Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 28.10.2015
16:00 - 18:00
Ke 4.11.2015
16:00 - 18:00
Ke 11.11.2015
16:00 - 18:00
Ke 18.11.2015
16:00 - 18:00
Ke 25.11.2015
16:00 - 18:00
Ke 2.12.2015
16:00 - 18:00
Ke 9.12.2015
16:00 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa.

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUTDU TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojaksossa perehdytään hyvinvointivaltion keskeisimpiin järjestelmiin ja toimintatapoihin sekä niiden muutokseen. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa toimeentuloturvan ja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen, toimeenpano ja rahoitus. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sosiaaliturvajärjestelmän rakenteet ja toimintaperiaatteet sekä pystyy soveltamaan oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin.

Luentosarja + pienryhmätyöskentelyä, essee ja lopputentti.
Opiskelijat suorittavat opintojakson osallistumalla kurssille, joka koostuu luennoista ja pienryhmätyöskentelystä sekä lopputentistä. Pienryhmissä käsitellään kunkin luennon teemaan liittyviä artikkeleita ja muita kirjoituksia.

Opetus: ke 28.10-9.12.15 klo 16-18.

28.10. Avausluento Jussi Simpura: Instituutionäkökulmia hyvinvointivaltioon ja sosiaalipolitiikkaan + kurssin käytännön toteutus ja alkujärjestäytyminen (ks. erillinen selostus)
4.11. Sosiaalipolitiikan päätöksenteon ja vaikuttamisen instituutiot: Jouko Kajanoja
11.11. Muutoksia sosiaali- ja terveyspalvelujen instituutionaalisissa järjestelmissä: Pirkko-Liisa Rauhala
18.11. Työmarkkinoiden instituutiot: Seija Ilmakunnas
25.11. Hyvinvointivaltion ja sosiaalipolitiikan tieto- ja muisti-instituutiot ja tiedonkäyttö: Jussi Simpura
2.12. Eläketurvan instituutiot: Mikko Kautto
9.12. Hyvinvointivaltiolliset suojelu- ja valvontainstituutiot + kurssin lopputoimet (ks. erillinen selostus): Jussi Simpura

Kukin luentokerta sisältää yhden luentotunnin (ensimmäinen luentokerta kaksi) ja yhden ryhmätyötunnin. Luennoitsija on läsnä molemmilla tunneilla, samoin koordinaattori joka luentokerralla. Yhtenä pyrkimyksenä on, että kussakin luennossa esitettäisiin myös lyhyt kv. vertailu, ensisijaisesti Suomi vs. Pohjoismaat, mahdollisuuksien mukaan muutakin

Ryhmätyötunnin aiheena on tarkastella luennolla käsiteltyjä instituutioita jonkin sosiaalipolitiikkalohkon näkökulmasta. Tarkastelu tehdään yhteisenä internet-hakuna. Kurssin alussa opiskelijat jakautuvat ryhmiin oman kiinnostuksensa mukaan. Kurssin päätyttyä kullakin ryhmällä on oman aihealueensa instituutiosta kurssin luentojen otsikoiden mukainen kokonaiskuvaus. Ryhmässä voi olla 3-4 opiskelijaa, yksi heistä ryhmän kirjurina.

Ryhmien aihealueita voivat olla esim.:

vanhuspalvelut, mielenterveystyö, toimeentuloturva, asuntopolitiikka, nuorisopolitiikka, maahanmuuttajat ja kotoutus, lastensuojelu, vammaispalvelut, päivähoito/varhaiskasvatus, työllisyyspolitiikka

Loppusuoritukseksi vaaditaan 1) pieni tentti (puoli tuntia viimeisellä opetuskerralla; uusintatentti 16.1.16, 2) ryhmätyöhön osallistuminen ja 3) lisäksi lyhyt kuvaileva essee aiheeseen liittyvästä kirjasta tai artikkelista. Kysymykseen tulevat kirjat ja artikkelit esitellään ensimmäisellä luennolla.

Ryhmätyöraportit palautetaan ja esseet toimitetaan kurssin koordinaattorille (sähköpostilla, jussi.simpura@thl.fi) viimeistään 5.12.2015. Kussakin ryhmässä raportin kokoaja (”kirjuri”) vapautetaan esseen laatimisesta.

Ryhmätyöraportin rakenne on seuraava (laajuus 4-5 sivua);

AIHEALUE ja kirjurin nimi * suositellaan käytettäväksi alla olevia väliotsikoita, helpottaa!

