Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

90 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin riskinarviointimenettelyihin sekä arvioinnin suorittamista tukeviin ympäristöterveyden , -kemian ja ekotoksikologian osa-alueisiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • nimetä tärkeimmät kemikaalien päästölähteet Suomessa
  • selittää EU-riskinarvioinnin perusperiaatteet ja käytännön toteutuksen
  • toteuttaa maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen perusarvioinnin
  • verrata erilaisia riskinarviointimenetelmiä
  • arvioida ympäristöriskejä
  • tulkita ympäristönlaatunormeja ja raja-arvoja
  • kritisoida toteutettuja riskinarviointeja rakentavasti
  • hakea itsenäisesti kemikaalitietoa erilaisista lähteistä

Ympäristölle haitalliset kemikaalit, niiden päästölähteet ja -määrät, kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutukset, vaiheittaiset riskinarviointiprosessit, sinkin EU-riskinarviointi, pisteytysmenetelmä, kemikaalikuljetusonnettomuuksien riskinarviointi, PIMA-asetuksen mukaiset arvioinnit, maaperän pilaantuneisuuden raja-arvot, EU:n ympäristölainsäädäntö kansallisella tasolla, REACH, vesipuitedirektiivi, ympäristönlaatunormit.

Verkkoluennot 6 t + verkkotyöskentely (sisältää harjoitustehtävät ja ryhmätyön) + monivalintatentit

Verkkomateriaali

Asteikolla 0-5.

Verkkoluennot
- 25.10.2016 klo 17-18.30
- 8.11.2016 klo 17-18.30
- 22.11.2016 klo 17-18.30

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla.

Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 18.10.2016.

Tenttipäivät
-Opintojakson suoritukseen kuuluu neljä monivalintatenttiä. Monivalintenttien tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso kuuluu myös biotalousasiantuntijan osaamissalkku-opintoihin, jotka sisältävät monipuolisesti biotalouden opintojaksoja usean suomalaisen korkeakoulun tarjonnasta. Lue lisää biotalousasiantuntijan osaamissalkku-opinnoista.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Ympäristötiede ja ympäristöasioiden hallinta (25 op) -opintokokonaisuutta.