Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ensimmäisen opetuskerran paikka on vaihtunut. Päivitetty 23.8.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 5.9.2016
17:00 - 19:30
Ke 7.9.2016
17:00 - 19:30
To 8.9.2016
17:00 - 19:30
Ma 12.9.2016
17:00 - 19:30
Ke 14.9.2016
17:00 - 19:30
Ma 19.9.2016
17:00 - 19:30
Ke 21.9.2016
17:00 - 19:30
To 22.9.2016
17:00 - 19:30
Ma 26.9.2016
17:00 - 19:30
Ke 28.9.2016
17:00 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

150 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson suoritusta ei vaadita.

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

  • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
  • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
  • jos sinulla on muu vastaava suoritus.

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

Hallinto-oikeuden pakolliset aineopinnot suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa ja ymmärtää julkishallinnon oikeudelliset ominaispiirteet: hallinnon lainalaisuuden hallinnon oikeusperiaatteet, keskeiset käsitteet ja säännökset sekä niiden liitännät yhteiskuntaan

- tunnistaa ja ymmärtää hallintotoiminnan valtiosääntö-, perus- ja ihmisoikeusliitännät sekä eurooppaoikeuden vaikutukset kansalliseen hallintoon

- tuntee keskeisimmät erityishallinto-oikeuden osa-alueet

- osaa hallinto-oikeudellisen oikeusturvajärjestelmän sekä hallitsee hallintomenettelyn ja hallintoprosessin perusteet

- osaa tunnistaa hallinto-oikeudellisia ongelmia, hankkia tietoa eri oikeuslähteistä ja ratkaista hallinto-oikeudellisia kysymyksiä analyyttisesti, kriittisesti ja monipuolisesti

- kykenee soveltamaan opittua myös käytännössä eli julkishallinnossa ja hallintotuomioistuimissa

Käsiteltävät asiakokonaisuudet:

- hallinto-oikeuden yleiset opit, keskeiset käsitteet ja hallinnon oikeusperiaatteet

- julkishallinnon asema, rakenne ja tehtävät

- hallintomenettelyoikeus

- hallintoprosessioikeus

- eurooppalainen hallinto-oikeus

- julkisuus, tietosuoja ja informaatio-oikeus

- kunnallis- ja virkamiesoikeus

- sosiaalioikeuden perusteet

Luennot yht. 30 t (A-osa 15t, B-osa 15t) sekä kummassakin osiossa oppimistehtävä, oikeustapaustehtävä ja kirjatentti. Tehtävät on oltava hyväksytysti suoritettu ennen kirjatenttiin osallistumista.

A-osa: Hallinto-oikeuden perusteet
B-osa: Hallintomenettely- ja hallintoprosessioikeus

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
1. Mäenpää, O.: Hallinto-oikeus (2013) luvut II, IV ja VI-VII. (625 s.) ja Tuori, K. & Kotkas, T.: Sosiaalioikeus (2016) luvut 1 ja 6. (199 s.) (200280A)

2. Mäenpää, O.: Hallinto-oikeus (2013) luvut III ja V (575 s.) ja Halila, L. & Aer, J.: Oikaisumenettely hallinnossa (2011) luvut II-III. (230 s.). Hallinto-oikeus -teoksen luvun III, s. 301–533 voi korvata lukemalla teoksesta Kulla, H.: Förvaltningsförfarandets grunder (2014) sivut 39–319. (200280B)

Ruotsin kielellä tentissä vastaavat voivat halutessaan tutustua oppiaineen käsitteistöön ja yleisiin oppeihin esimerkiksi perehtymällä teokseen Mäenpää, O.: Grunderna för god förvaltning (2011) tai Kulla, Heikki: Förvaltningsförfarandets grunder (2014)

Säädökset

A Keskeiset säädökset

Hallintolaki 6.6.2003/434 (Yh 101)

Hallintolainkäyttölaki 26.7.1996/586 (Pr 103)

L sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13 (Yh 107)

L korkeimmasta hallinto‑oikeudesta 22.12.2006/1265 (Pr 413)

L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 (Yh 301)

L oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 30.3.2007/381 (Pr 205)

KuntaL 1.5.2015/410 (Ha 301)

Valtion virkamiesL 19.8.1994/750 (Ty 103)

L kunnallisesta viranhaltijasta 11.4.2003/304 (Ty 106a)

B Muut säädökset. Luettelo ei ole tyhjentävä. Tentissä edellytetään kykyä soveltaa luettelossa mainitsemattomiakin säädöksiä, minkä vuoksi on osattava käyttää hyväksi lakikirjojen hakemistoja ja viittauksia.

