Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Huom! Alkuperäiseen aikatauluun on tullut muutoksia. Osa lähiopetuksesta korvataan verkko-opetusmateriaalilla ja verkkotehtävillä.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 16.8.2016
16:30 - 19:00
Ti 23.8.2016
16:30 - 19:00
Ti 30.8.2016
16:30 - 19:00
Ti 6.9.2016
16:30 - 19:00
To 8.9.2016
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

WNA110 Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi (5 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sukupuolen teoretisoinnin peruskäsitteet ja tuntee sukupuolen teoretisoinnin lähihistorian. Opiskelija harjaantuu tarkastelemaan ja havaitsemaan sukupuolen kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sukupuolentutkimuksen näkökulmasta. Opintojaksossa perehdytään sukupuolen ja seksuaalisuuden teoretisoinnin tapoihin feministisissä teoriaperinteissä. Jaksossa käsitellään sukupuolen tematiikkaa niin länsimaisesta kuin postkolonialistisesta feministisestä teoriaperinteestä käsin.

Luennoilla perehdytään keskeisiin sukupuolta ja sen muotoutumista käsitteleviin teorioihin ja käsitteisiin sekä niiden lähihistoriaan. Opintojakso tukee osaltaan koko perusopintokokonaisuuden tavoitteita harjaannuttaa opiskelijat tarkastelemaan ja havaitsemaan sukupuolen kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä.

Luennoilla käsitellään muun muassa valtaa ja toimijuutta, ruumista, representaatiota, tasa-arvoa, sex/gender -erottelua ja sen kritiikkiä, queer-teoriaa sekä sukupuolieroajattelua. Luentojen läpileikkaavana teemana kulkee niin kutsuttu intersektionaalisuus, jolla tarkoitetaan eri kategorioiden, kuten sukupuolen, rodun, luokan, seksuaalisen suuntautumisen, maailmankatsomuksen, vammaisuuden ja iän vaikutuksia ihmisten elämään samanaikaisesti. Sukupuolta ja rotua sekä intersektionaalisuutta käsitellään myös erillisillä luennoilla. Luennot ja lukemisto yhdistyvät myös esimerkiksi taideteosten ja muun visuaalisen aineiston analyysiin.

Luennot 15t + verkkotehtäviä + essee

Luennoilla ilmoitettava oppimateriaali ja kirjallisuus.

Asteikolla 0-5

Kurssin Moodle-verkko-oppimisympäristö avautuu 15.8.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.