  1. Mitkä sosiaaliturvan instituutiot toimivat AIHEALUEEN ympärillä: niiden toiminnan lyhyt yleiskuvaus
  2. Mitkä sosiaali- ja terveyspalvelujen instituutiot toimivat AIHEALUEEN ympärillä: niiden toiminnan lyhyt yleiskuvaus
  3. Mitkä hyvinvointipolitiikan talousinstituutiot, toimijat ja toiminnot toimivat AIHEALUEEN ympärillä: lyhyt yleiskuvaus
  4. Mitkä tiedon ja tiedonkäytön instituutiot toimivat AIHEALUEEN ympärillä: niiden toiminnan lyhyt yleiskuvaus
  5. Mitkä suojelun ja valvonnan instituutiot toimivat AIHEALUEEN ympärillä: niiden toiminnan lyhyt yleiskuvaus
  6. Mitkä päätöksenteon ja vaikuttamisen instituutiot toimivat AIHEALUEEN YMPÄRILLÄ: niiden toiminnan lyhyt yleiskuvaus ’

Esseen rakenne on vapaamuotoinen ja toivottu laajuus 2-5 sivua. Siinä on hyvä etsiä esiteltävästä tekstistä näkökohtia, jotka liittyvät kurssilla pidettyihin luentoihin.

Opettaja: Dos. Jussi Simpura ja vierailevat asiantuntijat

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Lopputentti: ke 9.12.15 (ei tarvitse ilmoittautua).
Uusintatentti la 16.1.16 klo 9-13

Ilmoittaudu uusintatenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

KURSSILUKEMISTO ESSEIDEN LAATIMISTA VARTEN * * * Tähtien lkm = esseen laatijoiden lkm

*** 1 Harrikari, Timo & Rauhala, Pirkko-Liisa & Vironkannas, Elina (eds.)(2014): Social Change and Social Work. The Changing Societal Conditions of Social Work in Time and Place. Farnham Surrey: Ashgate

*** osa II 2 von Hertzen,Gustav (2007): Demokratian haaste. Helsinki: Libera,

** 3 Kananen, Johannes (2014): The Nordic Welfare State in Three Eras. Farnham, Surrey: Ashgate

** 4 Kantola, Anu (2006): Markkinakuri ja managerivalta. Poliittinen hallinta Suomessa 1990-luvun talouskriisissä. Helsinki: Pallas

* 5 Kautto, Mikko (2001): Hyvinvointivaltion diversiteetti. Janus 9(4):351-362.

* 6 Kautto, Mikko (2007): Ikärakenteen muutos, politiikka ja instituutiot. Ss. 73-86 teoksessa: Ikääntymisen taloudelliset vaikutukset. Helsinki: VNK:n julkaisuja 10/2007

*** 7 Kettunen, Pauli & Petersen, Klaus (2011): Beyond welfare state models. Transnational historical perspectives on social policy. Cheltenham: Edward Elgar.

*** 8 Kettunen, Pauli & Kuhnle, Stein & Ren Y.: (2014): Reshaping welfare institutions in China and the Nordic Countries. Helsinki: Univ. of Helsinki, Nordwel Studies in Historical Welfare State Research.

*** 9 Korkman. Sixten (2015): Väärää talouspolitiikkaa. Helsinki: Otava

** 10 Koskiaho, Briitta (2014): Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa etsimässä. Setlementtijulkaisuja, nro 32. Euroopan Unioni: United Press Global.

* 11 Kouvo,Antti (2014): Hyvinvointivaltion instituutiot ja yleistynyt luottamus. Talous ja yhteiskunta 4/2014

* 12 Lehto, Juhani (2012): Kysymys on hyvinvointivaltion rakenneuudistuksesta. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 4/2012

* 13 Lehtonen, Turo-Kimo & Liukko, Jyri (2010)) Vakuutussolidaarisuuden muodot ja rajat. Janus 18(2): 121-131

** 14 Liukko, Jyri (2013): Solidaarisuuskone. Elämän vakuuttamisen ja vastuunalaisuuden muutos. Helsinki: Gaudeamus

*** 15. Saari, Juho (toim.) (2003): Instituutiot ja sosiaalipolitiikka. Johdatus institutionaalisen muutoksen tutkimiseen. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

*** 16. Saari, Juho (toim.) (2006): Suomen malli – menestyksestä murrokseen? Helsinki: Yliopistopaino

* 17 Saari, Juho (2011): Kansalliset mallit ja auttaminen Euroopan Unionissa. Ss. 43-70 teoksessa: Pessi, A.8 . & Saari, J. (toim.): Hyvien ihmisten maa. Auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa. Helsinki: DIAK

* 18 Sauramo, Pekka (2014): Miksi tupoperinteemme jatkuu? Talous ja yhteiskunta 1/2014. http://www.labour.fi/ptTjaYartikkeli.asp?ArtikkeliID=67&LehtiID=95

** 19 Simpura, Jussi & Melkas, Jussi (2013): Tilastot käyttöön! Opas tilastojen maailmaan. Helsinki: Gaudeamus

** 20 Soininvaara, Osmo (2010): SATA-komitea. Miksi asioista päättäminen on niin vaikeaa? Helsinki: TEOS

*** 21 Taimio, Heikki (toim.) (2015): Hyvinvointivaltio 2010-luvulla – mitä kello on lyönyt? Helsinki: Palkansaajien tutkimuslaitos, raportteja 30.

* 22 Vartiainen, Juhana (2011): Miksi ja miten Pohjolan työmarkkinainstituutiot muuttuvat? Kansantaloudellinen aikakauskirja, 107, 402-420 http://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/images/stories/kak/KAK42011/kak42011vartiainen.pdf

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot