Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Examinarium tentti on tarkoitettu niille Avoimen yliopiston opiskelijoille, joilla on sosiaalipsykologian aineopinnot kesken ja joilta puuttuu tämä opintojakso.

Opintojakson käytyään opiskelija osaa hahmottaa todellisuuden sosiaalisen rakentumisen tutkimuksen keskeiset lähtökohdat, painotuserot ja empiiriset kohteet sekä kuvata sen tunnuspiirteet sosiaalipsykologisissa perinteissä, kuten sosiaalisten representaatioiden tutkimuksessa, diskursiivisessa psykologiassa, narratiivisessa otteessa ja symbolisessa interaktionismissa. Opiskelija oppii myös vertailemaan ja soveltamaan alan teorioiden keskeisiä käsitteitä arkielämän ja yhteiskunnan ilmiöihin.

Examinarium tentti

Holstein & Gubrium (eds.) Handbook of Constructionist research luvut 9, 12- 16,) (n. 117 s.)

Niska, M. & Vesala, K. M.(2013). SME policy implementation as a relational challenge. Entrepreneurship & Regional Development, 25(5-6), 521-540.

Peltola, S. & Vesala, K. M.(2013). Constructing entrepreneurial orientation in a selling context: the qualitative attitude approach. Poznan University of Economics Review, 13(1), 26 – 47.

Pyysiäinen, J. 2010. “Co-constructing a Virtuous Ingroup Attitude? Evaluation of New Business Activities in a Group Interview of Farmers.” Text & Talk 30 (6): 701–721.

Pyysiäinen, J. & Vesala K.M. (2013). Activating Farmers. Uses of entrepreneurship discourse in the rhetoric of policy implementers. Discourse & Communication, 7(1), 55-73.

Moscovici, S. (1984/2000). The phenomenon of social representations. Teoksessa: Moscovici, Duveen, G (toim.) Social Representations: Explorations in Social Psychology. (n. 60s)

Moloney, G., & Walker, I. (toim.). (2007). Social representations and identity: content, process and power. New York: Palgrave Macmillan. (luvut 1, 5, 6, 7, 8, 12) (n. 120s.)

Hakoköngäs, E., & Sakki, I. (2016). The Naturalized Nation: Anchoring, Objectification and Naturalized Social Representations of History. Journal of Social and Political Psychology, 4(2), 646-669. (23 s.)

Pirttilä-Backman, A.-M., Menard, R., Verma, J., & Kassea, R. (2017) Social Representations of Trust Among Teachers and Principals in Cameroonian, Indian and Finnish Schools. Journal of Social and Political Psychology, 5(1), 29-57. (28 s.)

Asteikolla 0-5.

Examinarium-tentti suoritetaan aikavälillä 1.12.-31.12.19.

Examinarium (ns. tenttiakvaario) on tila, jossa opiskelija voi käydä tenttimässä haluamanaan ajankohtana tentin, jonka opettaja on etukäteen tehnyt tenttijärjestelmään. Tenttitilassa on tietokoneita tenttikysymyksiin vastaamiseen ja tallentava tenttivalvonta.

Opiskelijan tenttiprosessi Examinariumissa:

1. Ilmoittaudu ensin Avoimen yliopiston järjestämälle kurssille opinto-ohjelmassa olevan Ilmoittaudu-painikkeen kautta.

2. Varaa tenttiaika ja -paikka Examinariumista http://blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijanohjeet/
Huom! Tenttiajan ja -paikan varaaminen on mahdollista vasta seuraavana päivänä kurssille ilmoittautumisesta (avoimen yliopiston opiskelijat).

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.