Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 1.8.2017
16:30 - 19:45
To 3.8.2017
16:30 - 19:45
Ti 15.8.2017
16:30 - 19:45
Ti 22.8.2017
16:30 - 19:45
To 24.8.2017
16:30 - 19:45
Ti 29.8.2017
16:30 - 19:45
To 31.8.2017
16:30 - 19:45
Ti 5.9.2017
16:30 - 19:45
To 7.9.2017
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Pakollinen äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville. Jakso ei sovellu humanistisen tiedekunnan yleisopintoihin.
Jaksolle otetaan ensisijaisesti vain opiskelijoita, jotka kuuluvat kohderyhmään.

A403812 Puheviestintä I

Opiskelijalla on valmiudet opettaa puheviestintää osana äidinkieli ja kirjallisuus - oppiainetta.

Opiskelija

  • tuntee puheviestinnän oppimisen ja opettamisen lähtökohdat
  • ymmärtää puheviestinnän merkityksen äidinkieli- ja kirjallisuusoppiaineessa ja tuntee oppiaineen opetussuunnitelmiin eri kouluasteilla kirjatut puheviestinnän oppimistavoitteet
  • osaa suunnitella puheviestinnän opetuskokonaisuuksia ja integroida niitä oppiaineen muuhun opetukseen
  • tuntee ja osaa käyttää erilaisia puheviestinnän opetusmenetelmiä
  • ymmärtää arvioinnin ja palautteenannon merkityksen puheviestinnän oppimisessa
  • tuntee ja osaa käyttää erilaisia puheviestinnän oppimista tukevia arviointi- ja palautteenantotapoja

Opiskelija tuntee pääpiirteittäin valitsemansa puheviestinnän tutkimusalueen (esimerkiksi interpersonaalinen viestintä, ryhmäviestintä, kulttuurienvälinen viestintä) ydinkysymyksiä, käsitteitä ja teorioita sekä osaa soveltaa tietojaan puheviestinnän opetuksessa ja oman vuorovaikutusosaamisensa kehittämisessä.

Opetusta 36 t (9 x 4 t), jotka muodostuvat luennoista 10 t ja ryhmäopetuksesta 26 t sekä artikkeli- ja kirjallisuusmateriaaliin tutustumisesta.
Suoritustapana on opetuksen suunnittelutehtävä (ryhmätehtävä) ja sen esittely + toisen ryhmän tehtävän opponointi.

Lukuvinkkejä
Valkonen, T.
2003. Puheviestintätaitojen arviointi. Näkökulmia lukiolaisten esiintymis- ja ryhmätaitoihin. (erityisesti s. 42-65, s. 89-142)

Valo, M. (toim.) 2002. Nykytietoa puheviestinnän opetuksesta
sekä
Valo, M. (toim.) 1995. Haasteita puheviestinnän opetukseen.

Kevyttä lisäpurtavaa:

http://kielijelppi.fi/puheviestinta/esiintymisjannitys-ja-viestintaarkuus

Syvennä tietoja esiintymisjännityksestä:
Almonkari, M. 2007. Jännittäminen opiskelun puheviestintätilanteissa. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3059-2
http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta/nonverbaalinen-viestinta
http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta/perusteleminen

Syvennä tietoja
vaikuttamisesta:
Baxter, L. A. & C.L. Bylund 2004
. Social Influence in Close Relationships. Teoksessa Seiter, J. S. & R. H. Gass 2004 (toim.) Perspectives on Social Influence, and Compliance Gaining. Boston: Allyn and Bacon., 317-336.
Larson, C. U. 2001. Persuasion. Reception and Responsibility. 9th Edition. Belmont: Wadsworth/ Thomson Learning.
Murumäki, S. 2009. Kohti vaikuttamiseen liittyvää vuorovaikutusosaamista. Virke 2/2009, 14–17.

Syvennä tietoja (sanattomasta viestinnästä):
Knapp, M. L. & J.A. Hall
2002. Nonverbal Communication in Human Interactio

Puheviestinnästä äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa:
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. http://www02.oph.fi/ops/perusopetus/pops_web.pdf
Lukion opetussuunnitelman perusteet http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf
Ammatillisen opetuksen opetussuunnitelmat löytyvät Opetushallituksen sivuilta erikseen jokaisen koulutusohjelman kohdalta.

Asteikolla hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80%:lla oppitunneista.

Opiskelijoiden tulee sitoutua opintoihin ja osallistua sovittuihin tapaamisiin, opetus on ryhmäpainotteista.

Opiskelijat perehtyvät valitsemaansa puheviestinnän osa-alueeseen, laativat pari- tai ryhmätyönä puheviestinnän kurssisuunnitelman ja toteuttavat suunnittelemastaan kurssista yhden opetustunnin. Kurssisuoritukseen kuuluu myös toisten laatimien kurssisuunnitelmien ja opetustuntien arviointi ja kommentointi.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 1.8.2017

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.