Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 25.8.2016
16:30 - 19:00
To 1.9.2016
16:30 - 19:45
To 8.9.2016
17:00 - 19:45
To 15.9.2016
16:30 - 19:45
To 22.9.2016
16:30 - 19:45
To 29.9.2016
16:30 - 19:45
To 6.10.2016
16:30 - 19:45
To 13.10.2016
17:00 - 19:45
Pe 14.10.2016
17:00 - 19:45
To 24.11.2016
17:00 - 19:45
To 15.12.2016
17:00 - 19:45
Ti 10.1.2017
17:00 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op opintomaksu on 270 euroa. Määrälliset tutkimusmenetelmät 1 (4 op) opintomaksu on 60 euroa. Lisätietoja.

Huom! Ennen kuin ilmoittaudut, olethan rekisteröitynyt e-lomakkeella erityispedagogiikan aineopinnot osa 2:n (menetelmäopinnot) opintokokonaisuuden opiskelijaksi. Näihin opintoihin voi ilmoittautua vain ilmoittautumalla kerralla koko opintokokonaisuuteen.

Yksittäin tälle kurssille on mahdollista ilmoittautua vain, mikäli opiskelija on aikaisemmin aloittanut erityispedagogiikan aineopinnot Avoimessa yliopistossa ja haluaa täydentää kesken jääneitä opintojaan. Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen ja opinto-oikeutesi on voimassa, ei ilmoittauduta näille yksittäisille opiskelijapaikoille.

Rekisteröitymislomake menetelmäopintoihin: e-lomake

Rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintokokonaisuuteen: Menetelmäopinnot 20 op.

Ilmoittautuminen erityispedagogiikan aineopintojen (menetelmäopinnot) 18 op kokonaisuuteen ja yksittäiselle opintojaksolle alkaa ke 3.8.2016. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op -kokonaisuutta. Aineopintojen menetelmäopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään täyttämällä e-lomake. Vasta rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintoihin.

Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) 20 op tai Varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa -opinnot (17-19 op suorituslukuvuodesta riippuen) on suoritettu kokonaisuudessaan.

Opiskelijoiden edellytetään hallitsevan tietotekniikan ja tilastollisen kuvauksen perusteet. Mikäli koet tarvetta tieto- ja viestintätekniikan (TVT) perustietojen päivittämiseen, suosittelemme että suoritat TVT-ajokortin tutustut TAI tutustut TVT-ajokortin itseopiskelumateriaaliin.

Opiskelija osaa valita tutkimukseensa sopivat menetelmät ja osaa laatia tutkimussuunnitelman. Opiskelija oppii SPSS-ohjelman käytön perusteet ja osaa suorittaa sillä analyyseja. Opiskelija saa tietoa myös parametrittomista tutkimusmenetelmistä. Tavoitteena on lisäksi, että opiskelija saa valmiuden kvantitatiivisten tutkimusraporttien analyyttiseen lukemiseen. Opiskelija saa tietoa määrällisistä perusanalyysimenetelmistä (esimerkiksi ristiintaulukointi, t-testi, ANOVA, ANCOVA, korrelaatioanalyysi, reliabiliteettianalyysi, faktorianalyysi).

Opiskelija harjoittelee tutkimuksen tekoa ja raportointia. Hän hankkii kvantitatiivisen tutkimusaineiston sekä perehtyy kasvatustieteiden kannalta keskeisiin tilastollisiin analyysimenetelmiin ja tilastolliseen päättelyyn.

a) Luennot 12 t + ryhmäopetus 15 t + harjoitustehtävät + tentti

b) Tentti

Niiden opiskelijoiden, joilla on aikaisempien opintojen perusteella tai muuten hyvät valmiudet analysoida tilastollisia aineistoja SPSS-ohjelmalla, ei tarvitse osallistua luennoille eikä harjoituksiin, vaan he voivat ilmoittautua suoraan tenttiin. Opiskelijan EI tarvitse osoittaa (esim. todistuskopiolla) etukäteen hyviä tilastollisen analyysin taitoja. Suoraan tenttiin tulevat opiskelijat voivat käydä opintojakson Moodlessa vapaasti harjoittelemassa tehtävien tekemistä.

Määrälliset tutkimusmenetelmät 1 ja Laadulliset tutkimusmenetelmät 1 opintojaksoja suositellaan suoritettavaksi ennen tai samaan aikaan Tutkielma ja proseminaarin kanssa.

Nummenmaa, L. 2008. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi. Luvut 1-16, 20 (yht. 286 s.) Kaikki kirjan painokset käyvät.

Asteikolla 0-5

Lähiluennot ja ryhmäopetus Helsingissä:

to 25.8.16 klo 16.30-19.00
to 1.9.16 klo 16.30-19.45
to 8.9.16 klo 16.30-19.45
to 15.9.16 klo 16.30-19.45
to 22.9.16 klo 16.30-19.45
to 29.9.16 klo 16.30-19.45
to 6.10.16 klo 16.30-19.45

Luennot ja harjoitukset lomittuvat opetuksessa.

Vaihtoehtoiset lähitenttipäivät Helsingissä:

to 13.10.16 klo 17.00-19.45 tai pe 14.10.16 klo 17.00-19.45 (opiskelijat jaetaan kahteen eri ryhmään)
to 24.11.16 klo 17.00-19.45
PERUTTU to 15.12.16 klo 17.00-19.45

HUOM UUSI TENTTIPÄIVÄ ti 10.1.17 klo 17.00-19.45

Huomioithan, että kurssilla on olennaista oman itsenäisen työskentelyn suunnittelu ja toteutus. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä esim. kotikoneella, johon voi maksutta ladata SPSS 23- ohjelman. Lisätietoja luennoilla.

Tentteihin tulee poikkeuksellisesti ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen tenttiä jakson opettajalle osoitteella juhani.e.lehto(at)helsinki.fi

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Osoite on https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=3153. Voit käydä vapaasti harjoittelemassa Moodlessa sinulle sopivana ajankohtana. Et tarvitse sisäänkirjautumisessa kurssiavainta, mutta sinulla on oltava voimassa oleva Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Tunnus myönnetään sinulle opintojesi ajaksi.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op) -kokonaisuutta.