Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.
Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt median kehitykseen, mediatutkimuksen suuntauksiin ja keskeisiin tutkimusalueisiin. Opintojaksossa tarkastellaan mediaa osana yhteiskunnan, kulttuurin ja teknologian muutoksia. Keskeisiä teemoja ovat mediateknologia ja –kulttuuri, yleisöt ja valta. Opiskelija ymmärtää median tuotannon ja kulutuksen osana yhteiskuntaa sekä median roolin suhteessa muihin yhteiskunnan organisaatioihin.

Kurssilla lähestytään populismia mediatutkimuksen, politiikan tutkimuksen ja sosiaalipsykologian tutkimuksen näkökulmista. Opiskelija tutustuu keskeisiin populismiteorioihin ja -käsitteisiin sekä oppii soveltamaan näitä teemoja mediatekstien analysointiin. Kurssilla opiskelijat pohtivat median ja vallankäyttäjien sekä median ja kansan välistä suhdetta sekä tutustuvat Euroopan ja Latinalaisen Amerikan tarjoamien esimerkkien kautta muutamaan populismisuuntaukseen.

Luennot 21 t + ryhmätyö + kotitentti, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus
Ryhmätyöt edellyttävät aktiivista osallistumista opetukseen.

Opettajan osoittamalla tavalla:

  • Canovan, M. (2005) Chapter 4 Part and Whole: People, Populism and Democracy. Teoksessa Margaret Canovan (2005) The People. Cambridge: Polity. ss. 65–90.
  • Kunelius, R., Noppari, E. & Reunanen, E. (2009) Media vallan verkoissa. Osa I Teoria, menetelmät ja aineistot (ss. 1–75 tai 93) ja luku 15 Media ja valta (448–463). Teos on saatavana verkossa: https://tampub.uta.fi/handle/10024/65414
  • Laclau, E. (2005) Populism: What's in a name? Teoksessa F. Panizza (ed.): Populism and the Mirror of Democracy. London: Verso. 32–49.
  • Panizza, F. (2005) Introduction: Populism and the Mirror of Democracy. In a publication F. Panizza (ed.): Populism and the Mirror of Democracy. London: Verso. 1–31.
  • Pernaa, V. & Railo, E. (toim., 2012) Jytky. Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. Luku III (s. 293–410) Perussuomalaisten monimuotoinen julkisuuskuva. Teos on saatavana verkossa: http://www.doria.fi/xmlui/bitstream/handle/10024/84073/jytky_eduskuntavaalien_2011_mediajulkisuus.pdf?sequence=1
  • Stanley, B. (2008) The thin ideology of populism. Journal of Political Ideologies 13(1), 95–110.
  • Sakki, I. & Pettersson, K. (2015) Discursive Constructions of Otherness in Populist Radical - Right Political Blogs. European Journal of Social Psychology.

Lisäksi muut opettajan kurssin alussa ilmoittamat artikkelit.

Asteikolla 0-5.

ke 18.5. 16.30-19.00 "Mitä populismi on?"
ma 23.5. 16.30-19.00 "Keskeiset käsitteet ja median suhde populismiin"
ke 25.5. 16.30-19.45 vierailevat luennoitsijat M.A. Halil Gürhanli: Populism and democracy ja YTT, dos., akatemiatutkija Juha Herkman Media ja populismi Suomessa ja Pohjoismaissa
ma 30.5. 16.30-18.00 vieraileva luennoitsija VTM Katarina Pettersson: Poliitikkojen blogit Suomessa ja Ruotsissa
ke 1.6. 16.30-19.00 "Populismi keskuudessamme" ja ryhmätöitä
ma 6.6. 16.30-19.00 Ryhmätöiden viimeistely ja esittely
ke 8.6. 16.30-19.00 Ryhmätöiden esittely ja "Median toiminta populismissa ja yhteenvetoa

Katso opetuspaikat täältä (kohdasta Aikataulut)

1. tenttikerta: alkaa ke 15.6. klo 9.00, palautus pe 17.6.2016 klo 9.00 mennessä.
Uusintatentti: alkaa ke 17.8. klo 9.00, palautus pe 19.8.16 klo 9.00 mennessä.

Opiskelun käytännönohjeit

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Sosiaalipsykologian aineopinnot