Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

Kuvaus

STATSK 1

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna

- identifiera organisationernas roll i samhället ur ett nationellt som ur ett internationellt perspektiv

- sammanfatta den finländska föreningsinstitutionens utveckling över tid

- analysera organisationer som politiska aktörer från olika statsvetenskapliga perspektiv

- definiera och reflektera över olika former för politiskt deltagande samt direkt och indirekt inflytande i den politiska beslutsprocessen.

Föreläsningarna i bl.a. civilt samhälle, socialt kapital och korporatisvism kompletteras med gästföreläsningar och seminariearbete.

  1. Siisiäinen, M. & Kankainen, T. Järjestötoiminnan kehitys ja tulevaisuudennäkymät Suomessa. Kap. 3 i Suomalaiset osallistujina. Justititieministeriets publikationer 2009:5. s. 91-137.
  2. Stranius, L. Epämuodollinen kansalaistoiminta – järjestötoiminnasta kevytaktivismiin. Kap.4 i Suomalaiset osallistujina. Justititieministeriets publikationer 2009:5. s. 139-164.
  3. Borg, S. Indikaattorikatsaukset. i Demokratiaindikaattorit 2013. Justitieministeriets publikationer 2013:52. s. 17-96.
  4. Pikkala, S., Pekola-Sjöblom, M. & Piipponen, S-L., Kuntademokratian tila ja trendit. i Demokratiaindikaattorit 2013. Justitieministeriets publikationer 2013:52. s. 123-156.

(Samtliga artiklar är tillgängliga på Internet och på kursens Moodle-sidor.)

5. Rothstein, B. Sociala fällor och tillitens problem. SNS Förlag 2003. (För kursdeltagare enligt anvisningar)

Enligt skalan 0 - 5

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Arbetsformer, litteratur, tider och platser: Se Soc & koms studiehandbok

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom. Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Praktiska anvisningar

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Kontaktinformation finns på läroämnessidan.

Kursen är en del av grundstudierna i statskunskap 25 sp