Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen alkaa 17.11.15 klo 10.00

Helsingin yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija voi ilmoittautua ilman maksua. Perustutkinto-opiskelijoiden opiskelijapaikkoja on rajoitettu määrä. Määrän täyttäessä kurssi on maksullinen opiskelijalle, tällöin yhteys opintosihteeriin

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Voit ilmoittautua joko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille (katso jaksojen/kokonaisuuden opinto-ohjelmat)

Kuvaus

Opintojakson tarkoitus on opiskelijan perehdyttäminen sosiaalitieteen tutkimusmenetelmiin ja eettisiin kysymyksiin tutkimuksen kohdistuttua erityisesti lapsiin ja nuoriin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiaalitieteellisen nuorisotutkimuksen metodologisia erityispiirteitä ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta erilaisiin tutkimusaiheisiin ja -kysymyksiin.

Nuorisotutkimuksen metodologiakurssin keskeisin tavoite on tutustuttaa opiskelija nuorisotutkimuksen metodologisiin taustoihin sekä tutkimusmenetelmiin. Tutkimusmenetelmiä ei siis kurssilla opiskella vain aineiston keräämisen ja/tai analysoimisen tekniikkoina, vaan syvemmin teoreettisen ajattelun ja tutkimuksen konkreettisen tekemisen metodologioina. Kurssin käytyään opiskelija on oppinut ymmärtämään ja kokeilemaan seuraavia asioita:

 • Oppii peruskäsitteitä ja tietoja nuorisotutkimuksen metodologiasta ja tutkimusetiikasta sekä tutustuu erilaisiin tutkimusmenetelmiin eli metodeihin.
 • Ymmärtää metodologian ja menetelmän eli metodin eron.
 • Ymmärtää tutkimuksen tekemisen prosessiluonteisuus
 • Pohtii miten metodologian, aineiston ja metodin valitseminen vaikuttavat tutkimusprosessiin ja tutkimuskohteeseen.
 • Kokeilee käytännössä tutkimuksen tekemistä ja saa siten omakohtaista kokemusta tutkimuksen tekemisestä prosessina.

Verkkokurssi: verkkotallenteet + ryhmätyö + oppimispäiväkirja
Verkko-oppimisympäristön sivut avautuvat ke 13.1.16.
Löydät linkin verkko-oppimisympäristöön ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

 • Puuronen, Vesa: Methodological starting points and problems of youth research ss. 15-28 Teoksessa: Helve, Helena (ed.): Mixed Methods in Youth Research:Finnish Youth Research Network. Finnish Youth Research Society. Publications 60, 2005. On saatavilla verkossa: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/mixedmethods.pdf
 • Strandell, Harriet: Etnografinen kenttätyö. Lasten kohtaamisen eettisiä ulottuvuuksia. Teoksessa Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen ja Kaisa Vehkalahti . Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 101, 2010. TAI:
 • Strandell, Harriet: Lapset, etiikka ja vaikea osallisuus. Teoksessa: Stakes (2005): Laadullisen sosiaalitutkimuksen eettiset kysymykset. Kutsuseminaari 2.5.2005. Teksti on saatavilla verkkojulkaisuna osoitteessa: http://www.stakes.fi/verkkojulkaisut/tyopaperit/Tp4-2005.pdf
 • Tolonen, Tarja & Palmu, Tarja: Etnografia, haastattelu ja valta(positiot). Teoksessa: Lappalainen, Sirpa; Lahelma, Elina; Hynninen, Pirkko; Kankkunen, Tarja & Tolonen, Tarja (toim.): Etnografia metodologiana. Vastapaino, Tampere, 2007.
 • Tuomaala, Saara: Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi. Suomalaisen oppivelvollisuuskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921-1939. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Bibliotheca Historica 89. SKS, Helsinki, 2004. ss. 29-62, ei ss. 47-56.
 • Gordon, Tuula, Hynninen, Pirkko, Lahelma, Elina, Metso, Tuija, Palmu, Tarja ja Tolonen, Tarja: Koulun arkea tutkimassa. Kokemuksia kollektiivisesta etnografiasta. Teoksessa: Teoksessa: Lappalainen, Sirpa; Lahelma, Elina; Hynninen, Pirkko; Kankkunen, Tarja and Tolonen, Tarja (toim.): Etnografinen metodologia. Vastapaino, Tampere, 2007. ss. 41-64.
 • Paju, Elina: Kamera, kenttä ja etnografinen tieto – visuaalisen etnografian annista aineistontuotannolle, Sosiologia –lehti, 3/2009, 210-223 tai verkossa saatavilla Holm, Gunilla (2008): Photography as Performance. Forum Qualitative Studies. Vol. 9(2), article nro 38. Verkkojulkaisu: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/viewArticle/39...

Opintojakso arvostellaan numeroasteikolla 0-5: 0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.
Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Opintojakso on osa Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen perusopintoja 25 op.