Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

A50223 Ekotoksikologian perusteet on suositeltavaa suorittaa ennen osallistumista A502042 Ympäristöriskien arviointi 6 op -kurssille.

Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään ekotoksikologia tieteenalana, sen peruskäsitteet, ympäristönsuojelulliset soveltamismahdollisuudet, tärkeimmät ympäristölle haitalliset kemikaalit ja niiden luokitteluperusteet sekä eri kemikaalien toksisuuden perusta ja biologisten vaikutusten ilmenemismuodot. Lisäksi perehdytään kemikaalien ympäristökohtaloon ja siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä biosaatavuuden käsitteeseen. Vastepuolella perehdytään erityisesti ekotoksikologisen testauksen periaatteisiin sekä eri biomarkkereihin ja niiden käyttöön ympäristön tilan seurannassa.

Sisältönä on mm. ekotoksikologian peruskäsitteet ja tieteellinen perusta, ympäristön kemikalisoitumisen historia, perustietoa eri tyyppisistä kemikaaleista, niiden päästömääristä ja –lähteistä, kemikaalien kiertoon ja kerääntymiseen vaikuttavista tekijöistä sekä varsinaisista ekotoksikologisista vasteista.

Luentotallenteet 8 t + verkkokeskustelu + henkilökohtaiset moduulikohtaiset tehtävät + monivalintana suoritettavat itsearvioinnit "pistarit" + verkkotentti

Oheiskirjallisuus (soveltuvin osin): esim. Walker C.H. et al. 2012. Principles of ecotoxicology. CRC Press, 4. painos, 368 s.

Asteikolla 0-5.

Ohjausluento pidetään verkossa reaaliaikaisesti ti 6.9.2016 klo 17.00-18.30

Opintojakso on jaettu neljään moduliin:
Ympäristölle vaaralliset kemikaalit
Kemikaalien ympäristökohtalo
Ekotoksikologiset vaikutukset ja niihin vaikuttavat tekijät
Toksisuuden testaus, biomarkkerit ja biomonitorointi

Aktiivinen työskentely kurssilla loppuu 12.10.

Verkko-oppimisympäristö Moodle:
Opintojakso on verkkokurssi, jonka opetus toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa. Sivut avautuvat: 30.8.2016.

Tenttipäivät
Monivalintana suoritettavat itsearvioinnit "pistarit" edellyttävät myös osallistumista verkossa:
- Pistareiden ajankohdat ilmoitetaan Moodlessa. Vastausaikaa on 1 tuntia aikavälillä 17.00 - 24.00

Verkkotentti Moodlessa:

Tenttipäivät:
12.10.2016 klo 17-20
21.11.2016 klo 17-20
23.1.2017 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso kuuluu myös biotalousasiantuntijan osaamissalkku-opintoihin, jotka sisältävät monipuolisesti biotalouden opintojaksoja usean suomalaisen korkeakoulun tarjonnasta. Lue lisää biotalousasiantuntijan osaamissalkku-opinnoista.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon valinnaisiin opintojaksoihin, sekä Ympäristötiede ja ympäristöasioiden hallinta (25 op) -opintokokonaisuuden valinnaisiin opintojaksoihin.