Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 23.8.2016
16:00 - 19:45
Ke 24.8.2016
16:00 - 19:45
To 25.8.2016
16:00 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 14.04.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso kuuluu tiedekunnan kieli- ja viestintäopintoihin ja se on pakollinen kaikille muille paitsi fonetiikan koulutusohjelman puheviestinnän linjan opiskelijoille ja niille englanninkielisen koulutuksen opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksen muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen omassa asiantuntijuudessaan
  • osaa säädellä ja mukauttaa omaa toimintaansa tavoitteellisesti oman alan keskeisissä viestintätilanteissa
  • on saanut lisää varmuutta erilaisissa vuorovaikutustehtävissä toimimiseen sekä valmiuksia oman vuorovaikutusosaamisensa jatkuvaan kehittämiseen.

Opintojakso suoritetaan toisena tai kolmantena opintovuotena aineopintovaiheessa. Puheviestintää esiintymistä jännittäville -kurssia suositellaan missä tahansa vaiheessa opintoja, mutta vain mikäli epävarmuus tavoitteellisissa vuorovaikutustilanteissa häiritsee opintojen etenemistä.

Opintojakson luennot ovat kaikille osallistujille yhteisiä ja pakollisia. Opintojakson luennolla käsitellään mm.

  • vuorovaikutusosaamista, sen tunnistamista, arviointia ja kehittämistä niin akateemisissa kuin työelämän konteksteissa
  • puheviestinnän teorioita ja niiden soveltamista käytännön vuorovaikutustilanteiden ymmärtämisen syventämiseksi
  • vuorovaikutuskäyttäytymisen taustalla olevien ajattelu- ja toimintatapojen tunnistamista ja arviointia
  • palautteen antamisen ja vastaanottamisen tapoja ja merkityksiä vuorovaikutustilanteissa.

Opintojakson harjoitustunnit järjestetään enintään 20 hengen työpajoina.

Työpajojen aiheita voivat olla esimerkiksi:

1. Vuorovaikutus seminaareissa ja tieteellinen esiintyminen (kandidaatin seminaariin integroitu opintojakso)
2. Asiantuntijan esiintymistaito ja vuorovaikutteinen esiintyminen
3. Vuorovaikutus ryhmissä ja tavoitteellisissa ryhmätilanteissa
4. Vuorovaikutus opetus- ja ohjaustilanteissa
5. Puheviestintää esiintymistä jännittäville (Työpaja toteutetaan yhdessä opintopsykologin kanssa. Työpajan kokonaistuntimäärä on yhteensä 28 tuntia ja osallistujamäärä enintään 12 osallistujaa.)
6. Vaihtuva-alainen työpaja.

Luennot 8 t + harjoitukset 6 t + itsenäinen työskentely + oppimistehtävä. Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista opetukseen sekä annettujen tehtävien tekemistä määräaikaan mennessä.

Kielijelpin Puheviestintä-osio osoitteessa www.kielijelppi.fi/puheviestinta sekä kurssin yhteydessä jaettava materiaali, joka vaihtelee luennon ja työpajojen teemojen mukaan.

Asteikolla Hyväksytty-Hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista 80% opetustuntimäärästä sekä annettujen tehtävien tekemistä määräaikaan mennessä.

ti 23.8.2016 16.00 -19.45
ke 24.8.2016 16.00 -19.45
to 25.8.2016 16.00 -19.45

Verkko-oppimisympäristö Moodle avautuu 23.8.2016.
Oppimistehtävät palautetaan Moodleen opettajan ilmoittamina päivinä.
Varamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Muut suoritusmuodot: 6000020 Puheviestinnän AHOT-näyttö. Puheviestinnän opintojakson voi hyväksi lukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen- eli AHOT-menettelyn kautta.

Opintojakso on uusien, lv 2016-2017 tutkintovaatimusten mukainen (aikaisemmin PY1 Puheviestintä 2 op).