Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 12.9.2016
17:00 - 19:30
To 15.9.2016
17:00 - 19:30
Ma 19.9.2016
17:00 - 19:30
To 22.9.2016
17:00 - 19:30
Ma 26.9.2016
17:00 - 19:30
To 29.9.2016
17:00 - 19:30
Ma 3.10.2016
17:00 - 19:30
To 6.10.2016
17:00 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso johdattaa populaatioekologian, kasvi- ja ekosysteemiekologian, vesien ekologian ja niiden abioottisen ja bioottisen säätelyn ja mikrobiekologian perusteisiin. Opintojakso on yleinen johdanto ekologian opintoihin eli ekologiaan tieteenalana, ekologian tieteenfilosofisiin perusteisiin, fysiologisen kasviekologian perusteisiin, kasvien yhteisö- ja populaatioekologian perusteisiin ja ekosysteemiekologian perusteisiin.

Kasvi- ja ekosysteemiekologian osuus: Yleinen johdanto ekologian opintoihin (ekologia tieteenalana, ekologian tieteenfilosofiset perusteet, ekologian opinnot yliopistossa), fysiologisen kasviekologian perusteet (kasvien geneettinen ja fysiologinen sopeutuminen, kasvien talvehtiminen, kasvien hiilitase), kasvien yhteisö- ja populaatioekologian perusteet (kasvien populaatioekologian ominaispiirteet, kasvien lajinsisäinen kilpailu, kasviyhteisöjen sukkessio), ekosysteemiekologian perusteet (energianvirta ja aineiden kierto ekosysteemeissä, hiilen globaali kierto ja kasvihuoneilmiö).

Populaatiobiologian osuus: ekologinen teorian muodostus, populaatioiden ajallinen ja alueellinen esiintyminen, populaatioiden kannanvaihtelut, demografia, elinkiertostrategiat, populaatiodynamiikan mallintamisen perusteet, populaatioiden runsauden säätelyyn vaikuttavat tekijät, yhteisörakenne, biodiversiteetti, lajienväliset vuorovaikutukset, ekolokero, ravintoketju + -verkko, populaatioiden ja ekosysteemin välinen vuorovaikutus.

Vesien ekologian osuus: veden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, vesieliöt ja eliöyhteisöt, vesissä vaikuttavat abioottiset ja bioottiset säätelytekijät. Erityispaino Itämeren ominaisuuksissa.

Mikrobiologian osuus: kiinteän ja nestemäisen aineen biohajoaminen (=käymisen sovellutukset), kasveissa esiintyvät typensitojabakteerit, juuriston mikrobit.

- luennot ja tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus.

Campbell, N.A.: Biology. 10 p (2014) tai Reece ym. 2011: Campbell Biology. 9. p.

0-5

Luennot ja tentti, jossa tentitään myös kirjallisuus
- luennot ma ja to 12.9.-4.10.16 klo 17.00-19.30

Tentit
- ma 17.10.16 klo 17-20
- uusinnat ma 12.12.16 klo 17-20 ja
- la 4.2.17 klo 9-12

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on myös Ympäristötieteiden perusopintojen (25 op) pakollinen opintojakso.