Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

Opiskelija oppii tarkastelemaan kasvatusta osana elämänkulkua ja ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen elämänkulun rakentajana. Opintojaksolla opiskelija perehtyy siihen, kuinka kasvatus on läsnä elämän eri vaiheissa (mm. kotikasvatuksen, koulutuksen, vapaa-ajalla ja työssä tapahtuvan oppimisen kautta) ja millaisia merkityksiä kasvatus ja kehitys saavat riippuen siitä tarkastellaanko niitä lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden vai vanhuuden perspektiiveistä.

Opintojaksolla on useita suoritustapoja.

Opiskelija valitsee seuraavista 3 teosta:

 

  • Aapola, S. & Ketokivi, K. (Toim.) (2005) Polkuja ja poikkeamia: aikuisuutta etsimässä. Nuorisotutkimusseura.
  • Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. (Toim.) (2014) Marginaalin voima! Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirja. Kansanvalistusseura. 
  • Lahelma, E. & Gordon, T. (Toim.) (2003, saatavilla myös http://www.helsinki.fi/ktl/kufe/Elina+Lahelma+ja+Tuul...laisuudet.pdf) Koulun arkea tutkimassa. Helsingin kaupunki, opetusvirasto.
  • Miettinen, R. (2013) Innovation, human capabilities and democracy. Oxford University Press. (luku 6: Institutional change and learning: The case of the Finnish basic education system)
  • Ojala, H. (2010, saatavilla myös http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-8298-4.pdf) Opiskelemassa tavallaan. Vanhat naiset ikäihmisten yliopistossa. Tampereen yliopisto. (sivut 1-86, 156–305, 338-406)
  • Sallila, P. (Toim.) (2003) Elämänlaajuinen oppiminen ja aikuiskasvatus. Aikuiskasvatuksen 44. vuosikirja. Kansanvalistusseura.
  • Sankari, A. & Jyrkämä, J. (Toim.) (2001) Lapsuudesta vanhuuteen – iän sosiologiaa. Vastapaino.
  • Yesilova, K. (2009) Ydinperheen politiikka. Gaudeamus.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä WebOodissa 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä. Osasuorituksia ei säilytetä Avoimen yliopiston rekisterissä opintojakson päättymisen jälkeen.

Opintoihin ilmoittaudutaan opetuksen järjestävään opistoon, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Saat opistolta myös ohjeet Avoimeen yliopistoon rekisteröitymiseen. Rekisteröityminen on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opetuspaikkakunta: Lahti

Toteuttaja: Wellamo-opisto

Kirkkokatu 16
15140 LAHTI
Puhelin: (03) 814 4735
Faksi: (03) 814 4732
Sähköposti: toimisto@wellamo-opisto.fi
WWW: http://www.wellamo-opisto.fi/

 

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta.