Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle avautuu 28.8.
Kurssille voi ilmoittautua vielä 3.9.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

60 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Uskonto näkyy nyky-yhteiskunnassa monilla eri alueilla. Se paikantuu niin osaksi Amerikan Yhdysvaltojen presidenttien julkisia puheita kuin keskusteluun islamin roolista länsimaisissa yhteiskunnissa. Suomessa lähes 90 prosenttia nuorista osallistuu uskonnollisen instituution järjestämään aikuistumisrituaaliin eli rippikouluun, ja iso osa aviopareista on vihitty kristilliseen avioliittoon. Uudenlaisen uskonnollisen henkisyyden etsintä näkyy hengen ja tiedon messuissa, hiljaisuuden retriiteissä ja aiheeseen liittyvän kirjallisuuden suosiossa. Internet taas tarjoaa kanavan sekä perinteisille uskonnollisille instituutioille että uusille uskonnollisille liikkeille oman sanoman levittämiseen. Internetissä käydään myös laajamittaista keskustelua uskonnosta.

Uskontotieteen perusteet -verkkokurssi tarjoaa välineitä tämän monimuotoisen uskonnollisen kentän tieteelliseen tarkasteluun. Kurssin tavoitteena on uskontotieteen tutkimuskohteiden, peruskäsitteiden sekä teoreettisten lähtökohtien yleistuntemus. Kurssilla tarkastellaan uskontotieteen identiteettiä ja rajoja, uskonnon määrittelyä ja uskontotieteessä hyödynnettäviä teoreettisia näkökulmia. Kurssilla perehdytään myös esimerkkien kautta sekä suomalaiseen että kansainväliseen tutkimuskenttään.

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa uskontotieteen näkökulmia kulttuurin ja yhteiskunnan tulkitsemiseen. Kurssilla esitellään ja arvioidaan yhdessä teoreettisia työvälineitä, joiden avulla opiskelija voi tulkita ja tarkastella uskonnon paikkaa kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisen ajattelussa. Tämä on osa prosessia, jossa siirrytään tiedosta tieteeseen, faktoista teorioihin. Uskonnosta ilmiönä ja uskontoperinteistä saatavaa tietoa syvennetään harjoittelemalla analyyttista tapaa tarkastella kyseistä tietoa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • Ymmärtää minkälainen oppiaine uskontotiede on ja miten se suhteutuu muihin tieteenaloihin kuten teologiaan
  • Hahmottaa uskontotieteen tutkimuskohteen eli 'uskonnon' määrittelyn problematiikkaa sekä tutkimuskäsitteiden arkikäytön ja tieteellisen käytön välisiä suhteita
  • Tuntee uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä, kuten riitti, myytti, pyhä, karisma ja ymmärtää niiden merkityksen uskonnon tieteellisessä tarkastelussa
  • Tuntee eri tutkimussuuntausten (uskontopsykologia, uskontososiologia, uskontohistoria, uskontoantropologia ja -etnografia, uskontofenomenologia, uskontoekologia) tavat tarkastella uskontoa.
  • Sisäistää uskontotieteessä vallalla olevat erilaiset tietoteoreettiset lähtökohdat (selittävä, ymmärtävä, kriittis-emansipatorinen) sekä niiden väliset suhteet.

Verkkokeskustelut, oppimistehtävät ja kokoava essee

Verkko-oppimisympäristössä ilmoitettava oppimateriaali ja kirjallisuus.

Jakson yleinen kirjallisuus:

O. Fingerroos, M. Opas, T. Taira (toim.): Uskonnon paikka. Kirjoituksia uskontojen ja uskontoteorioiden rajoista, sivut 53-71 ja 209-411 (Pyysiäisen, Mikkolan, Fingerroosin, Salmelan, Jylhänkankaan, Puurosen ja Hovin artikkelit)
K. Ketola et al: Näköaloja uskontoon. Uskontotieteen ajankohtaisia suuntauksia, artikkelit "Mitä on uskontotiede", "Uskontotiedettä tekemässä", "Kertokaa lisää jumalasuhteestanne", "Uskonto ja moderni yhteiskunta" sekä "Uskonto ja vaietut naiset". V. Anttonen: Uskontotieteen maastot ja kartat, sivut 9-108.

Asteikolla 0-5

Aikataulu:

ti 28.8.2017 kurssisivut aukeavat, tutustumisviikko
ti 5.9. Uskonnon määrittelyn haasteita -keskustelutehtävä alkaa
ti 12.9. Uskonnon ulottuvuudet ja keskeisiä käsitteitä -kirjoitustehtävä alkaa
ti 19.9. Mitä on uskontotiede? kirjoitustehtävä alkaa
ti 26.9. Uskontotieteen suuntaukset -kirjoitus- ja keskustelutehtävä alkaa
ti 10.10. Uskontotieteen lähestymistavat -keskustelutehtävä alkaa
ti 17.10. - ti 7.11. Lopputyö (kokoava essee)

Moodle

Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat 28.8.2017.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa uskontotieteen perusopintoja ja elämänkatsomustieteen perusopintoja.