Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 27.8.2015
16:30 - 19:00
To 3.9.2015
16:30 - 19:45
To 17.9.2015
16:30 - 19:45
To 24.9.2015
16:30 - 19:45
To 1.10.2015
16:30 - 19:45
To 8.10.2015
16:30 - 19:45
To 15.10.2015
16:30 - 19:45
To 15.10.2015
17:00 - 19:45
To 26.11.2015
17:00 - 19:45
To 17.12.2015
17:00 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) (18 op) -kokonaisuutta. Näihin opintoihin voi ilmoittautua vain ilmoittautumalla kerralla koko opintokokonaisuuteen. Ilmoittautuminen alkaa to 20.8.2014 klo 10.00. Lisätiedot ja ilmoittautuminen.

Huom! Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) -opintoihin voi ilmoittautua vain, jos on suorittanut kokonaisuudessaan Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) -opintokokonaisuuden tai vastaavat Varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa -opinnot (17-19 op suorituslukuvuodesta riippuen).

Yksittäin tälle kurssille on mahdollista ilmoittautua vain, mikäli opiskelija on aikaisemmin aloittanut erityispedagogiikan aineopinnot Avoimessa yliopistossa ja haluaa täydentää kesken jääneitä opintojaan. Tässä tapauksessa ota yhteyttä opintosihteeriin lomakkeella. Jakson opintomaksu on 60 euroa.

Kuvaus

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op -kokonaisuutta. Aineopintojen menetelmäopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään täyttämällä e-lomake. Vasta rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintoihin.

Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) 20 op tai Varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa -opinnot (17-19 op suorituslukuvuodesta riippuen) on suoritettu kokonaisuudessaan.

Opiskelijoiden edellytetään hallitsevan tietotekniikan ja tilastollisen kuvauksen perusteet. Mikäli koet tarvetta tieto- ja viestintätekniikan (TVT) perustietojen päivittämiseen, suosittelemme että suoritat TVT-ajokortin tutustut TAI tutustut TVT-ajokortin itseopiskelumateriaaliin.

Opiskelija osaa valita tutkimukseensa sopivat menetelmät ja osaa laatia tutkimussuunnitelman. Opiskelija oppii SPSS-ohjelman käytön perusteet ja osaa suorittaa sillä analyyseja. Opiskelija saa tietoa myös parametrittomista tutkimusmenetelmistä. Tavoitteena on lisäksi, että opiskelija saa valmiuden kvantitatiivisten tutkimusraporttien analyyttiseen lukemiseen. Opiskelija saa tietoa määrällisistä perusanalyysimenetelmistä (esimerkiksi ristiintaulukointi, t-testi, ANOVA, ANCOVA, korrelaatioanalyysi, reliabiliteettianalyysi, faktorianalyysi).

Huom! Opetustilamuutoksia (päivitetty 2.9.2015)

Opiskelija harjoittelee tutkimuksen tekoa ja raportointia. Hän hankkii kvantitatiivisen tutkimusaineiston sekä perehtyy kasvatustieteiden kannalta keskeisiin tilastollisiin analyysimenetelmiin ja tilastolliseen päättelyyn.

Opiskelijan edellytetään hallitsevan tietotekniikan ja tilastollisen kuvauksen perusteet. Mikäli koet tarvetta tieto- ja viestintätekniikan (TVT) perustietojen päivittämiseen, suosittelemme että suoritat TVT-ajokortin ennen jaksoa TAI tutustut TVT-ajokortin itseopiskelumateriaaliin.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) (18 op) -kokonaisuutta.

Määrälliset tutkimusmenetelmät -jakson on oltava kokonaisuudessaan suoritettu ennen Tutkielma ja proseminaari -jakson aloittamista.

a) Luennot 12 t + ryhmätyöskentely 15 t + oppimistehtävät + tentti

b) Tentti

Niiden opiskelijoiden, joilla on aikaisempien opintojen perusteella tai muuten hyvät valmiudet analysoida tilastollisia aineistoja SPSS-ohjelmalla, ei tarvitse osallistua luennoille eikä harjoituksiin, vaan he voivat ilmoittautua suoraan tenttiin. Opiskelijan EI tarvitse osoittaa (esim. todistuskopioin) etukäteen hyviä tilastollisen analyysin taitoja. Suoraan tenttiin tulevat opiskelijat voivat käydä opintojakson Moodlessa vapaasti harjoittelemassa tehtävien tekemistä.

Lähiluennot ja ryhmäopetus Helsingissä:

 • to 27.8.15 klo 16.30-19.00
 • to 3.9.15 klo 16.30-19.45
 • to 10.9.15 klo 16.30-19.45
 • to 17.9.15 klo 16.30-19.45
 • to 24.9.15 klo 16.30-19.45
 • to 1.10.15 klo 16.30-19.45
 • to 8.10.15 klo 16.30-19.45

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Vaihtoehtoiset lähitenttipäivät Helsingissä:

 • to 15.10.15 klo 17-19.45
 • to 26.11.15 klo 17-19.45
 • to 17.12.15 klo 17-19.45

Tentteihin tulee poikkeuksellisesti ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen tenttiä jakson opettajalle osoitteella juhani.e.lehto(at)helsinki.fi

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Osoite on https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=3153. Voit käydä vapaasti harjoittelemassa Moodlessa sinulle sopivana ajankohtana. Et tarvitse sisäänkirjautumisessa kurssiavainta, mutta sinulla on oltava voimassa oleva Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Tunnus myönnetään sinulle opintojesi ajaksi.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Yksi teos alla olevista:

 • Nummenmaa, L. 2008. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi. Luvut 1-16, 20 (yht. 286 s.) TAI
 • Karma, K. & Komulainen, E. 2002. Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi. Luku ІІ, Tilastollinen päätöksenteko, s. 65-114. Helsingin yliopisto: Kasvatutieteiden laitos. http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/ktj/

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op) -kokonaisuutta.