Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Opintojakso luo pohjan menetelmäopinnoille: sen suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalipsykologian keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa vertailla eri tutkimusmenetelmien käyttötarkoitusta, taustaolettamuksia, sekä eri menetelmillä saatujen tulosten luonnetta. Opiskelija osaa suhteuttaa kysymyksenasettelultaan ja lähestymistavoiltaan erilaisia tutkimusesimerkkejä, jotka edustavat sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusta. Hän osaa eritellä sosiaalipsykologisia tutkimustekstejä. Goffmanin ja Milgramin klassikkoteokset johdattavat kahteen erilaiseen teoreettis-metodologiseen lähestymistapaan sosiaalipsykologian tieteenalan sisällä. Davidin ja Suttonin käsikirjassa tarkennetaan katse kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusotteen kysymyksiin, aineistonkeruu- ja analyysitapoihin sekä tutkimusetiikkaan.

Opintojakso kuuluu sosiaalipsykologian perusopintoihin (25 op).

a) Alkutentti, työpajatyöskentelyä verkossa ja essee. Suositeltavaa on, että alkutentti suoritetaan ennen työpajaa 14.3.16. Kurssin pääpaino on kirjallisuuteen tutustumisessa: itsenäisen lukemisen ohella materiaaleja käsitellään erilaisia oppimistehtäviä tehden ja yhdessä verkossa keskustellen. Työpaja on jaettu teemaviikkoihin, joiden aikana tutustutaan tutkimusesimerkkeihin yhteiskunnallisesti ajankohtaisista teemoista Davidin & Suttonin käsikirjaa tukena käyttäen.

Alkuluento verkon välityksellä to 7.4.16 klo 16.30-18. Työpajatyöskentely 11.4.-15.5.16. Essee palautetaan 15.5.16 mennessä.

Alkutentit:
ma 14.3.16 klo 17-19
ma 4.4.16 klo 17-19
ma 9.5.156 klo 17-19

Alkutentissä suoritetaan Milgram, S.(1974) Obedience to Authority; Goffman, E. (1959) Presentation of Self in Everyday Life

Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 07.03.2016. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Alkuluento pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset.

b) Verkkotentti tehdään Moodle-oppimisympäristössä. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Tenttipäivät:
ma 14.3.16 klo 17-21
ma 4.4.16 klo 17-21
ma 9.5.16 klo 17-21

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Lisätiedot opinnoista ja ilmoittautumisohjeet

  • Milgram, S.(1974) Obedience to Authority
  • Goffman, E. (1959) Presentation of Self in Everyday Life
  • David, M. & Sutton, C.D. Social Research. An Introduction. (2011) (2nd ed.)

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Opetuspaikkakunta: Jyväskylä

Toteuttaja:

Alkio-opisto
Tähtiniementie 26
41800 Korpilahti
Puhelin: 050 409 3004
Sähköposti: toimisto@alkio.fi
WWW: http://www.alkio.fi/

Sosiaalipsykologian perusopinnot