Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson P 1. Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka P1 jakso on suorittamatta/kesken.

Opiskelija tuntee erilaisia teoreettisia, erityisesti kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen, näkökulmia ja peruskäsitteitä.

Opintojaksolla keskitytään kasvatuksen, koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin välisten suhteiden tarkasteluun. Opiskelija tutustuu myös kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen monitieteisyyteen sekä tutkimuksen erilaisiin suuntauksiin. Lisäksi opiskelija pohtii sitä, millaisia seurauksia erilaisilla teoreettisilla lähestymistavoilla on kasvatusta ja koulutusta koskevien tavoitteiden, rakenteiden, ongelmanasettelun ja ratkaisuyritysten kuten myös tutkimuskysymysten muodostumiselle.

Orientoiva verkkoluento, oppimistehtäviä, verkkokeskustelu, kirjallisuus, essee

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2000–2013. Kasvatussosiologia. Luvut 1–9. Helsinki: WSOY.

Mietola, R., Lahelma, E. Lappalainen, S. & Palmu, T. (toim.) ym. Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä. Erontekoja ja yhdessä tekemistä. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Isopahkala-Bouret, Ulpukka & Sivonen, Päivi. 2016. Viisikymppisten naisten neuvottelua korkeakoulutuksesta, ikääntymisestä ja työllistettävyydestä. Aikuiskasvatus 4/2016. 246–257 .

Koskela, Anne 2016. ”Erittäin heikko, eikä viitsi yrittää kunnolla.” Ongelmalliset oppilaat opettajien kuvaamina 1968–1991. Kasvatus & aika 4/2016.

Onnismaa, Eeva-Leena & Kalliala, Marjatta. 2010. Finnish ECEC policy: interpretations, implementations and implications, Early Years, 30:3, 267–277.

Ouakrim-Soivio, Najat & Risto Hietala, Risto. 2016. Toteutuuko maahanmuuttajataustaisten oppijoiden sivistyksellinen yhdenvertaisuus suomalaisessa koulutusjärjestelmässä? Kasvatus & aika 4/2016.

Paananen, Maiju, Lipponen, Lasse & Kumpulainen, Kristiina. 2015. Hybridisation or ousterisation? The case of local accountability policy in Finnish early childhood education. European Education Research Journal, 14(5), 395–417.

Seppänen, Piia. & Rinne, Risto. 2015. Suomalainen yhtenäiskoulu ylikansallisen koulupolitiikan paineissa. Teoksessa: Seppänen, Piia, Kalalahti, Mira, Rinne, Risto & Simola, Hannu. (toim.) 2015. Lohkoutuva peruskoulu. perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulupolitiikka. Suomen kasvatustieteellinen seura. 23–58.

Vänskä, Annamari. Queer + pedagogia = mahdoton yhtälö? Kasvatus 42 (2011) 5, s. 455–467.

Asteikolla 0-5

Opintojakso vastaa 2012–2016 tutkintovaatimusten opintojaksoa P 2. Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri (4 op). Opintojakson P 2. Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri suorittanut ei voi suorittaa tätä opintojaksoa

Moodle avautuu 2.5.2017. Verkkokeskustelun ryhmäjakoa varten kirjaudu Moodleen viimeistään 3.8.2017

Orientoiva verkkoluento ti 23.5.2017 klo 17.30-19.30
Verkkokeskustelu vk 32: 7.8.-13.8.2017
Oppimistehtävien palautus 21.8.2017 mennessä
Esseen palautus 28.8.2017 mennessä

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) (25 op) opintokokonaisuutta.