Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta 50 euroa (maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa).

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen omilta sivuilta.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että
2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • perehtyy lasten- ja nuorisopsykiatriaan niin, että hän ymmärtää keskeiset käsitteet ja diagnoosit
  • ymmärtää koulukiusaamista ilmiönä ja saa valmiuksia estää sitä
  • tutustuu kriminologian perusteisiin ja yhteiskuntatieteelliseen syrjäytymiskeskusteluun
  • ymmärtää, miten mielenterveyden ongelmat, koulukiusaaminen ja rikollisuus ovat osa syrjäytymiseksi kutsuttua ilmiötä

Opintojaksossa käsitellään

  • lasten- ja nuorisopsykiatriaa
  • koulukiusaamista
  • kriminologian perusteita
  • yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa syrjäytymiseen

Verkkoluennot (tallenteina) 10 t + pieni oppimistehtävä + verkkotentti (2 t)

Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H, Laukkanen, E., Marttunen, M., Puura, K. & Sourander, A. (toim.) (2016). Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 840 s.” Seuraavat luvut: luku 3 (s. 61–112), luvut 6–24 (s. 194–425), ja luku 28 (s. 460–481)
Salmivalli, C. (2010). Koulukiusaamiseen puuttuminen. (2. uud. painos). PS-kustannus. 165 s.
Haapasalo, J. (2008). Kriminaalipsykologia. PS-kustannus. s. 15–95 ja s. 177–194
Reivinen & Vähäkylä (toim.) (2013). Ketä kiinnostaa – lasten ja nuorten syrjäytyminen. Gaudeamus, s. 7–134 ja s. 226–271.

Asteikolla 0-5.

Kurssin Moodle-oppimisympäristö avautuu ke 15.2.17. Moodleen tulee rekisteröityä viimeistään viikko avautumispäivän jälkeen. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Luentotallenteet ovat kuunneltavissa oman aikataulun mukaan kurssin Moodle-sivuilla.

Verkkotenttisuoritus (2t) koostuu kahdesta yhden tunnin tentistä (klo 17-18 ja 18.15-19.15). Tentit voi halutessaan suorittaa samana tai eri tenttipäivänä.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:
ke 29.3.17 klo 17-19.15
ma 22.5.17 klo 17-19.15
ma 7.8.17 klo 17-19.15

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa. Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.