Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalipsykologian keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa vertailla eri tutkimusmenetelmien käyttötarkoitusta, taustaolettamuksia, sekä eri menetelmillä saatujen tulosten luonnetta. Opiskelija osaa suhteuttaa kysymyksenasettelultaan ja lähestymistavoiltaan erilaisia tutkimusesimerkkejä, jotka edustavat sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusta. Goffmanin ja Milgramin klassikkoteokset johdattavat kahteen erilaiseen teoreettis-metodologiseen lähestymistapaan sosiaalipsykologian tieteenalan sisällä. Davidin ja Suttonin käsikirjassa tarkennetaan katse kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusotteen kysymyksiin, aineistonkeruu- ja analyysitapoihin sekä tutkimusetiikkaan.

Alkutentti, työpajatyöskentelyä verkossa ja essee.

Milgram, S.(1974) Obedience to Authority

Goffman, E. (1959) Presentation of Self in Everyday Life

David, M. & Sutton, C.D. Social Research. An Introduction. (2011) (2nd ed.)

Asteikolla 0-5.

Suositeltavaa on, että alkutentti suoritetaan ennen työpajaa. Ensimmäinen tentti on 13.3.17. Kurssin pääpaino on kirjallisuuteen tutustumisessa: itsenäisen lukemisen ohella materiaaleja käsitellään erilaisia oppimistehtäviä tehden ja yhdessä verkossa keskustellen. Työpaja on jaettu teemaviikkoihin, joiden aikana tutustutaan tutkimusesimerkkeihin yhteiskunnallisesti ajankohtaisista teemoista Davidin & Suttonin käsikirjaa tukena käyttäen.

Alkuluento verkon välityksellä to 6.4.17 klo 16.30-18. Työpajatyöskentely 10.4.-14.5.17. Essee palautetaan 14.5.17 mennessä.

Alkutentit:
ma 13.3.17 klo 17-19
ma 3.4.17 klo 17-19
ma 8.5.17 klo 17-19

Lue verkkotenttiohjeet täältä.

Alkutentissä suoritetaan Milgram, S.(1974) Obedience to Authority; Goffman, E. (1959) Presentation of Self in Everyday Life

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Sosiaalipsykologian perusopinnot