Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

 • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
 • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen omilta sivuilta.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että
2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee oppimisvaikeuksien ja kehityshäiriöiden kirjon
 • tuntee kielellisen erityishäiriön, matematiikan oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuusongelmat ja lukemisen vaikeudet pääpiirteittäin
 • tuntee joko autismiin, kehitysvammaisuuteen tai kuuloon liittyvät oppimisvaikeudet

Opintojaksossa käsitellään

 • kielellistä erityisvaikeutta
 • matematiikan oppimisvaikeuksia
 • tarkkaavaisuusongelmia
 • lukemisen vaikeuksia
 • autismia, kehitysvammaisuutta tai kuulovammaisuutta/kuurous

Verkkoluento ja oppimistehtävät

1) Aro, M., Aro, T., Koponen, T., & Viholainen, H. (2012). Oppimisvaikeudet. Teoksessa M. Jahnukainen (toim.), Lasten erityishuolto ja opetus Suomessa (299–332). Tampere: Vastapaino

2) Kucian, K. & von Aster, M. (2014). Developmental dyscalculia. European Journal of Pediatrics, 174, 1–13

3) Peltomaa, K. (2014). ”Opinkohan mä lukemaan?” Lukivaikeuksien tunnistaminen ja kuntouttaminen alkuopetusvaiheessa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 487, s. 11–43.

4) Räsänen, P. (2012). Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim, 128(11), 1168–1177

5) Siiskonen, T. (2010). Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen. Jyväskylä Studies in Education and Social Sciences 386. Jyväskylä: University of Jyväskylä. (s.11–69 eli luvut 1.1.–1.5)

6) Toinen seuraavista:

 • Dufva, V. & Koivunen, M. (toim.) (2012). ADHD: diagnosointi, hoito ja hyvä arki. Jyväskylä: PS-kustannus. 293 s., soveltuvin osin

tai

7) Launonen, K.(2007). Vuorovaikutus – kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin. Kehitysvammaliitto. 176 s.

8) Yksi seuraavista:

 • Kerola, K., Kujanpää, S. & Timonen T. 2009. Autismin kirjo ja kuntoutus. PS-kustannus.445 s.

tai

 • Kaski,M., Manninen, A. & Pihko, H. (toim.) (2009). Kehitysvammaisuus. WSOY 378 s.

tai

 • Takala; M. & Sume, H. (toim.) (2016) Kieli, kuulo ja oppiminen – kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Finnlectura. 293 s.

Asteikolla 0-5.

Kurssin Moodle-oppimisympäristö avautuu ke 7.12.16. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Verkkoluento ti 4.4.17 klo 18-19.30. Verkkoluennolle osallistutaan itsenäisesti omalta tietokoneelta. Lisäohjeita opintojakson Moodlesta.
HUOM! Verkkoluento on peruttu! Korvaavista luentotallenteista tietoa jakson Moodlessa!

Vaihtoehtoiset oppimistehtävän palautuspäivät
ke 11.1.17 (tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka haluavat nopeuttaa koko perusopintokokonaisuuden suorittamista)
ke 10.5.17
ke 24.5.17