Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on saanut valmiuksia kasvatustieteen historiallisen rakentumisen, tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun.
- osaa eritellä arkiajattelua ja tieteellistä ajattelua ja ymmärtää tieteellisen tiedon rakentumisen.
- ymmärtää erilaisia kasvatuspäämääriä ja niiden taustalla vaikuttavia kasvatustieteellisiä painotuksia sekä ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä.
- ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja.
- on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja pedagogiseen ajatteluun, erityisesti oman käyttöteorian alustavaan tiedostamiseen

Opintojaksossa käsitellään
- Opintojaksossa tarkastellaan kasvatustiedettä monitieteisenä järjestelmänä.
- Opintojaksossa tarkastellaan kasvatustieteellisen tiedon metodologisia perusteita, tiedon luonteeseen, merkitykseen ja tuottamiseen liittyviä periaatteita.

Verkkoluennot 14 t (tallenteina) ja verkkotentti

Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa -opintojakson kirjallisuus:

Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Vastapaino:Tampere.
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2014). Tutki ja kirjoita. Tammi. Luku II (s. 63-263)

Oheiskirjallisuus:

Metsämuuronen, J. (2003 tai uudempi painos). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Jyväskylä: International Methelp oy. Luvut 1 ja 3.

Erityispedagogisen tutkimuksen perusteet -opintojakson (jonka suorittavat aiempien opintojensa perusteella osittaisen korvaavuuden saaneet opiskelijat) kirjallisuus:

Kaksi opettajan valitsemaa erityispedagogista tutkimusta (esim. väitöskirjaa)
Metsämuuronen, J. (2003). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Methelp. Luvut I ja III
Heikkinen, H. L. T., Huttunen R.; Niglas, K. &Tynjälä, P. (2006). Kartta kasvatustieteen maastosta. Kasvatus 36(5), 340–372, (+ artikkeliin liittyvät kommentit/vastalauseet)

Asteikolla 0-5.

Kurssin Moodle-oppimisympäristö avautuu ke 7.6.17. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Opintoni -sivuilta.

Huom! Korvaavuuksien hakeminen ajalla 7.-14.6.17! Lisäohjeet alempana.

Verkkoluennot
Verkkoluennot löytyvät tallenteina kurssin Moodle-ympäristöstä. Luentotallenteet voi kuunnella itsenäisesti omalta tietokoneelta itselle sopivana aikana. Kaikki luennot ovat kuunneltavissa Moodlen avautumisesta alkaen viimeiseen uusintatenttipäivään asti. Tarkemmat ohjeet löytyvät kurssin Moodle-sivuilta.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:
ke 13.9.17 klo 17-21
ma 23.10.17 klo 17-21
ma 27.11.17 klo 17-21

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa. Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.

Korvaavuuden hakeminen aiempien vastaavien opintojen perusteella

Jos olet aikaisemmin suorittanut vastaavia menetelmäopintoja, voit niiden perusteella

1) hakea jaksosta kokonaiskorvaavuutta (täysi hyväksiluku)
2) saada osittaisen korvaavuuden ja suorittaa tämän jakson sijaan Erityispedagogisen tutkimuksen perusteet 5 op –opintojakson (ohjeet ja suorittaminen Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa –jakson Moodlessa)

Huomioi, että korvaavuuden perusteeksi hyväksytään vain alle kymmenen vuotta vanhat metodiopintojaksot.

Korvaavuutta haetaan jakson Moodlessa ja korvaavuuden hakuaika tällä kurssilla on 7.-14.6.17. Tämän ajankohdan jälkeen kurssille ilmoittautuneet opiskelijat voivat hakea korvaavuutta ajalla 1.-10.9.17. Toisen hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä, vaan sinun on suoritettava Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa 5 op -opintojakso tavanomaiseen tapaan. Tarkemmat ohjeet jakson Moodlessa.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.