

tai 3. uudistettu laitos:

Ojanen, T., EU-oikeuden perusteita (2016), luvut V (s. 135–188) ja VII (s. 221–246). (80 s.)


4) Pellonpää, M. ym.
, Euroopan ihmisoikeussopimus (2012), luku II kohdat 2-4 sekä luku III (s. 15–80), luvut V ja VI (s. 141–311). (232 s.)

(Yhteensä 844 s.)

Erityisesti ruotsin kielellä tentin suorittavat opiskelijat voivat halutessaan tutustua oheismateriaalina seuraavaan teokseen: Ojanen, T., De grundläggande och mänskliga rättigheterna – en introduktion (2010)

Säädökset ja kansainväliset sopimukset

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731. (Va 101)

Eduskunnan työjärjestys 17.12.1999/40 v. 2000. (Va 201)

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, SopS 6/1976. (Pe 104)

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, SopS 8/1976. (Pe 103)

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus, SopS 19/1990, myös muutettuna lisäpöytäkirjoilla. (Pe 102)

Euroopan unionin perusoikeuskirja. (PeEU 102)

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja, SopS 80/2002. (Pe 105)

Tentissä edellytetään kykyä soveltaa luettelossa mainitsemattomiakin valtiosääntöön liittyviä säädöksiä sekä kansainvälisiä sopimuksia ja niihin liittyviä pöytäkirjoja.

Författningar och internationella konventioner

Finlands grundlag 11.6.1999/731. (Sta 101)

Riksdagens arbetsordning 17.12.1999/40. (Sta 201)

Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, FördrS 6/1976. (Gr 104)

Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, FördrS 8/1976. (Gr 103)

Konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, FördrS 19/1990, också ändrat genom tilläggsprotokollen. (Gr 102)

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. (Gr 101 a)

Reviderad europeisk social stadga, FördrS 80/2002. (Gr 105)

I tentamen förutsätts förmåga att tillämpa även sådana författningar och internationella konventioner samt tilläggsprotokoll som hör till statsförfattningsrätten men som inte ingår i förteckningen.

----------

Luentosarja 2 op korvaa oppimateriaalin ja kirjallisuuden osalta kohdan 3 (Ojanen, T.) kokonaisuudessaan sekä kohdan 1 (Hallberg, P. ym. (toim.)) osalta sivut 217-279, 413-457, 631-669 ja 886-905. Opiskelijoita pyydetään ilmoittamaan osasuoritus lakikirjatentissä erillisellä konseptipaperilla.


Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs), Fabianinkatu 33.
http://www.avoin.helsinki.fi/yhteystiedot.htm#asiakaspalvelu