Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Jakso on osa kesän 2016 opetusta ja siten maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat (Kulttuuriperinnön tutkimuksen pääaineopiskelijat) - ota yhteyttä joanna.veinio at helsinki.fi ennen ilmoittautumista!

Ilmoittautuminen alkoi 13.04.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: Ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei weboodissa.

Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat (Kulttuuriperinnön tutkimuksen pääaineopiskelijat) - ota yhteyttä joanna.veinio at helsinki.fi ennen ilmoittautumista!

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on osa Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opintoja. Lisäksi se on osa Taidehistorian aineopinnot kokonaisuutta. Jakso sopii myös muille kulttuuriperinnön teoriasta kiinnostuneille.

Opintojaksolla on 5 op korvaavuus myös Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineeseen kohtaan KUPE1051 A5 Valinnaisia erikoistumisopintoja.

Opintojakson suorittaminen edellyttää Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opintoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys kulttuuriperintötutkimuksen keskeiskäsitteistä sekä yleisimmistä teoreettisista sekä yhteiskunta- ja kulttuuripoliittisista lähtökohdista, ja hän kykenee perustellusti arvioimaan julkista ja tieteellistä keskustelua kulttuuriperintöhankkeista.

Kulttuuriperinnön käsitteeseen törmää usein nykykulttuurissa ja mediassa. Se on myös niin sanottujen muistiorganisaatioiden toiminnan perusta. Tehokas kulttuuriperinnön parissa työskentely ja syvällisempi ymmärtäminen vaatii sen teoreettista hahmottamista.

Kurssilla käsitellään kulttuuriperintötutkimuksen teoreettisia lähtökohtia sekä ajankohtaisia teoreettisia keskusteluja: kulttuuriperinnön diskursiivisuutta, muistia ja unohdusta, autenttisuutta, tunteita sekä kulttuuriperinnön yhteiskunnallisuutta ja globalisaatiota. Kurssin käytyään opiskelija hallitsee kulttuuriperintötutkimuksen keskeiset käsitteet, ja hän kykenee perustellusti arvioimaan sekä julkista että tieteellistä keskustelua kulttuuriperinnöstä.

Opintojakso on verkkokurssi (luennot tallenteina, verkkomateriaalia).

Sisältö jakautuu kahteen teemaan.

Osio I (suoritetaan ensin) käsittelee aiheita

  • Mitä tarkoittaa kulttuuriperinnön teoria?
  • Kulttuuriperintöpuhe - diskurssien kokonaisuus
  • Muisti ja unohdus

Lopputehtävä palautetaan Moodleen. Palautuksen jälkeen opiskelija voi siirtyä Osioon II.

Osio II käsittelee aiheita

  • Autenttisuus - muutos ja muuttumattomuus (suojelu, konservointi)
  • Tunteet ja kulttuuriperintö
  • Kulttuuriperintö yhteiskunnallisena voimana (poliittisuus, ihmisoikeudet)
  • Globalisoituva kulttuuriperintö (nationalismi, jälkikolonialistinen maailma)
  • Luonto ja maisema kulttuuriperintönä

Opiskelija tutustuu kaikkiin aiheisiin ja valitsee niistä kaksi tarkemman käsittelyn kohteiksi. Vapaaehtoisella verkkokeskustelulla voi korvata toisen aiheen.

Verkkotallenteet ja materiaalit. Tehtävä Osiosta I ja tehtävä Osiosta II (Osiosta II voi korvata osan vapaaehtoisella verkkokeskustelulla).

Kirjallisuus: R. Harrison, Heritage: Critical Approaches sekä L. Smith, Uses of Heritage

tai muu jakson opettajan määräämä kirjallisuus.

Molemmat osat (I ja II) tulee suorittaa hyväksytysti. Arvosana määräytyy tehtävien keskiarvona.

Suositellaan että opiskelija suoritetaan jakson kokonaisuudessa valitsemana ryhmän mukana.

Oppimisympäristö Moodle avautui 1.7.2016

Ryhmä Lokakuu 2016 (1.10.- 20.11.)

  • Aloitus 1.10. Osio I tehtävän palautus viimeistään 6.11. Osio II 24.10. >> Vapaaehtoinen verkkokeskustelu 7.–13.11. Osio II tehtävän palautus viimeistään 21.11.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden (25 op) opintoihin ja on osa Taidehistorian aineopinnot 35 op kokonaisuutta.