Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

Kuvaus

Kursens syfte är att öka kunnandet och förståelsen för demokrati som idé, som styrelseskick och procedur. Såväl normativa framställningar om, som empiriska tillämpningar av demokrati och demokratisering behandlas i kursen.

Efter avslutad kurs är det meningen att:

  • studerande identifierar i huvudsak den historiska utvecklingen av de centrala normativa teoretiska och praktiska tillämpningarna av demokrati och politiskt deltagande samt de moderna delområden i demokratiforskningen
  • studerande förmår självständigt skapa en helhetsbild av dagens demokratidiskurs och kan reflektera över styrkor och problem med demokratin i dagens samhälle


Föreläsningar i bland annat representativa, direkta och deliberativa former av demokrati. Under kursen läses även litteratur om dessa samt demokratiseringsprocesser.

Kursdeltagarna examineras utifrån läsecirkelsrapporter och uppsats/essä. I kontaktundervisningen tillämpas 70 % närvaroplikt. Alternativt kan studieperioden avläggas som litteraturexamen. När studieperioden avläggs som litteraturtentamen, omfattar den följande:

1. Bengtsson, Å. Politiskt deltagande. 2008.

2. Linde, J. och Ekman, J., Demokratiseringsprocesser. Teoretiska ansatser och empiriska studier. 2006.

3. Held, D. Models of Democracy. Third Edition. 2006.

samt en av följande:

4.a Young, Iris Marion. Inclusion and Democracy. 2000. eller

4.b Phillips, Anne. Närvarons politik. den politiska representationen av kön, etnicitet och ras. 2000. (Eller Politics of Presence. 1995.)

1. Linde, J. och Ekman, J., Demokratiseringsprocesser. Teoretiska ansatser och empiriska studier. 2006. 270 s.

2. Bengtsson, Å. Politiskt deltagande. 2008. 210 s.

3. artiklar enligt anvisningar.

Enligt skalan 0 - 5

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Arbetsformer, litteratur, tider och platser: Se Soc & koms studiehandbok

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom. Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Praktiska anvisningar

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Kontaktinformation finns på läroämnessidan.

Kursen är en del av grundstudierna i statskunskap 25 sp