Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Huom! Ilmoittautumisohje erityispedagogiikan pää- ja sivuaineopinto-oikeuden saaneille HY:n opiskelijoille:

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan pää- tai sivuaineoikeuden, osallistuvat lv. 2016-2017 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan perusopintoihin. Jos sinulla on erityispedagogiikan pää- tai sivuaineoikeus Helsingin yliopistossa, ilmoittaudu tälle opintojaksolle WebOodi-sivun alalaidassa olevan ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuneille toimitetaan tarvittavat Moodle-tunnukset sähköpostilla ennen kurssin alkua. Mikäli ilmoittaudut opintojaksolle Moodlen jo avauduttua eli 4.1.17 jälkeen, ota yhteyttä lomakkeella saadaksesi Moodle-tunnukset.

Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan pää- tai sivuaineoikeutta, tulee ilmoittautua opintojaksolle yllä olevan linkin kautta (kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden) ja maksaa opintomaksu.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on saanut valmiuksia kasvatustieteen historiallisen rakentumisen, tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun.
- osaa eritellä arkiajattelua ja tieteellistä ajattelua ja ymmärtää tieteellisen tiedon rakentumisen.
- ymmärtää erilaisia kasvatuspäämääriä ja niiden taustalla vaikuttavia kasvatustieteellisiä painotuksia sekä ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä.
- ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja.
- on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja pedagogiseen ajatteluun, erityisesti oman käyttöteorian alustavaan tiedostamiseen

Opintojaksossa käsitellään
- Opintojaksossa tarkastellaan kasvatustiedettä monitieteisenä järjestelmänä.
- Opintojaksossa tarkastellaan kasvatustieteellisen tiedon metodologisia perusteita, tiedon luonteeseen, merkitykseen ja tuottamiseen liittyviä periaatteita.

Verkkoluennot 14 t ja verkkotentti

Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa -opintojakson kirjallisuus:

Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Vastapaino:Tampere.
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2014). Tutki ja kirjoita. Tammi. Luku II (s. 63-263)

Oheiskirjallisuus:

Metsämuuronen, J. (2003 tai uudempi painos). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Jyväskylä: International Methelp oy. Luvut 1 ja 3.

Erityispedagogisen tutkimuksen perusteet -opintojakson (jonka suorittavat aiempien opintojensa perusteella osittaisen korvaavuuden saaneet opiskelijat) kirjallisuus:

Kaksi opettajan valitsemaa erityispedagogista tutkimusta (esim. väitöskirjaa)
Metsämuuronen, J. (2003). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Methelp. Luvut I ja III
Heikkinen, H. L. T., Huttunen R.; Niglas, K. &Tynjälä, P. (2006). Kartta kasvatustieteen maastosta. Kasvatus 36(5), 340–372, (+ artikkeliin liittyvät kommentit/vastalauseet)

Asteikolla 0-5.

Kurssin Moodle-oppimisympäristö avautuu ke 4.1.17. Moodleen tulee rekisteröityä viimeistään viikko avautumispäivän jälkeen. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Verkkoluennot
ma 16.1.17 klo 16.30-19.30
ke 18.1.17 klo 16.30-19.30
ma 23.1.17 klo 16.30-19.30
ke 25.1.17 klo 16.30-19.30

Verkkoluennoille suositellaan osallistumista reaaliaikaisesti. Jos et kuitenkaan pysty osallistumaan verkkoluennolle reaaliaikaisesti, voit katsoa luentotallenteen jälkikäteen verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:
ke 15.2.17 klo 17-21
ma 3.4.17 klo 17-21
ke 17.5.17 klo 17-21

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa. Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.

Korvaavuuden hakeminen aiempien vastaavien opintojen perusteella

Jos olet aikaisemmin suorittanut vastaavia menetelmäopintoja, voit niiden perusteella

1) hakea jaksosta kokonaiskorvaavuutta (täysi hyväksiluku)
2) saada osittaisen korvaavuuden ja suorittaa tämän jakson sijaan Erityispedagogisen tutkimuksen perusteet 5 op –opintojakson (ohjeet ja suorittaminen Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa –jakson Moodlessa)

Huomioi, että korvaavuuden perusteeksi hyväksytään vain alle kymmenen vuotta vanhat metodiopintojaksot.

Korvaavuutta haetaan jakson Moodlessa ja korvaavuuden hakuaika tällä kurssilla on 4.-11.1.17. Hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä, vaan sinun on suoritettava Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa 5 op -opintojakso tavanomaiseen tapaan. Tarkemmat ohjeet jakson Moodlessa.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) opintokokonaisuutta.