Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Matematiikka sijoittuu tieteiden yleisessä luokittelussa ns. eksakteihin metoditieteisiin, joita ovat myös logiikka, tietojenkäsittelytiede ja tilastotiede. Toisaalta matematiikka on aina ollut vuorovaikutuksessa luonnontieteiden, ennen muuta fysiikan kanssa. Matematiikka jaetaan usein puhtaaseen ja soveltavaan matematiikkaan. Puhtaassa eli yleisessä matematiikassa tutkitaan matemaattisia rakenteita täsmällisin päättelysäännöin. Myös soveltavassa matematiikassa päättely on täsmällistä, mutta kysymykset liittyvät usein matematiikan ulkopuolisiin ongelmiin ja ovat siten käytännönläheisempiä. Tällöin matemaattisen päättelyn ohella korostuu se, minkälaiseen matemaattiseen muotoon tarkasteltava ongelma tulisi pukea, jotta sen ratkaisu vastaisi asetettuja konkreettisia tavoitteita.

Orientaatio matematiikan opintoihin järjestetään ennen Matematiikka tutuksi -kurssin ensimmäistä luentoa tiistaina 1.9.2015 klo 13-14 Exactumin salissa D123.

Matematiikan perusopintokokonaisuuden (25 op) voi koota seuraavista opintojaksoista:
Matematiikka tutuksi 2 op
Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op
Logiikka I 10 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op (järjestetään seuraavan kerran kesällä 2016)
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op (järjestetään seuraavan kerran kesällä 2016)

Lisäksi perusopintokokonaisuuteen voi sisällyttää tilastotieteen kurssit Tilastollinen päättely I (5 op) ja Todennäköisyyslaskenta I (5 op).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs