Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.
Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Jakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt median kehitykseen, mediatutkimuksen suuntauksiin ja keskeisiin tutkimusalueisiin. Opintojaksossa tarkastellaan mediaa osana yhteiskunnan, kulttuurin ja teknologian muutoksia. Keskeisiä teemoja ovat mediateknologia ja –kulttuuri, yleisöt ja valta. Opiskelija ymmärtää median tuotannon ja kulutuksen osana yhteiskuntaa sekä median roolin suhteessa muihin yhteiskunnan organisaatioihin.

Kurssilla lähestytään populismia mediatutkimuksen, politiikan tutkimuksen ja sosiaalipsykologian tutkimuksen näkökulmista. Opiskelija tutustuu keskeisiin populismiteorioihin ja -käsitteisiin sekä oppii soveltamaan näitä teemoja mediatekstien analysointiin. Kurssilla opiskelijat pohtivat median ja vallankäyttäjien sekä median ja kansan välistä suhdetta sekä tutustuvat Euroopan ja Latinalaisen Amerikan tarjoamien esimerkkien kautta muutamaan populismisuuntaukseen.

Luennot 21 t + ryhmätyö + kotitentti, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus
Ryhmätyöt edellyttävät aktiivista osallistumista opetukseen.

Opettajan osoittamalla tavalla:

  • Canovan, M. (2005) Chapter 4 Part and Whole: People, Populism and Democracy. Teoksessa Margaret Canovan (2005) The People. Cambridge: Polity. ss. 65–90.
  • Kunelius, R., Noppari, E. & Reunanen, E. (2009) Media vallan verkoissa. Osa I Teoria, menetelmät ja aineistot (ss. 1–75 tai 93) ja luku 15 Media ja valta (448–463). Teos on saatavana verkossa: https://tampub.uta.fi/handle/10024/65414
  • Laclau, E. (2005) Populism: What's in a name? Teoksessa F. Panizza (ed.): Populism and the Mirror of Democracy. London: Verso. 32–49.
  • Panizza, F. (2005) Introduction: Populism and the Mirror of Democracy. In a publication F. Panizza (ed.): Populism and the Mirror of Democracy. London: Verso. 1–31.
  • Pernaa, V. & Railo, E. (toim., 2012) Jytky. Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. Luku III (s. 293–410) Perussuomalaisten monimuotoinen julkisuuskuva. Teos on saatavana verkossa: http://www.doria.fi/xmlui/bitstream/handle/10024/84073/jytky_eduskuntavaalien_2011_mediajulkisuus.pdf?sequence=1
  • Stanley, B. (2008) The thin ideology of populism. Journal of Political Ideologies 13(1), 95–110.

Lisäksi muut opettajan kurssin alussa ilmoittamat artikkelit.

Asteikolla 0-5.

Opintojakson aikataulu selviää myöhemmin! Opintojakso järjestetään elo-syyskuussa 2017.
Luento 1: "Mitä populismi on?"
Luento 2: "Keskeiset käsitteet ja median suhde populismiin"
Luento 3: vierailevat luennoitsijat M.A. Halil Gürhanli: Populism and democracy ja YTT, dos., akatemiatutkija Juha Herkman Media ja populismi Suomessa ja Pohjoismaissa
Luento 4: vieraileva luennoitsija VTM Katarina Pettersson: Poliitikkojen blogit Suomessa ja Ruotsissa
Luento 5: "Populismi keskuudessamme" ja ryhmätöitä
Luento 6: Ryhmätöiden viimeistely ja esittely
Luento 7: Ryhmätöiden esittely ja "Median toiminta populismissa ja yhteenvetoa

1. tenttikerta: alkaa ke xx.xx klo 9.00, palautus pe xx.xx klo 9.00 mennessä.
Uusintatentti: alkaa ke xx.xx klo 9.00, palautus pe xx.xx klo 9.00 mennessä.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu sosiaalipsykologian aineopintoihin (35 op).