Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 31.5.2016
16:30 - 19:45
To 2.6.2016
16:30 - 19:45
Ma 6.6.2016
16:30 - 19:45
Ke 8.6.2016
16:30 - 19:45
Ma 13.6.2016
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 14.04.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

Opiskelija tutustuu kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön, tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin.

Aloitustehtävä, opetus ja soveltavia harjoitustehtäviä pienryhmissä 20 t sekä oppimistehtävät

  • Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E. & Lindblom-Ylänne, S. (2011) Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (osin, opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa)
  • Patel, R. & Davison, B. (2011, 4. uppl.) Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur.

Lisäksi suositellaan seuraavia teoksia (osittain), joissa selostetaan yksinkertaisella ja ymmärrettävällä tavalla monia jakson sisältöjä:

  • Heikkilä, T., 2008. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita, sivut 7–79. 7. uudistettu painos.
  • Alkula, T., Pöntinen, S. & Ylöstalo, P. 1994. Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Juva: WSOY, sivut 9–143, 287–301.
  • Metsämuuronen, J. 2009. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Jyväskylä: Gummerus, Luku I, sivut 32–94, 102–133.

Asteikolla 0 - 5

Opintojakso alkaa ja Moodle avautuu 23.5.

Aloitustehtävä palautetaan 29.5. mennessä Moodleen.

Opetus ja soveltavia harjoitustehtäviä pienryhmissä 20 t

ti 31.5.2016 klo 16.30-19.45
to 2.6.2016 klo 16.30-19.45
ma 6.6.2016 klo 16.30-19.45
ke 8.6.2016 klo 16.30-19.45
ma 13.6.2016 klo 16.30-19.45

Oppimistehtävän osan I palautus 19.6.2016.

Oppimistehtävän osan II ja III palautus 1.8.2016, viimeistään 14.8.2016

Opetuskerroista vähintään 3/5 oltava paikalla. Yhden kerran poissaolosta ei tule korvaavaa tehtävää. Kahden kerran poisssaolosta tulee tehdä korvaava tehtävä, jonka saa opettajalta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op:n perusopintokokonaisuutta.