Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Huom! Ilmoittautumisohje erityispedagogiikan pää- ja sivuaineopinto-oikeuden saaneille HY:n opiskelijoille:

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan pää- tai sivuaineoikeuden, osallistuvat lv. 2016-2017 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan perusopintoihin. Jos sinulla on erityispedagogiikan pää- tai sivuaineoikeus Helsingin yliopistossa, ilmoittaudu tälle opintojaksolle WebOodi-sivun alalaidassa olevan ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuneille toimitetaan tarvittavat Moodle-tunnukset sähköpostilla ennen kurssin alkua. Mikäli ilmoittaudut opintojaksolle Moodlen jo avauduttua eli 7.12.2016 jälkeen, ota yhteyttä lomakkeella saadaksesi Moodle-tunnukset.

Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan pää- tai sivuaineoikeutta, tulee ilmoittautua opintojaksolle yllä olevan linkin kautta (kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden) ja maksaa opintomaksu.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee joko autismiin, kehitysvammaisuuteen tai kuuloon liittyvät oppimisvaikeudet
- tuntee oppimisvaikeuksien ja kehityshäiriöiden kirjon
- tuntee kielellisen erityishäiriön, matematiikan oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuusongelmat ja lukemisen vaikeudet pääpiirteittäin

Opintojaksossa käsitellään
- kielellistä erityisvaikeutta
- matematiikan oppimisvaikeuksia
- tarkkaavaisuusongelmia
- lukemisen vaikeuksia
- autismia, kehitysvammaisuutta tai kuulovammaisuutta/kuurous

Oppimistehtävät

1) Aro, M., Aro, T., Koponen, T., & Viholainen, H. (2012). Oppimisvaikeudet. Teoksessa M. Jahnukainen (toim.), Lasten erityishuolto ja opetus Suomessa (299–332). Tampere: Vastapaino

2) Kucian, K. & von Aster, M. (2014). Developmental dyscalculia. European Journal of Pediatrics, 174, 1–13

3) Peltomaa, K. (2014). ”Opinkohan mä lukemaan?” Lukivaikeuksien tunnistaminen ja kuntouttaminen alkuopetusvaiheessa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 487, s. 11–43.

4) Räsänen, P. (2012). Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim, 128(11), 1168–1177

5) Siiskonen, T. (2010). Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen. Jyväskylä Studies in Education and Social Sciences 386. Jyväskylä: University of Jyväskylä. (s.11–69 eli luvut 1.1.–1.5)

6) Toinen seuraavista:

  • Dufva, V. & Koivunen, M. (toim.) (2012). ADHD: diagnosointi, hoito ja hyvä arki. Jyväskylä: PS-kustannus. 293 s., soveltuvin osin

tai

7) Launonen, K.(2007). Vuorovaikutus – kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin. Kehitysvammaliitto. 176 s.

8) Yksi seuraavista:

  • Kerola, K., Kujanpää, S. & Timonen T. 2009. Autismin kirjo ja kuntoutus. PS-kustannus.445 s.

tai

  • Kaski,M., Manninen, A. & Pihko, H. (toim.) (2009). Kehitysvammaisuus. WSOY 378 s.

tai

  • Takala; M. & Sume, H. (toim.) (2016) Kieli, kuulo ja oppiminen – kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Finnlectura. 293 s.

Asteikolla 0-5.

Kurssin Moodle-oppimisympäristö avautuu ke 7.12.16. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Vaihtoehtoiset palautuspäivät
ke 11.1.17 (tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka haluavat nopeuttaa koko perusopintokokonaisuuden suorittamista)
ke 10.5.17
ke 24.5.17

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) opintokokonaisuutta.