Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa ke 13.4.16 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalipsykologian keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa vertailla eri tutkimusmenetelmien käyttötarkoitusta, taustaolettamuksia, sekä eri menetelmillä saatujen tulosten luonnetta. Opiskelija osaa suhteuttaa kysymyksenasettelultaan ja lähestymistavoiltaan erilaisia tutkimusesimerkkejä, jotka edustavat sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusta. Goffmanin ja Milgramin klassikkoteokset johdattavat kahteen erilaiseen teoreettis-metodologiseen lähestymistapaan sosiaalipsykologian tieteenalan sisällä. Davidin ja Suttonin käsikirjassa tarkennetaan katse kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusotteen kysymyksiin, aineistonkeruu- ja analyysitapoihin sekä tutkimusetiikkaan.

Verkkotentti

Verkkotentissä tentitään:
Milgram, S
.(1974) Obedience to Authority
Goffman, E
. (1959) Presentation of Self in Everyday Life
David, M. & Sutton, C.D. Social Research. An Introduction. (2011) (2nd ed.)

Verkkotentti arvioidaan asteikolla 0-5.

Verkkotentit tehdään Moodle-oppimisympäristössä.

Tenttipäivät:
ke 22.6.16 klo 17-21
ke 10.8.16 klo 17-21
ma 26.9.16 klo 17-21

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Sosiaalipsykologian perusopinnot