Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa ke 13.4.16 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Sosiaalityön perusopinnot 25 op

Opiskelija valitsee yhden erityisalakurssin sosiaalityön aineopintojen 35 op kokonaisuuteen (sivuaineen tutkintovaatimukset).

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on harjaantua hankkimaan tietoa kaupunkipolitiikkaan, kaupunkikulttuuriin ja kaupunkiaktivismiin liittyvistä kysymyksistä, harjoitella tutkimusaineiston keräämistä, analysoimista ja aineiston raportoimista ja esittelemistä selkeässä ja kiinnostavassa muodossa. Kurssin jälkeen tunnet hyvin kaupunkiaktivismin eri muotoja ja osaat ainakin alustavasti arvioida niiden mahdollisuuksia ja rajoituksia kaupunkien kehittämisessä. Tavoitteena on myös kehittää omaa luovaa potentiaalia kaupunki-ilmiöiden havainnoimisessa ja kehittämisessä.

Kurssin aihe ja toteutus

Kaupunkiaktivismi tarkoittaa kansalaisten itse organisoimaa omaehtoista yhteistoimintaa, joka tapahtuu yleensä järjestötoiminnan ulkopuolella. Kaupunkiaktivismi on luonteeltaan rakentavaa ja suuntautuu toimintaan, ei poliittiseen mielipiteenmuodostukseen tai vaikuttamiseen. Kaupunkiaktivismi tapahtuu kaupungissa tai liittyy kaupunkiin ja sen oloihin. Kaupunkiaktivismin eri muodot voivat tukea kaupunkien innovaatiopolitiikkaa ja edistää alueiden elinvoimaisuutta, ekologista kestävyyttä, yhteisöllisyyttä ja kansalaisten osallisuutta. Erilaisia aktivismin muotoja on jo toiminnassa lukuisia meillä ja muualla. Esimerkiksi ruokapiirit, ravintolapäivä, siivouspäivä, liikenteen tai kaupunginosien suunnitteluun keskittyvät aktivistiryhmät edustavat kaupunkiaktivismia (tarkemmin aktivismin muodoista: kaupunkiaktivismi.wordpress.com)

Tällä monitieteisellä kurssilla opiskelijat tutustuvat ensin aktivismin erilaisiin toteutuksiin ja/tai niiden kohtaamiseen ja kohtaamisen haasteisiin kaupunkien hallinnon kanssa. Aihe voi liittyä myös kysymykseen siitä, minkälaiset toimintatavat ja tukimuodot kaupungeilta edistäisivät kaupunkien ekologisen kestävyyden, innovaatiopolitiikan tai yhteisöllisyyden tavoitteita tukevaa kaupunkiaktivismia. Näihin aiheisiin johdatellaan luennoilla, joihin voi osallistua myös verkon välityksellä.

Tämän jälkeen opiskelija valitsee yhden aktivismin, josta on kiinnostunut ja aiheen valinnan perusteella heidät jaetaan ryhmiin. Ryhmät perehtyvät kenttätyönä aiheeseen ja tekevät siitä pienoistutkimuksen. Kenttätöitä voi tehdä sekä pääkaupunkiseudulla että Lahden seudulla.

Kurssin päätteeksi kokoonnutaan esittelemään laaditut raportit ja niistä keskustellaan samalla arvioiden aktivismien merkitystä.

Lähi- tai verkkoluentoja noin 10 t +raportin tekoa ryhmässä joko face to face tai verkossa + loppuseminaari

Kurssin oheismateriaali

Asteikolla 0-5

Katso luentojen aikataulu ja paikat täältä kohdasta AIKATAULU.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Sosiaalityön aineopinnot 35 op -kokonaisuutta (sivuaineen tutkintovaatimukset).