Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 eur. Lisätietoja.


Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Huom! Jos olet Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) pääaineopiskelija Helsingin yliopistossa, ilmoittaudu tälle opintojaksolle WebOodissa. Ilmoittautuminen alkaa 17.9.2016 ja päättyy 27.2.2017 klo 24.00.

Kaikkien muiden opiskelijoiden tulee ilmoittautua opintojaksolle opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumispainikkeen kautta (kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden) ja maksaa opintomaksu.

Kuvaus

Jos olet aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot ennen 1.8.2016, sinun tulee suorittaa jakso P6 Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa 5 op. Katso siirtymäsäännökset.

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

Opintojakso on osa lukuvuosien 2012-2016 tutkintovaatimusten Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta.

Jos olet aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 1.8.2016, sinun tulee suorittaa perusopintoihin jakso P6 Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa 5 op. Katso siirtymäsäännökset.

Opiskelija oppii tarkastelemaan kasvatusta osana elämänkulkua ja ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen elämänkulun rakentajana. Opintojaksolla opiskelija perehtyy siihen, kuinka kasvatus on läsnä elämän eri vaiheissa (mm. kotikasvatuksen, koulutuksen, vapaa-ajalla ja työssä tapahtuvan oppimisen kautta) ja millaisia merkityksiä kasvatus ja kehitys saavat riippuen siitä tarkastellaanko niitä lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden vai vanhuuden perspektiiveistä.

Laaja tieteellinen essee, esseetä pohjustavat verkkotehtävät- ja keskustelut, kirjallisuus ja esseen itsearviointitehtävä

Opiskelija valitsee seuraavista 3 teosta:

  • Aapola, S. & Ketokivi, K. (Toim.) (2005) Polkuja ja poikkeamia: aikuisuutta etsimässä. Nuorisotutkimusseura.
  • Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. (Toim.) (2014) Marginaalin voima! Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirja. Kansanvalistusseura.
  • Lahelma, E. & Gordon, T. (Toim.) (2003, saatavilla myös sähköisenä versiona Koulun arkea tutkimassa. Helsingin kaupunki, opetusvirasto.
  • Miettinen, R. (2013) Innovation, human capabilities and democracy. Oxford University Press. (luku 6: Institutional change and learning: The case of the Finnish basic education system)
  • Ojala, H. (2010, saatavilla myös http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-8298-4.pdf) Opiskelemassa tavallaan. Vanhat naiset ikäihmisten yliopistossa. Tampereen yliopisto. (sivut 1-86, 156–305, 338-406)
  • Sallila, P. (Toim.) (2003) Elämänlaajuinen oppiminen ja aikuiskasvatus. Aikuiskasvatuksen 44. vuosikirja. Kansanvalistusseura.
  • Sankari, A. & Jyrkämä, J. (Toim.) (2001) Lapsuudesta vanhuuteen – iän sosiologiaa. Vastapaino.
  • Yesilova, K. (2009) Ydinperheen politiikka. Gaudeamus.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opintojakso vastaa lukuvuosien 2005–2012 tutkintovaatimuksissa opintojaksoa P 6. Kasvatus elämänkulussa. Opintojakson P 6. Kasvatus elämänkulussa suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa.

Moodle avautuu 23.2.2017

Opintojakson ajankohta 27.2.-24.4.2017

Esseetä pohjustavia verkkotehtäviä tehdään ja verkkokeskusteluja käydään koko kurssin ajan ensimmäisestä kurssiviikosta alkaen.

Laaja essee ja esseen itsearviointitehtävä palautetaan viimeistään 24.4.2017 verkko-oppimisympäristö Moodleen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa lukuvuosien 2012-2016 tutkintovaatimusten kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintokonaisuutta 25 op. Jos olet aloittanut kasvatustieteiden opintosi ennen 1.8.2016 voit osallistua jaksolle. Opintojaksoa ei voi liittää 2016-2019 tutkintovaatimusten kasvatustieteiden perusopintokokonaisuuteen.