1. Yleishallinto‑oikeus

Hallinto-oikeusL 26.3.1999/430 (Pr 411)

UhkasakkoL 14.12.1990/1113 (Yh 102)

KieliL 6.6.2003/423 (Yh 401)

L naisten ja miesten välisestä tasa‑arvosta 8.8.1986/609 (Pe 110)

Yhdenvertaisuuslaki 30.12.2014/1325 (Pe 107)

HenkilötietoL 22.4.1999/523 (Si 111)

L julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6.6.2003/424 (Ty 117)

UlkomaalaisL 30.4.2004/301 (Kv 401)

2. Kunnallisoikeus

KotikuntaL 11.3.1994/201 (Ha 203)

Kuntarakennelaki 29.12.2009/1698 (Ha 306)

L kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 20.12.1996/1147 (Ha 315)

L kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 9.2.2007/169 (Ha 302)

3. Poliisi ja sisäinen turvallisuus

JärjestysL 27.6.2003/612 (Tu 608)

PelastusL 29.4.2011/379 (Tu 301)

PoliisiL 22.7.2011/872 (Tu 501)

L poliisin hallinnosta 14.2.1992/110 (Tu 503)

Turvallisuusselvityslaki 19.9.2014/726 (Tu 617)

L puolustusvoimista 11.5.2007/551 (Tu 102)

4. Ympäristö- ja elintarvikehallinto

Maankäyttö- ja rakennusL 5.2.1999/132 (Ym 201)

Ympäristönsuojelulaki 27.6.2014/527 (Ym 401)

JäteL 17.6.2011/646 (Ym 426)

Maa‑ainesL 24.7.1981/555 (Ym 507)

Elintarvikelaki 13.1.2006/23 (Ma 201)

5. Sosiaali- ja terveysoikeus

TerveydenhuoltoL 30.12.2010/1326 (So 402)

MielenterveysL 14.12.1990/1116 (So 409)

PäihdehuoltoL 17.1.1986/41 (So 208)

LastensuojeluL 13.4.2007/417 (Si 233)

Varhaiskasvatuslaki 19.1.1973/36 (Op 112)

SosiaalihuoltoL 30.12.2014/1301 (So 201)

L vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380 (So 214)

L toimeentulotuesta 30.12.1997/1412 (So 202)

L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812 (So 202b)

L yksityisistä sosiaalipalveluista 22.7.2011/922 (So 218)

L potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 (So 422)

L sosiaali‑ ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta 3.8.1992/733 (So 712)

L sosiaali‑ ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734 (So 713)

L asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 30.12.1993/1573 (So 124)

6. Opetus‑, kulttuuri‑ ja liikuntatoimi

PerusopetusL 21.8.1998/628 (Op 101)

Yliopistolaki 24.7.2009/558 (Op 206)

Författningar

A. Centrala författningar

Förvaltningslag 6.6.2003/434 (Af 101)

Förvaltningsprocesslag 26.7.1996/586 (Af 202)

Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 24.1.2003/13 (Af 107)

Lag om Högsta förvaltningsdomstolen 22.12.2006/1265 (Af 205)

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621 (Af 301)

L om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar 30.3.2007/381 (Pr 205)

Kommunallag 1.5.2015/410 (Om 301)

Statstjänstemannalag 19.8.1994/750 (Ar 103)

Lag om kommunala tjänsteinnehavare11.4.2003/304 (Ar 106a)

B. Övriga författningar. Listan är inte komplett. I tenten krävs en förmåga att kunna tillämpa också; sådana författningar som inte nämns i denna lista. Man bör således känna till användningen av lagböckernas register och hänvisningar.

1. Allmän förvaltningsrätt

Lag om förvaltningsdomstolarna 26.3.1999/430 (Af 203)

Viteslag 14.12.1990/1113 (Af 102)

Språklag 6.6.2003/423 (Af 401)

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 8.8.1986/609 (Gr 110)

Diskrimineringslag 30.12.2014/1325 (Ar 111a)

Personuppgiftslag 22.4.1999/523 (Ci 111)

Lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda 6.6.2003/424 (Ar 117)

Utlänningslag 30.4.2004/301 (Int 401)

2. Kommunrätt och annan förvaltning av inrikesärendena

Lag om hemkommun 11.3.1994/201 (Om 203)

Kommunstrukturlag29.12.2009/1698 (Om 306)

L om statsandel för kommunal basservice20.12.1996/1147 (Om 315)

L om en kommun- och servicestrukturreform 9.2.2007/169 (Om 302)

3. Polisen och inre säkerhet

Polislag 22.7.2011/872 (Or 501)

Polisförvaltningslag 14.2.1992/110 (Or 503)

Ordningslag 27.6.2003/612 (Or 608)

Räddningslag 29.4.2011/379 (Or 301)

Säkerhetsutredningslag19.9.2014/726 (Or 617))

Lag om försvarsmakten 11.5.2007/551 (Or 102)

4. Miljö- och livsmedelsförvaltning

Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132 (Mi 201)

Miljöskyddslag 27.6.2014/527 (Mi 401)

Avfallslag 17.6.2011646 (Mi 426)

Marktäktslag 24.7.1981/555 (Mi 507)

Hälsoskyddslag 19.8.1994/763 (Mi 409)

5. Socialförvaltning, hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdslag 30.12.2010/1326 (So 402)

Socialvårdslag 30.12.2014/1301 (So 201)

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården22.9.2000/812 (So 202b)

Lag om utkomststöd 30.12.1997/1412 (So 202)

L om småbarnspedagogik19.1.1973/36 (Un 112))

Lag om missbrukarvård 17.1.1986/41 (So 208)

L om privat socialservice 22.7.2011/922 (So 218)

Barnskyddslag 13.4.2007/417 (Ci 233)

Lag om tillsyn över privat socialservice 9.8.1996/603 (So 218)

Mentalvårdslag 14.12.1990/1116 (So 409)

Lag om patientens ställning och rättigheter 17.8.1992/785 (So 422)

Lag om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården 3.8.1992/733 (So 712)

Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 3.8.1992/734 (So 713)

L om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet 30.12.1993/1573 (So 124)

6. Undervisning, kultur och motion

Lag om grundläggande utbildning 21.8.1998/628 (Un 101)

Universitetslag 24.7.2009/558 (Un 206)

Arviointi (tämä kohta päivitetty 11.11.2016)

Molemmat osasuoritukset (A. Hallinto-oikeuden perusteet ja B. Hallintomenettely- ja hallintoprosessioikeus) kattava tentti arvostellaan asteikolla 0-5 (0 = hylätty). Tentin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija saa vähintään puolet tentin maksimipistemäärästä (10/20). Opintojakson arvosana muodostuu tentin perusteella. Oikeustapaustyöpajatehtävä ja oppimista tukeva tehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Vastuuhenkilö:

Koko opintojakson sekä Hallintomenettely- ja hallintoprosessioikeus -opintokokonaisuuden vastuuprofessorii Leena Halila.

Hallinto-oikeuden perusteet -opintokokonaisuuden vastuuoprofessori Olli Mäenpää.

Avoimen yliopiston hallinto-oikeuden kurssin (lv. 14-15 järjestetty) korvaavuus: Jos suoritit em. kurssilla jommankumman osion (5 op) hyväksytysti, nyt sinun tulee suorittaa vain toinen osio kokonaisuudessaan (osioon kuuluvat tehtävät + kirjatentti)

Luennot (ks. tarkemmin ylhäältä kohdasta Aikataulu):
A-osa: 5.-14.9.2016
B-osa: 19.-28.9.2016

Kirjatenttipäivät:
pe 25.11.2016 klo 9-14
pe 17.2.2017 klo 9-14
pe 16.6.2017 klo 14-19 (HUOM! KELLONAIKA MUUTTUNUT!)

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.