Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Matematiikka sijoittuu tieteiden yleisessä luokittelussa ns. eksakteihin metoditieteisiin, joita ovat myös logiikka, tietojenkäsittelytiede ja tilastotiede. Toisaalta matematiikka on aina ollut vuorovaikutuksessa luonnontieteiden, ennen muuta fysiikan kanssa. Matematiikka jaetaan usein puhtaaseen ja soveltavaan matematiikkaan. Puhtaassa eli yleisessä matematiikassa tutkitaan matemaattisia rakenteita täsmällisin päättelysäännöin. Myös soveltavassa matematiikassa päättely on täsmällistä, mutta kysymykset liittyvät usein matematiikan ulkopuolisiin ongelmiin ja ovat siten käytännönläheisempiä. Tällöin matemaattisen päättelyn ohella korostuu se, minkälaiseen matemaattiseen muotoon tarkasteltava ongelma tulisi pukea, jotta sen ratkaisu vastaisi asetettuja konkreettisia tavoitteita.

Matematiikan perusopintokokonaisuuden (25 op) voi koota seuraavista opintojaksoista:

Matematiikkaa kaikille 2 op
Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op
Johdatus logiikkaan I 5 op
Johdatus logiikkaan II 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op (järjestetään seuraavan kerran kesällä 2017)
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op (järjestetään seuraavan kerran kesällä 2017)

Lisäksi perusopintokokonaisuuteen voi sisällyttää tilastotieteen kurssit Tilastollinen päättely I (5 op) ja Todennäköisyyslaskenta I (5 op).

Opetus järjestetään yhteisopetuksena matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kanssa.

Opetus järjestetään yhteisopetuksena matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kanssa.