Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

60 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen alkaa 20.08.2015 klo 10.00.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Huom! Ennen kuin ilmoittaudut opintojaksolle, olethan rekisteröitynyt e-lomakkeella kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintojen opiskelijaksi.

Ilmoittaudu viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää. Maksu sisältää opinto-ohjelmassa mainitut kaksi/kolme tenttiä./opinto-ohejlmassa mainituista tenteistä kolme tenttiä. Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan kirjallisuus. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Edeltävät opinnot

Aineopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään e-lomakkeella. Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 kriteerit:

1. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op on suoritettu seuraavasti:

- kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintokokonaisuus (25 op) suoritettuna vähintään arvosanalla 3 tai
- kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuus (15 ov) suoritettuna hyvin tiedoin

2. Perusopintokokonaisuuden suorituspäivä ei saa olla yli 10 vuotta vanha ensimmäistä aineopintoihin kuuluvaa opintojaksoa aloitettaessa. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) vanhenemissääntöjen mukaan opinnot vanhenevat sen lukuvuoden lopussa, jolloin niiden suorituksesta tulee kuluneeksi 10 vuotta.

Opintosuoritusta ei viedä opintorekisteriin, ellei perusopintoja ole suoritettu.

Helsingin yliopiston kasvatustiede (varhaiskasvatus)/(luokanopettaja) perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3 suorittaneet voivat jatkaa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintoihin täydentämällä perusopintojaan. Ks. Varhaiskasvatuksen/luokanopettajan täydennysohjeet.

Jos perusopinnot on suoritettu muussa kuin HY yliopistossa tai korkeakoulussa:

Jos olet suorittanut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden muussa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa, rekisteröidy kasvatustieteiden aineopintojen opiskelijaksi e-lomakkeella ja liitä mukaan skannattu todistuksesi tai opintosuoritusotteesi. Lukuvuoden 2015-2016 aikana (31.7.2016 saakka) hyväksytään muualla korkeakouluissa suoritetut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op sellaisenaan edeltäviksi opinnoiksi, jos täyttää edellä mainitut kriteerit 1 ja 2.

Suositus edeltäviksi opinnoiksi: A 1.2. Kasvatussosiologia -opintojakso suoritettu.

Opintojakso vastaa lukuvuosien 2005–2012 tutkintovaatimuksissa opintojaksoja A 2.0. Koulutuksen talous ja A 2.2. Koulutuksen hallinto ja suunnittelu. Kyseisen opintojakson tai opintojaksot suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa A 2.1. Koulutuksen hallinto, talous ja suunnittelu.

Suositus: A 1.2. Kasvatussosiologia -opintojakso suoritettu.

Opiskelija perehtyy koulutuksen hallinnon, talouden ja suunnittelun toimijoihin ja keskeiseen käsitteistöön sekä tutustuu erilaisiin näkökulmiin ja menetelmiin koulutuksen, hallinnon ja talouden välisten suhteiden analysoinnissa sekä kansallisella että paikallisella tasolla.

Opintojakso kuuluu kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) sivuainelaajuisiin aineopintoihin (35 op).

Suoritustapa: b) kirjatentti

Verkko-oppimisympäristö Moodle avautuu pe 21.8.2015. Moodlesta löytyy opettajan laatima ohje kurssin suorittamiseksi.

Tentit (opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa):

la 26.9.2015 klo 9.00-12.00
la 12.12.2015 klo 9.00-12.00
ma 25.1.2016 klo 17.00-20.00
la 12.3.2016 klo 9.00-12.00
ma 23.5.2016 klo 17.00-20.00

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 21.8.2015
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Suoritustavan b. kirjallisuus: (huomioitahan, että kirjallisuus eroaa suoritustavassa a)

  • Ahonen, S. (2003). Yhteinen koulu: tasa-arvoa vai tasapäisyyttä? Vastapaino.
  • Heikkilä, J., Juva, S., Kettunen, T., Lahtinen, M. & Tiihonen, R. (2008). Koulutuksen talouden käsikirja. PS-Kustannus.
  • Lampinen, O. (2003). Suomen koulutusjärjestelmän kehitys (3. painos). Gaudeamus.
  • Rinne, R., Tähtinen, J., Jauhiainen, A., & Broberg, M. (Toim.). (2011). Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 54.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Osasuorituksia ei säilytetä Avoimen yliopiston rekisterissä opintojakson päättymisen jälkeen.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden aineopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) (35 op) -kokonaisuutta.