Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 8.9.2016
16:30 - 19:00
To 22.9.2016
16:30 - 18:00
To 29.9.2016
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.04.2016 klo 10.00. Mukaan voi tulla vielä 29.8.2016 asti.

Helsingin yliopiston opiskelijat: Ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei weboodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on osa Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opintoja. Lisäksi se on osa Taidehistorian aineopinnot kokonaisuutta. Jakso sopii myös muille monikulttuurisuus työelämässä sekä kulttuuriperinnön työtehtävät tematiikasta kiinnostuneille.

Jakso on monimuoto-opetusta, osa luennoista tallenteina sekä kolme lähiluentoa. Jaksolle voi tulla mukaan 29.8.2016 asti.

Jakso on aineopintotasoinen ja sen suorittaminen edellyttää kulttuuriperintötematiikan perustermien hallintaa. Opiskelija voi kerrata termejä omatoimisesti.

Monikulttuurisuus on ollut 1990-luvulta lähtien yksi keskeisimmistä yhteiskunnallisessa ja poliittisessa keskustelussa käsitellyistä teemoista. Monikulttuurisuus viittaa kuvailevana käsitteenä yhteiskunnassa vallitsevaan kulttuuriseen monimuotoisuuteen: yhteiskunnan katsotaan siis väestötieteellisenä tosiasiana koostuvan yhteisöistä, joiden erot rakentuvat ihmisten käsityksille etnisestä yhteenkuuluvuudesta, kulttuurisista piirteistä ja ominaisuuksista.

Suomalainen kulttuuripolitiikka edustaa lisäksi multikulturalismia eli normatiivista monikulttuurisuutta, jossa monikulttuurisuuteen suhtaudutaan neutraalisti tai myönteisesti ja jossa julkinen valta tukee sekä kieleen että kulttuuriin kytkeytyvän kollektiivisen ja henkilökohtaisen identiteetin säilymistä. Monikulttuurisella politiikalla voidaan yleiskäsitteenä viitata kaikkien niiden toimintatapojen ja -linjausten kokonaisuuteen, joiden tavoitteena on ylläpitää ja löytää yhteisiä sääntöjä kulttuuriselle monimuotoisuudelle ja kulttuurien väliselle vuorovaikutukselle yhteiskunnassa.

Kurssilla tarkastellaan monikulttuurisuuteen kytkeytyviä haasteita erityisesti kulttuuriperintöalan työelämän, -tehtävien ja -yhteisöjen näkökulmasta. Opintojakso antaa valmiuksia ja tietoa monikulttuurisissa työyhteisössä ilmenevien ongelmien käsittelyyn sekä kulttuurista monimuotoisuutta huomioon ottavan yhteistyön ja käytäntöjen rakentamiseen. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys kulttuuriperintöalan työtehtävien erityispiirteistä, alan organisaatioiden tavoitteista ja tehtävistä sekä toimintaa sääntelevästä lainsäädännöstä.

Kurssi koostuu aloitusluennosta sekä kahdesta temaattisesta osasta:

Aloitusluento (verkkoluento tallenteena) viikko 31 (1.-7.8.), luennoitsija kurssin vastuuopettaja Johanna Enqvist

  • Aloitusluento johdattaa opiskelijat kurssin aiheeseen, osa-alueisiin ja tavoitteisiin sekä opastaa jakson suorittamisessa.

Teema I (verkkoluennot tallenteina) viikot 32–35 (8.8.–4.9.), luennoitsija yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen, sosiaalipsykologia

Luentojen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat monikulttuuristen työyhteisöjen dynamiikkaan: niihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, joita kulttuurien kohtaaminen luo arjen kohtaamisiin työyhteisöissä. Teeman painopiste on työyhteisöjä ja kulttuurista monimuotoisuutta käsittelevän tutkimuksen ja teoreettisten näkökulmien esittelyssä.

  • Luento 1. Mitä on monikulttuurinen työelämä? Mitä tiedetään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksista ryhmän toimintaan, tuloksellisuuteen ja päätöksentekoon?
  • Luento 2. Ennakkoluulot, epäluottamus ja syrjintä työelämässä, sekä keinot niiden vähentämiseksi
  • Luento 3. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden integraatio työyhteisöön
  • Luento 4. Monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen

Teema I lopputehtävä palautettava viimeistään 7.9.2016

Teema II (lähiluennot sekä verkkoluento tallenteena) (8.9.–17.10.2016), useita luennoitsijoita

Luennot keskittyvät kulttuuriperintöalan työtehtävien erityispiirteisiin sekä monikulttuurisuuteen liittyvien ongelmakohtien ja näkökulmien tarkasteluun käytännön työelämässä. Teema esittelee erilaisissa kulttuuriperintöalan organisaatioissa, työyhteisöissä ja -tehtävissä työskentelevien asiantuntijoiden kokemuksia ja näkökulmia kurssin aiheeseen

  • Lähiluento to 8.9. klo 16:30-19:00 Luento 5. Kulttuuriperintöalan työtehtävät ja niiden erityispiirteet – vastuuopettaja Johanna Enqvist
  • Verkkotallenne viikko 37 Luento 6. - apulaisprofessori Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus Visa Immonen (HY)
  • Lähiluento to 22.9. klo 16:30-18:00 (2h) Luento 7. - FT Kari Uotila Muuritutkimus Ky
  • Lähiluento to 29.9. klo 16:30-18:00 (2h) Luento 8. - FT tutkimuspäällikkö Juhana Lahti (Arkkitehtuurimuseo)

Lopputehtävä Teema II palautus 17.10.2016

Luennot (verkkotallenteet ja lähiluennot) sekä kirjalliset työt.

Ilmoitetaan opetuksen tiedoissa.

Arvointi perustuu Teema II lopputehtävään, pakollinen osasuoritus Teema I tehtävä tulee olla tehtynä hyväksytysti.

Monimuoto-opetusta. Lähiluennoilla (3 kpl) läsnäolovelvoite.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Oppimisympäristö Moodle aukeaa 1.8.2016

Teema I suoritetaan kuuntelemalla verkkotallenteet ja tekemällä niihin liittyvä tehtävä (7.9.2016 mennessä). Tallenteiden kuunteluun tulee varata tarpeeksi aikaa. Opintojaksolle voi ilmoittutua 29.8.2016 asti.

Teema II suoritetaan osallistumalla lähiluennoille (3 kpl) ja kuuntelemalla verkkotallenteen ja palauttamalla lopputehtävä viimeistään 17.10.2016.

Molemmat teemat tulee suorittaa tämän opetuskerran aikana. Osasuorituksia ei talleteta.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden 25 op opintoja sekä Taidehistorian aineopintoja 35 op.